پرویز تناولی به سینماحقیقت میآید

Shargh - - هنر -

گروه هنر: فیلم مســتند «نقطه و شــیر» ســاخته «سروناز علمبیگی» که مستندی درباره «پرویز تناولی»، نقاش و مجسمهساز مشــهور ایرانی است، متقاضی شــرکت در یازدهمیــن دوره جشــنواره بینالمللــی سینماحقیقت شده اســت. به گزارش روابطعمومی جشــنواره بینالمللــی ســینماحقیقت، ایــن فیلم 28دقیقهای، در ســال 96 ساخته شــده و برای اولین نمایش عمومی به دبیرخانه جشنواره سینماحقیقت ارائه شده اســت. در خلاصه موضوع «نقطه و شیر» آمده است: این فیلم مستند- انیمیشن، در 80سالگی اســتاد مجسمهســازی ایران، «پرویز تناولی»، ساخته شــده و چهار وجه هنری او )مجسمهسازی، نقاشی، نویسندگی و مجموعهداری( را در بر میگیرد. «نقطه و شــیر» سفری است به دل و اندیشه پرویز تناولی که نه با گفتوگو، بلکه با استفاده از آرشیوهای شخصی، احساسات و نگاه هنری این هنرمند را نمایش میدهد. عوامــل تولیــد این فیلــم عبارتاند از: پژوهشــگر و کارگردان: سروناز علمبیگی، تصویربرداران: محمدرضا جهانپناه و علی شیلاندری، تدوینگر: فرحناز شریفی، صداگذار: انســیه ملکی، نویسنده و گوینده متن: پرویز تناولی، دســتیار کارگــردان: نســیم میرزایی، عکاس: حمیرا یاســری و تهیهکننده: گالــری ۱0. پرویز تناولی متولد ســوم فروردین ۱3۱6 در تهران، از مشهورترین مجسمهسازان ایران است که مجموعه مجسمههای «هیچ»، «دســتها»، «قفل و قفس» و «شــاعر»، در زمره معروفترین آثار او هســتند. ســروناز علمبیگی نیز متولد سال ۱356 در تهران و فارغالتحصیل رشته نقاشی است. تومارولند و اتاق دوم از دیگر آثاری است که او کارگردانی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.