شبهگفابتزگووبارداریدوشیم دیار فبارهضماایشی فدانشتزی

Shargh - - هنر -

رضا آشــفته: داریــوش مؤدبیان، مدرس دانشــگاه، مترجم و کارگردان، قرار اســت نمایشهای «داستان یــک پیراهــن و یک ویلــن» و «اتاق انتظار»، نوشــته آندره پــراگا، نمایشنامهنویس برجســته بلژیکی، را به صورت دوزبانه با بازی دانشــجویان زبان و ادبیات فرانســه از 26 تیر تا هفت مرداد در خانهموزه اســتاد عزتالله انتظامــی )قیطریه( روی صحنه بیاورد. او با اشاره به اینکه هر دو نمایش به زبان فرانسه و فارسی روی صحنه میروند، گفت: نمایشهای «داستان یک پیراهــن و یک ویلن» و «اتــاق انتظار» از 26 تیرماه در روزهای مختلف اجرا خواهند شد.

مؤدبیان دربــاره آندره پراگا، نویســنده این دو اثر، خاطرنشان کرد: پراگا طنزنویس و جراح شهیرِ بلژیکی اســت و زبان وي فرانسه است. به دلیل پزشکبودن، او را قابلقیــاس با چخوف میدانند، اما با این تفاوت عمده که ســاختار طنزهای او بســیار با طنز چخوف متفــاوت اســت. او در دهههــای ٧0 و 80 میــلادی بهواســطه آثار طنزش، بهویژه در تلویزیون، در اروپا و فرانسه به شهرت میرسد و پس از دهه 80 بهبعد در بلژیک معروف میشــود. وی پزشک جراح معروفی بوده است که بنیادی به نامش وجود دارد. همچنین جشنوارهای دوسالانه به زبان فرانسه نیز در بلژیک به نام او برگزار میشود.

مؤدبیــان ادامه داد: داســتان یــک پیراهن و یک ویلن، یــک کمدی بهاصطــلاح وقایعاتفاقیه اســت و در آن روزمرگــی و واقعگرایی هســت و انگار که از ســتون صفحه حوادث روزنامه بیرون کشــیده شده باشــد و درواقع شــرح کلاهبرداری دو جوان اســت که برای گرفتن پیراهــن عاریه به یک بوتیک میروند که فروشــنده میگوید اینجا لبــاس عاریه نداریم، اما جوانهــا میگویند که پولی ندارنــد و باید که پیراهن نویی برای اجرای جدیدشــان داشته باشند. فروشنده ضمانــت میخواهد، آنها هــم میگویند ویلني را که ارثیه خانوادگی است و برایشان بسیار ارزشمند است براي ضمانت میگذارند. بعد فروشنده قبول میکند و بعد از رفتن آنها، یک مشــتری دیگر میآید که ویلن را در گوشــهای میبیند و آن را از کارهای گمشده یک فرد مشــهور میداند و متقاضی خریدش میشــود، اما فروشــنده میگوید برای مشتریهاست و فروشی نیست. مشــتری آن را میخواهد به قیمت 500 هزار فرانک بخرد و فروشــنده میگوید فردا این مسئله را به دو جــوان صاحب ویلن خواهــد گفت. در نهایت هم به صد هزار فرانک به دو جوان فروخته میشود. در ایــن کار طنز واقعگراییای هســت کــه به طمع فروشــنده میپردازد که چگونه کــورش میکند! در این نمایــش، در دیالوگها، زبان و اتفاقات واقعگرایی اتفاق میافتد.

او نمایش «اتــاق انتظار» را بهنوعی شــبهابزورد دانســت که در آن فضای فانتــزی وجود دارد. در این نمایــش درباره یک جــراح معروف اســت. پراگا که خودش جراح هســت بهنوعی دارد حرفهاش را نقد میکند. در این نمایش از یکســو مردم بســیار جراح را ســتایش میکنند و از سوی دیگر او برای همه دام بزرگی را پهن کرده است که تا میتواند سرکیسهشان کند. این بیماران هــر نوع جراحی و عمل زیبایی را بر بدنشــان اعمال کردهاند و به این موضوع بســیار هم تفاخر میکنند. در بین صحبت آنها عمه آلی که همه نوع عملی را انجام داده، به اتاق انتظار وارد میشود و او میتواند بیانگر آینده این زنان باشد.

این دو نمایــش هرکدام با مدتزمــان حدود ٧0 دقیقه ابتدا به زبان فرانســه و سپس به زبان فارسی اجرا میشــوند. بازیگران این نمایشها از دانشجویان زبان و ادبیات فرانســه هســتند که تجربه فعالیت در حوزه نمایش و جشــنواره تئاتری را دارند. آنان مدتی است که با من کار میکنند و تصمیم گرفتیم تا بخش نمایش فرانسه را در گروه فعال کنیم.

