آغاز پروژه موسیقایی «چند شب» در تالار رودکی

Shargh - - هنر -

گروه هنر: اولین برنامه از پروژه موســیقایی «چند شــب» اواخر تیــر با حضــور تعــدادی از نوازندگان مطرح موســیقی ایرانی در تالار رودکی تهران برگزار میشــود. به گزارش روابطعمومی مؤسسه فرهنگی هنری «نغمهحصار»، افشین معصومی مدیر برگزاری پروژه موســیقایی «چند شب» با اعلام این خبر افزود: طبق برنامهریزیهای انجامشــده قرار بر این است که از اواخر تیرماه ســال جاری پروژه موســیقایی «چند شب» از سوي مؤسسه فرهنگی هنری «نغمهحصار» با حضــور هنرمنــدان و نوازندگان مطرح موســیقی کشورمان آغاز شــود. در برگزاری این پروژه که در هر دوره به یکی از سازهای موســیقی ایرانی اختصاص دارد، تعدادی از هنرمندان منتخب موسیقی کشورمان با رویکــرد تکنوازی بــدون همراهی ســاز دیگر به اجرای برنامه میپردازند. در این برنامه ســعی کردیم به ســهم خود یادآور هنر تکنــوازی بهعنوان یکی از ارکان موسیقی بهویژه موسیقی ایرانی باشیم. او ادامه داد: اولین برنامه از مجموعه برنامههای «چند شب» اواخر تیر با عنوان «چند شــب تار» در چهار شــب با حضــور نوازندگان مطرح تار در تــالار رودکی میزبان علاقهمندان موســیقی خواهد بود. در این ویژهبرنامه نوازندگان صاحبنام تار که اســامی آنها اوایل هفته آینده منتشــر خواهد شــد، فــارغ از هرگونه ســلیقه موســیقایی به اجرای شــیوههای مختلــف تارنوازی در مکتبهــای تهــران، اصفهــان، تبریــز و معاصر میپردازنــد و جا دارد از همه این هنرمندان به جهت حضورشان در یک برنامه واحد تشکر کنم که با نگاهی حمایتگونه از موسیقی دعوت ما را پذیرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.