13 کشته و مصدوم در درگیری مردم روستا بر سر حفر چاه آب

Shargh - - حوادث -

فارس: اعتراض ســاکنان روستای شهرستانک از توابــع جغتای به دلیل حفر چاه آب شــرب در زمینهای این روســتا ســبب درگیری بــا مأموران نیــروی انتظامی شــد کــه تاکنون یک کشــته و ۱۲ مصــدوم بر جای گذاشــته اســت. براســاس پیگیریهای خبرنگار فارس علت اصلی این حادثه انجام عملیات آبرســانی به روســتاهای مناطق پایین جغتای بوده است که براساس تصمیمگیری آب و فاضلاب برای حل مشــکلات آب شرب قرار بود چاه آبرسانی در روســتای شهرستانک انجام شــود ولی در چند روز اخیر اعتراض ســاکنان این روســتا را به دنبال داشته اســت. پس از حضور مأموران آب و فاضلاب در روســتای شهرســتانک برای حفر چاه آب شرب اعتراضات ساکنان روستا منجر به تیراندازی شــده که مردم با ســلاح سرد به سمت مأموران نیروی انتظامی حمله کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.