مرگ دختر 2۰ ساله و مجروحشدن 2 مرد جوان با شلیک پلیس

Shargh - - حوادث -

میزان: تیرانــدازی مأمــوران پلیس آگاهی تهران به خودرو مشــکوک در میــدان المپیک باعث مرگ دختر ۲٠ساله و مجروحشدن دو نفر دیگر شد. صبح دیروز مأموران پلیس آگاهی در جریان ســرقت یک خودرو 4٠۵ در غرب تهران قرار میگیرند. بلافاصله کار شناســایی سارقان آغاز شده و گشــت این پلیس در حوالی میدان المپیک خودرو را شناسایی کرده و دستور ایست میدهــد، اما پــس از عملیــات تعقیبوگریز، مأموران مجبور به اســتفاده از ســلاح شده که در جریان تیراندازی مأموران، یک دختر ۲٠ساله کشــته و دو مرد مجروح میشــوند. با حضور نیروهای امدادی و معاینه افراد، مشــخص شد دختر ۲٠ســاله به علت شــدت جراحات جان خود را از دست داده است. همچنین دو مرد که از ناحیه پا مجروح شــده بودند، به بیمارستان حضرت رســول منتقــل شــدند. درحالحاضر تحقیقــات مأمــوران در این رابطه آغاز شــده اســت. پلیس تهران هم در مورد حادثه شلیک بــه خــودرو 4٠۵ و قتل دختر ۲٠ ســاله در این حادثه، اطلاعیهای صــادر کرد. در این اطلاعیه آمــده اســت: ســاعت 4:۳٠ بامداد دیــروز دو نفر مــرد و یک زن از فردی اقــدام به زورگیری میکنند؛ پس از تماس فــرد مالباخته با مرکز فوریتهــای پلیســی ۱۱٠، بلافاصلــه مأموران پلیــس در محل حاضر شــده و تحقیقات خود را در ایــن زمینه آغاز کردند. ســاعتی بعد فرد مالباخته مجددا به ایســتگاه پلیس مراجعه و بیان کرد سارقان ضمن تماس، حاضر به تحویل مــدارک در قبــال پرداخت وجه نقد شــدهاند. در ادامــه مأموران بــه محل قرار اعزام شــده که سارقان با مشــاهده مأموران با یک دستگاه خودرو متواری میشــوند. مرکز اطلاعرســانی فرماندهی انتظامی تهران بــزرگ در ادامه این اطلاعیــه بیان کرد: عوامــل پلیس تهران بزرگ پس از تذکر مکرر به راننده و سرنشینان خودرو برای توقــف، درنهایت پس از تمرد آنان، ضمن رعایت قانون بهکارگیری ســلاح به سمت آنان شــلیک میکنند که بر اثر تیراندازی، سارق زن کشــته و همدســتان وی نیز زخمی میشوند. گفتنی است، پس از بررسی پلیس مشخص شد متهمان دارای سابقه کیفری سرقت، آدمربایی و تجاوز به عنف بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.