کشف 23 کیلوگرم هروئین در عملیات مشترک پلیس

Shargh - - حوادث -

میزان: فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ۲۳ کیلوگرم هروئیــن از اعضای باند قاچاق مواد مخدر در عملیاتی مشــترک خبــر داد. روحالامین اظهار کرد: چندیقبل مأموران پلیس ســمنان در جریان فعالیــت باند ترانزیت هروئین در اســتان سمنان قرار گرفتند. با بررسیهای بیشتر مشخص شــد این افراد از استانهای شــرقی مواد را وارد کشــور و از آنجا پس از انتقال به ســمنان، توزیع میکنند. وی ادامه داد: با ردیابی اعضای این باند متوجه شدیم آنها در حال انتقال محموله سنگین هروئین به ســمت اســتان هســتند. با هماهنگی انجامشده با مأموران پلیس استان کرمان، اعضای این باند شناسایی شدند. فرمانده انتظامی سمنان با اشــاره به عملیات مشــترک پلیس ســمنان و کرمان، تأکید کرد: ســرانجام روز یکشنبه مأموران چند عضو این باند را ســوار بر خودرو پژو 4٠۵ در شــهر رودبار کرمان، شناســایی و آنها را دستگیر کردند. در بازرسی از خودرو متهمان ۲۳ کیلوگرم هروئین کشف و ضبط شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.