آزار و اذیت کودک 7ساله توسط ناپدری

کیمیا از سوی پدرش هم مورد ضرب و جرح قرار میگرفته و بههمیندلیل هم از او سلب حضانت شده است

Shargh - - حوادث -

شــرق: راز آزار و اذیت دختربچهای که بارها مــورد تعرض ناپدریاش قرار گرفتــه اســت، زمانی برملا شــد که او به دلیل شــدت وخامــت حالش به بیمارستان منتقل شد.

ایــن دختربچه هفتســاله که کیمیا نــام دارد چند روز قبل به وســیله مادرش به بیمارستان منتقل شد و پزشکان بعد از معاینه او متوجه شدند او بارها مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.

براســاس گزارشــی که فارس منتشــر کــرده، کیمیا در بخــش اطفال بیمارستانی در کرج بستری است و وضعیت روانی خوبی ندارد.

کیمیا از زمانی که خیلی کوچک بوده وضعیت مناسبی نداشته و به دلیل اعتیاد شدیدی که پدرش داشته، پس از جدایی پدر و مادر حضانت این بچه به مادرش سپرده شده است. اما ورود مرد جدید به زندگی این مادر و دختر یــک بار دیگر کیمیا را در معرض خطر قرار داده و او بارها از ســوی ناپدری مــورد آزار و اذیت قرار گرفته اســت. مددکار ایــن دختربچه گفت: کیمیای هفتساله به همراه مادر و مادربزرگش در کرج زندگی میکند، پس از سلب حضانت او از پدر واقعی به دلیل اعتیاد شدید، عدم حمایت مالی و عاطفی فرزند و همسر، آزار و اذیت جسمی و ضربوشتم کیمیا و مادرش، حضانت کودک به مادرش داده شده و پدر و مادر از هم جدا میشوند.

رقیه موســوی، مددکار مؤسســه خیریــه مهرآفرین، ادامــه داد: پس از گذشــت حدود یک سال، مادر کیمیا، برای تأمین مخارج و دیگر حمایتها با مردی ازدواج کرد که پنج سال از او کوچکتر بود.

موســوی افزود: طبق بررسیهای صورتگرفته مشخص شد بابک علاوه بر مصرف مواد مخدر )شیشه(، دارای افکار عجیب و توهمات خاص است. مادر کیمیا زمانی متوجه این رفتارها میشود که با بابک ازدواج کرده بود.

وی دراینبــاره توضیــح داد: پس از اینکه مادر کیمیا با همســرش عقد موقت )صیغه( میکند متوجه رفتارهای عجیبی از ســوی بابک میشــود. یکی از این رفتارهای عجیب قرص خوابی اســت که هر شب به مادر کیمیا میداده است؛ به این بهانه که خوابی آرامتر داشته باشد. موسوی میافزاید: طبق گفته کیمیا، ٧٠ بار ناپدری به وی تجاوز کرده است. مادر از این تجاوزها بیاطلاع بوده و درخواســت دارد به قاضــی بگوییم او )مادر کیمیا( بیگناه است. وی ادامه داد: از آنجا که خواب مادر کیمیا سنگین بوده و قرص خواب هم میخورده، بابک از این خواب ســنگین و مداوم سوءاستفاده میکرده و به آزار دختر هفتســاله میپرداخته اســت. آنطور که گزارش شده است، کیمیا حاضر نیست با کسی صحبت کند و هر بار که کسی به سراغ این دختر میرود که با او صحبت کند با زبان کودکان میگوید: «قهرم». اما با موسوی مددکارش رابطه آرامتری دارد و بــرای او تعریف میکند چه اتفاقی افتاده است. به گفته مددکار کیمیا، دخترک معصوم بهراحتی درباره نحوه ارتباط ناپــدری با خود توضیح میدهد و این نشــان از تکرار ایــن اتفاق و پذیرش اجباری )بهدلیل ترس از تنبیه فیزیکی به وسیله شلنگ( است.

مادر کیمیا هم مدعی شده از سوی همسرش در خانه زندانی شده، مورد ضربوشتم به وسیله شلنگ قرار گرفته و اعلام کرده شوهرش او را وادار به استفاده از قرصهای محرک و خوابآور میکرده است.

ناپدری متهم به تجاوز پس از بازداشــت و زندانیشدن اعتراف کرده که شیطانپرست بوده و به دختربچهها علاقه داشته و بهخاطر کیمیا با مادرش ازدواج کرده اســت. طبق گفته مددکار کیمیا، مادر کیمیا که دچار مشــکل عصبی شــدیدی شــده تحت درمان قرار گرفته و کیمیا به بهزیستی سپرده خواهد شــد. وی میافزاید: بیاطلاعی و نداشتن آگاهی از سوی مادر برای مراقبت از کودک و ندادن آموزش به کودک در مواقع آزار جنســی، از علل بروز این اتفاق ناگوار است. ایلنا نیز به نقل از رئیس اورژانس اجتماعی کشور گزارش داده اســت کودکی در تهران از ســوی پدربزرگش مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است. حسین اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی کشور، بیــان کرد: گزارش یک مورد تجاوز به یک کودک خردســال که در دروازهغار اتفاق افتاده، به ما رسیده است که در حال بررسی موضوع هستیم.

او افزود: طبق گزارشــی که از سوی یک ســازمان مردمنهاد به اورژانس اجتماعی گزارش شــده، این کودک از سوی پدربزرگ خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

او در رابطه با انتشــار خبر تجاوز به دختر هفتســاله ســاکن کرج که از ســوی ناپدری خود ٧٠ بار مورد آزار و اذیت قــرار گرفته و درحالحاضر نیز در بیمارستان بســتری است، بیان کرد: با بررسی و دستور قاضی، این کودک به بهزیستی سپرده خواهد شد. طبق گفته رئیس اورژانس اجتماعی کشور، کودکآزاری ازجمله فوریتهای اجتماعی است که آمار ۲۶هزارو ۵٠٠ مورد را در ســال ۹۵ به نام خود ثبت کرد. از این تعداد دوهزارو ٧٠٠ نفر به مراکز ثابــت مداخله در بحران مراجعه کردند که بیــش از ۱٠ هزار مورد خدمات سیار بوده است و ۱۳هزارو ٧٠٠ مورد تماس تلفنی نیز با خط ۱۲۳ )اورژانس اجتماعی( صورت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.