زورگیری 2 بسیجی قلابی از پیرمرد کشاورز

Shargh - - حوادث -

میــزان: دو زورگیر ســابقهدار که با پوشــیدن لباس نیروی بســیج از پیرمرد کشاورز در یک جاده خاکــی زورگیری کردنــد، به دام افتادند. ســردار مجید شــجاع، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی، گفت: پیرمــردی با طرح شــکایتی عنوان کرد که برای آبیاری زمینهای کشاورزی به خارج از روستا مراجعه کردم و بعد از اتمام کار در مسیر برگشت با یک دستگاه موتورســیکلت مواجه شدم که دو نفر با لباس بســیجی بر آن ســوار بودند و طوری وانمود کردند که باید بایســتم. ســردار «شجاع» افــزود: وقتی موتورســیکلت متوقف میشــود، دو فرد به ظاهر نیروی بســیج به پیرمرد کشــاورز مراجعــه میکننــد و قصد بازرســی بدنی وی را داشــتند که در آن لحظه شاکی با درآوردن گوشی خــود میخواهد از حوزه فعالیــت این دو نفر در جاده خاکی خلوت و صحت و سقم آن خبر بگیرد که دو فرد مأمورنما گوشی را از شاکی گرفته و به او حملهور میشوند و مبلغ دو میلیون ریال را به زور از وی سرقت میکنند. وی ادامه داد: با ارتکاب جــرم، دو مأمورنما از محل متواری میشــوند که پیرمــرد بلافاصله موضــوع را به پاســگاه حوزه اطلاع میدهد و با طرح مهار مناسب دو مأمورنما به وســیله مأموران انتظامی دســتگیر میشوند. ســردار «شــجاع» عنوان کرد: دو متهم 4٠ و ۵۵ ساله سابقهدار و غیربومی در بازجوییها به جرم خود اعتراف و هدف از این زورگیری را تأمین هزینه مــواد مخدر اعلام کردند. گفتنی اســت با تکمیل پرونده دو متهم با قرار صادره روانه زندان شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.