بنا بــر گفته مؤدبیان، موســیقی بهکاررفته در این دو نمایش، در صحنه پایانی برگرفته از موسیقی ژاک برل، شــاعر، آهنگســاز و خواننده بلژیکی و هموطن «آنــدره پراگا» اســت کــه بهگونهای نیز اشــعارش طنزآمیز است و با لحن این نمایش ارتباط دارد. البته داریوش مؤدبیان نیز در آن به فرانسه آواز میخواند.

او با بیان اینکه در مدت این ســه سال کارگاههای مختلفــی در این مکان برگزار شــد، گفــت: ماحصل همه این کارگاههای نمایشــی در شاخههای مختلف، گروهی 25 نفره اســت که با آنها نمایشهای ایرانی و ترجمهشــدهای را تاکنــون در ســالن 80 نفــره این مجموعــه روی صحنه آورده یــا نمایشنامهخوانی کردهایم.

ایــن مترجم در ارتبــاط با تمرکززدایــی فرهنگی از مرکز شــهر هم یادآور شــد: اکثر تالارهای نمایشی با فاصله بســیار نزدیک در مرکز شــهر وجود دارند و نقاط دیگر دچار محرومیت شدهاند. سیاست فرهنگی این اســت که بتواند تمرکززدایی کند. بخش عمدهای از افــرادی که در گروه ما فعالیــت میکنند، فرزندان محلیها هســتند و ما اهدافمان را در محل خودمان پیش میبریــم. تمرکززدایی فرهنگــی لازمه حرکت فرهنگی است و این مسئله در همهجای دنیا آزموده شده است.

مؤدبیان با اشــاره به اینکه اجــرای این نمایشها نخســتین تجربه من در زمینه اجراهای دوزبانه است، تصریــح کرد: پیش از این نمایش «ازدواج اجباری» را با زبان فرانســه 20 شــب در تالار وحدت روی صحنه بردهام، اما تجربه اجرای نمایش دوزبانه را نداشتهام. بــه نظرم ایــن کار درحالیکــه بار آموزشــی دارد و اصالتهــای ترجمه را حفظ میکنــد، در پسزمینه خود گفتوگوی فرهنگیای در یک نشست است.

او گفــت: این نمایش با زبان طنــز درعینحال که کوتاه است، بســیار روان بیان شده و پیچیدگی ندارد. برای مخاطبانی که زبان فرانســه را نمیدانند، مانند فیلمی به زبان اصلی است که در بخش اجرا به زبان فرانســه از آن لذت میبرند و در زمانیکه نمایش به فارسی اجرا میشود، درمییابند که چه اتفاقی افتاده اســت، اما افرادی که با زبان فرانســه آشنایی دارند، خواهند دید کــه چگونه یک کنش دراماتیک از زبانی بــه زبان دیگر برگردانده میشــود و در زبان فارســی جای میگیرد.

نمایش «داســتان یــک پیراهن و یــک ویلن» در روزهای دوشــنبه، 26 تیر، پنجشنبه، 29 تیر، شنبه، 3۱ تیر، دوشــنبه، دوم مرداد، چهارشنبه، چهارم مرداد و جمعه، ششم مرداد ساعت 20:30 با بازي حمیدرضا آگاهی، علیرضا اخوان، ســعید پارســا، علی دشــتی، میلاد صالحوند، آرین صفایی، مهرناز عباســی، سعید عسکری، مهیار موجودی، داریوش مؤدبیان و اشکان میرزاشفیع اجرا میشود.

همچنین نمایش «اتاق انتظار» روزهای سهشنبه، 2٧ تیر، جمعه، 30 تیر، یکشنبه، اول مرداد، سهشنبه، ســوم مرداد، پنجشــنبه، پنجم مرداد و شنبه، هفتم مــرداد در همان ســاعت با بــازی حمیدرضا آگاهی، هستی رزازچیان، مهرناز عباسی، سپیده غلامی، سعید عسکری، داریوش مؤدبیان و اشکان میرزاشفیع و نگار نیکنامی روی صحنه خواهد رفت.

ایــن دو اجرا از ســوی گــروه مردم بــه صحنه میآید. علــی نصیریان گروه تئاتر «مــردم» را با نام خود تشــکیل داد و در ســال ۱344 نــام آن به گروه تئاتــر «مردم» تغییر کرد. اســتاد انتظامــی از ارکان این گروه بوده اســت و مؤدبیان نیز در ســال ۱346 به آن پیوســت. این گروه نمایشی ضمن اجرای تئاتر، آموزشهــای درونگروهی نیز داشــته اســت. پس از انقلاب فعالیت آن متوقف شــد تا در ســال ۱39۱ مؤدبیــان بــا چخوفخوانی مجــدد آن را احیا کرد. همچنان این گروه متعلق به آقای نصیریان اســت و مؤدبیان مدیریت آن را برعهده دارد و در سال ۱393 گروه نمایشی «مردم» را در خانهموزه استاد عزتالله انتظامی مستقر کرد.

خانهموزه استاد انتظامی در خیابان شریعتی، بلوار اندرزگــو )قیطریــه(، روبهروی بزرگــراه کاوه، خیابان احمدی قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.