شهرها برای مردم نه برای سوداگری

Shargh - - انديشه -

برنر، مارکوزه، مایر ترجمه: محمود عبداللهزاده انتشارات پژوهشهای فرهنگی قیمت: 27000 تومان درباره ماهیت کتاب، نیل برنر در فصل دوم تعریفی از نظریه شــهری انتقادی ارائه میدهد و از ایــن طریق مقدمات فهم مقالات بعدی را فراهم میکند. برنر در این بخش به روشــی فشــرده و قابل فهم آثار متفکران مکتــب فرانکفورت، مارکس، انگلــس و هربرت مارکوزه را مرور میکند که آرایشــان درباره شــهرها با مطالعات شهری متعارف تفاوت دارد. در سه مقاله بعدی که به پیتر مارکوزه، کریستیان اشمیت و مارگیت مایر اختصاص دارد حق به شــهر بهعنوان مفهومی جامع بســط داده میشــود. مارکوزه نشــان میدهد که حق به شهر درباره چیســت، چه کســان و گروههایی از آن برخوردارند و چه کسانی نه و این مفهوم در طول زمان چگونه تغییر کرده اســت. بهعلاوه، اشمیت بــه نظریات آنری لوفــهور و همچنین به صورت مجمــل به مفاهیم متعارف جدید شهری میپردازد. در مقاله بعدی مایر توسعه مفهوم حق به شهر را در جنبشهای اجتماعی شهری در دهههای گذشته و تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی را بر این جنبشها توضیح میدهد. مقالات بخش اول کتاب برای کســانی که آشنایی چندانی با موضوع مطالعات شهری انتقادی، نظریات لوفهور و مکتب فرانکفورت ندارند بسیار راهگشاست. مقالات بخش دوم بیشتر معطوف به نسبت نظریه و عمل در این حوزه اســت. نخست گونواردنا در فصل ششم، «فضا و انقلاب در نظر و عمل» را از طریق بررســی هشــت نظریه از متفکران انتقادی برجســته تحلیل میکنــد. در ادامه مقالاتی درباره مســکن، نوســازی و راهبردهای سیاســی شــهری میآید که به تحلیل فرایند جذب سرمایه جهانی به مناطق شــهری میپردازد. اشتفان کراکه در مقاله دیگری برچســب «شهرهای خلاق» را بهعنوان ایدئولوژی رشد شــهری جدید مــیکاود. او از نمونه برلین برای بحث خود اســتفاده میکنــد و نشــان میدهد که چگونــه مفهوم طبقه خــلاق منجر به تقویت موقعیت نخبگان شــده و بیعدالتی اجتماعی را با نوســازی برای طبقه مرفه بازتولید کرده است.

در مقالــه بعــدی اورن ییفتاچل به بحث نظریــه انتقادی، فضای خاکســتری و اوضاع روســتاهایی میپردازد که به رســمیت شناخته نشــدهاند. در ادامه، تام اســلیتر به نقد گروهی از محققان مطالعات شــهری میپــردازد کــه میکوشــند از نوســازی برای طبقــه مرفه سیاســتزدایی و آن را فرآیندی مثبت معرفی کنند. سپس اوترمارک وضع مسکن در آمســتردام را بررسی و پیتر مارکوزه نیز بحران کنونی مســکن را تحلیل میکنــد. مقالات بخش دوم معطوف به مســکن، عدالت اجتماعی، بیعدالتی، نوسازی و تأمین مسکن اجتماعی است و درحالیکه هر یک دیگری را کامل میکند، بینشی کلی درباره مسکن در چارچوب نظریه شــهری انتقادی ارائه میدهند. بخش سوم کتاب )دو مقالــه آخر( نیز به بررســی امکان اجرای حق به شــهر در عمل اختصاص دارد. جان لس به نحوه شــکلگیری جنبشهای شهری در گذشته و سالهای اخیر میپردازد و رویکردهایی را بررسی میکند که میتوانند بر بحرانهای اقتصادی، سیاسی و زیستمحیطی فائق آیند. فصل آخر کتاب نیز مقاله دیوید هاروی اســت و بهعبارتی نتیجهگیری کتاب. او میکوشد به پرسش همیشگی «چه باید کرد؟» پاسخ دهد و نشان دهد «چه کسی این کار را انجام خواهد داد؟».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.