اولین آلبوم راک تمامانگلیسی ایران مجوز گرفت

Shargh - - هنر -

گروه هنر: نخســتین آلبوم رســمی گروه موسیقی «پیکلاویــه» با اخذ تمام مجوزهــای لازم روانه بازار موسیقی کشــور خواهد شد. آلبوم «جایی که پیادهرو تمام میشود »، نخستین آلبوم راک انگلیسی مجوزدار همه این سالهاســت که اعضای گــروه «پیکلاویه» خالق این اثر هســتند. این آلبوم هفته گذشته موفق بــه اخذ همه مجوزهــای لازم برای انتشــار در بازار موسیقی کشور شــد و بهزودی تحت امتیاز مؤسسه «آوای سوتهدلان» روانه بازار موسیقی کشور خواهد شــد. این آلبوم شامل ۱۱ قطعه اســت که همه آنها ســاخته اعضای گــروه «پیکلاویه» و اشــعار آن نیز ســروده خواننده و گیتاریســت گروه اســت. مهران مختارپــور )خواننــده(، مصطفی بهرمــان )نوازنده درامز(، مهیــار صالحینیا )نوازنــده گیتارالکتریک( و شــایان کریمی )سرپرســت گروه و نوازنده کیبورد( اعضای گــروه پیکلاویه را تشــکیل میدهنــد و این گــروه پیش از این کنســرتهای زیــادی را در تهران روی صحنــه بردهاند . «پیکلاویه» در ســال ۱393 به طور رســمی فعالیتش را در ایران آغــاز کرد و تمام آثار پیکلاویه به زبان انگلیســی و فرانســه هستند و تاکنون سه تکآهنگ به نام ‪Embellish، Rose‬ و The Fairest را به صورت رســمی منتشر کردهاند. از سایر آهنگهای گروه میتوان به ‪angels will rise‬ اشــاره کرد که در مخالفت با جنگ و ابراز همدردی با مردم جنگزده ســاخته شده اســت که موجب شد شبکه ‪Press TV‬ ایران در یک اقدام کمســابقه، یک گزارش تصویری از این کنســرت راک و این آهنگ پخش کند. اطلاعــات و جزئیات نخســتین آلبوم رســمی گروه «پیکلاویه» بهزودی منتشر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.