دستگیری یکی از متهمان حادثه تیراندازی در رامیان

Shargh - - حوادث -

فارس: دادســتان عمومــی و انقــلاب رامیان از شناســایی یکی از متهمان تیراندازی رامیان خبر داد و گفت: این فرد دســتگیر شده و هماکنون بازداشت اســت. به گزارش روابطعمومی دادگســتری استان گلســتان، جعفر ابراهیمنیا درباره دستگیری عاملان تیراندازی در شهرســتان رامیان با اعلام دســتگیری یکــی از عاملان ایــن واقعه، اظهار کــرد: یکی دیگر از عامــلان این حادثه نیز شناســایی شــده که فعلا فراری اســت. وی ادامه داد: تحقیقات اولیه حاکی از این است که این حادثه به دلیل یک تسویهحساب شــخصی اتفاق افتاده اســت. دادســتان عمومی و انقلاب رامیان با انتقاد از برخی سایتها و کانالهای خبری درباره بزرگنمایــی خبر این حادثه گفت: این حادثه برخلاف آنچه در برخی رســانهها مطرح شد، درگیری مسلحانه نبود، بلکه فقط ضارب سلاح گرم داشــت. ابراهیمنیا افزود: در ایــن حادثه یک نفر بر اثر برخورد گلوله ســاچمهای زخمی شد که پس از انتقال به بیمارســتان و اقدامات درمانی، همان روز از بیمارســتان مرخص شد و یک نفر دیگر هم که به علت پرتشــدن از روی موتورسیکلت مصدوم شده که بهزودی از بیمارستان مرخص خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.