«پسران تاریخ» روی صحنه میرود

Shargh - - هنر -

گروه هنر: پیشفروش «پســران تاریــخ» از امروز آغاز میشود. به گزارش مشاور رسانهای این نمایش، پیشفروش نمایش «پســران تاریخ» بــه کارگردانی اشکان خیلنژاد و نوشته الن بنت، با برگردان محسن ابوالحسنی که از هفته اول مرداد 96 اجرای خود را در سالن چارسوی تئاتر شهر آغاز میکند، از امروز سهشنبه 2٧ تیر، ســاعت ۱2 در سایت تیوال شــروع میشود. بازیگران این نمایش )به ترتیب حروف الفبا( عبارتاند از: محسن ابوالحسنی، مجید آقاکریمی، مهرداد بابایی، ســینا بالاهنگ، محمــد برهمنی، ســجاد حمیدیان، حامد رســولی، حمید رحیمی، مهدی شاهدی، مریم نورمحمدی و امیرمســعود واعظتهرانــی. گروه تئاتر تازه پس از اجراهای «پچپچههای پشــت خط نبرد»، «بالاخره این زندگی مال کیــه؟»، «ویران»، «کامنت»، «پرده سوم صحنه چهارم» و «مرگ هوتن»، جدیدترین اثر خود، «پسران تاریخ» را از هفته اول مرداد در سالن چارســو روی صحنه میبرد. دیگر عوامل این نمایش عبارتاند از: طراح صحنه: اشــکان خیلنژاد، مشاور و مجری صحنه: محمد موســوی، طراح نور: محمد رســولی، طراح لبــاس: مریم نورمحمــدی، طراح پوســتر و بروشــور: مهدی دوایی، طراح گریم: سارا اســکندری، طراح صدا: حانیه موسوی و صبا تقوی، عکاس: مهرداد متجلی، مشاور هنری: یوسف باپیری و مجتبــی کریمی، مدیر تولید: مهــرداد بهاءالدینی، دستیار کارگردان: شیما اسماعیلزاده، مشاور رسانه و مدیر روابطعمومی: عسل عباسیان، تبلیغات مجازی: امیر قالیچی و ســاخت و تدوین تیزرهای تبلیغاتی: مریم دیهول. همچنین گروه تبلیغات وییو، مدیریت تبلیغات این تئاتر را بر عهده دارد. اشــکان خیلنژاد، کارگردان تئاتر و دانشآموخته دانشــگاههای تهران و تربیت مدرس، از اعضای حلقه تئاتر دانشــگاهی ایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.