قتل ناخواسته پدر با شليک ناگهانی

Shargh - - حوادث -

شرق: پســر جوانی که در یک شلیک ناخواسته باعث قتل پدرش شده است، پس از تحقیقات مأموران مجبور به بیان واقعیت شد و جزئیات را شرح داد. ســاعت ۱٧:۳٠ مورخ ۲۵ تیرماه ســال جاری یک فقره فوت مشکوک به کلانتری ۱۲4 یوســفآباد اعلام شــد. با حضور مأموران در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد فردی حدودا ۵٠ ساله بر اثر اصابت گلوله ساچمهای شلیکشده از یک تفنگ بادی و اصابت آن به قسمت حساس سر فوت کرده است.

با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع «فوت مشکوک» و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

کارآگاهــان با حضور در محل و تحقیق از پســر مقتول که در زمان وقــوع حادثه بههمراه پدرش تنها در خانه حضور داشــت، پرداختند. پســر متوفا در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «قصد رفتن به مسافرت را داشتیم؛ پدرم از من خواست تا اسلحه ]بادی[ را برایش بیاورم تا آن را امتحان کنیم؛ من یک ســاچمه داخل تفنگ بادی گذاشتم و آن را به پدرم دادم، اما اســلحه شلیک نکرد؛ پدرم از من درخواست پیچگشتی کرد تا گیر اسلحه را برطرف کند که ناگهان تفنگ شلیک شد و گلوله به سر پدرم برخورد کرد؛ بلافاصله پدرم را تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی دادم و ]همزمان[ موضوع را تلفنی با عمویم در میان گذاشــتم؛ زمانی کــه اورژانس به محل رســید، آنها عنوان کردند که پــدرم فوت کرده است. بررسی صحت اظهارات پسر متوفا در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و کارآگاهان با توجه به نظریه تیم بررســی صحنه اطمینان پیدا کردند که شلیک گلوله نمیتوانسته از سوی شخص متوفا انجام شده باشد. بنابراین بار دیگر تحقیقات از پسر متوفا درخصوص نحوه شلیک گلوله و مرگ پدرش در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. سرانجام یک روز بعد پســر مقتــول در اظهاراتی جدید عنوان کــرد: «من و پدرم در اتاق مشغول صحبت بودیم که پدرم از من خواست تا ]قبل از رفتن به مسافرت[ تفنگ بادی را برایش بیاورم؛ پدرم در حال کارکردن با گوشی ]تلفن همراهش[ بود که من یک ســاچمه در داخل تفنگ گذاشــتم؛ زمانی که به قصد بســتن، لوله تفنگ را به ســمت بالا کشیدم، ناگهان تیر شــلیک شــد و به سر پدرم برخورد کرد؛ بهســرعت بالای سر پدرم رفتم و دیدم که بهســختی نفس میکشــد...؛ به عمویم زنگ زدم و از او خواستم خودش را ســریع به خانه ما برساند؛ بعد از چنددقیقه نیز اورژانس به محل رسید، اما متأسفانه پدرم فوت کرده بود.

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهــران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: متهم پرونده برای صدور دســتور قضائی به شعبه دوم بازپرسی دادســرای امور جنایی تهران برده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.