وقوع قتل در منطقه حصار گرمخان و دستگیری 2 متهم

Shargh - - حوادث -

فارس: دادســتان عمومی و انقلاب بجنورد از وقوع قتــل زنی در منطقه حصــار گرمخان ایــن شهرســتان در اثر ســقوط از پشــتبام و دســتگیری دو نفر در این زمینه خبر داد. مسلم محمدیاران، دادستان بجنورد، گفت: این حادثه بعدازظهر روز شنبه در منطقه حصار گرمخان رخ داده است. وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد که دو نفر با توسل به زور به محل زندگی این زن وارد شــده و پــس از فرار او به پشتبام، در اثر درگیری و مجادله صورتگرفته وی از پشــتبام سقوط و فوت میکند. به گفته دادستان بجنورد، یک روز پس از این حادثه دو نفر به اتهام مشــارکت در قتل عمدی از طریق تسبیب در جنایت توأم با تهدید با چاقو دستگیر و پس از تفهیم اتهام روانه زندان شــدند. یاران افزود: متهمان ضمن اقــرار صریح به ورود به عنف به منزل مقتوله با قصــد برقراری رابطه نامشــروع و تأیید مجادلــه فیمابین، موضوع مداخله در ســقوط و مــرگ مقتولــه را انکار کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.