تنفس سخت ا سلتقادیرمتیاوپمیجکیدهساهاد ددارخفهاضعاثید نابرابر مالیاتی

Shargh - - آيتي -

نیمه تیر ســال جاری، رئیسکل سازمان امور مالیاتی خبر از شناسایی 11 هزار شرکت فعــال در فضای مجــازی و همچنین ابلاغ دستور «دریافت مالیات از این شرکتها» داد و عنوان کرد بررسی موضوع دریافت مالیات از این شرکتها آغاز شده است.

سیدکامل تقوینژاد با بیان اینکه تاکنون از اســنپ مالیات نگرفتهایم، بیان کرد: «اگر بحث دریافت خدمات مطرح باشد، مالیات «ارزش افزوده» خواهد بود و درصورتیکه درآمــد کســب کننــد، مشــمول «مالیات» خواهند شد». این سخنان که به نوعی فرار مالیاتی اســتارتاپها را به ذهن متبادر کرد، منجر به بروز واکنشهایی از ســوی جامعه فعالان این بخش شــد؛ تاجاییکه نسبت به کوچکترین فعالیت غیرقانونی، گارد گرفتند و همچنان معتقدند کسبوکارهای کوچک به دلیل ماهیت فعالیتهایشان نمیتوانند غیرشــفاف عمل کنند؛ زیرا برخلاف این، با توجه به حجــم حملاتی که به این نوع فعالیتها در کشــور میشود، تاکنون از سوی رقبای سنتیشان رسوا شده بودند. تمرکز بر شفافسازی فعالیتهای استارتاپی و اخذ مالیــات از فعالان این حوزه، به نوعی موجب شــکلگیری فضای آرمانی مالیاتی در ذهن میشود که گویی رسالت سازمان مرتبط با بخش مالیات، در برخورد با صنوف و واحدهای کسبوکار قدیمی تمام و کمال انجام شــده و حال نوبت تازهکاران و نوپایان بازار اســت؛ درحالیکه چنین نیســت و اگر مروری مجدد بر اظهارات علی عســکری، رئیسکل پیشین ســازمان امور مالیاتی کشــور، پیرامون «ناکارآمدی تور مالیاتی» داشــته باشــیم، متوجه میشویم تنها 40 درصد اقتصاد ایران مالیــات میدهد و رقم فرار مالیاتــی چیزی حدود 13 تا 30 هــزار میلیارد تومان است.

بر اساس اظهارات او که شش سال سکان هدایت ســازمان امور مالیاتی را در دســت داشــت، فراریان مالیاتی نهتنها گم نیستند؛ بلکه شناختهشده و دارای نام و نشــان هســتند؛ اما مقابله با آنها کار دشواری است. جالب است در شرایطی که بر اساس آمارهای رســمی گذشته، 73 درصد از اصناف مالیاتی کمتر از 500 هزار تومان میپردازند و برای فرار از شفافیت و دستنیافتن ســازمان مالیاتی به منابع درآمدیشان، بســیاری از آنها بدهکاران مالیاتی هستند، معتقدند کســبوکارهای نوپا و استارتاپی مالیات نمیپردازند! گرچه جای سؤال است که چطور کسبوکارهایی که با مدل مبتنی بر فناوری و دریافت مجوز از نهادهای موجــود در کشــور فعالیــت میکنند، از نظر ممیزان مالیاتی دور میماننــد یا اقــدام به فرار میکنند؟!

اما ســؤال مهمتر این است: «به فرض اینکه چنین موضوعی صحت داشــته باشــد، چرا داد کســانی کــه سالهاســت جزء فراریان مالیاتی صنوف هســتند، درآمــده و میخواهند دولت را به جان کســبوکارهای کوچک و نوپا که بنیــه برخورد با چنین شرایطی را ندارند، بیندازند؟!». واضح و مبرهن است که کسبوکارهای سنتی، عرصه رقابت را تنگ دیده و با چنین اقداماتی درصدد بهحاشیهراندن استارتاپها هســتند و همچنان بــا رویه تغییر جهانــی در مدل کســبوکارها ســازش نکردهانــد؛ البته دیــر یا زود امواج این تغییر مانند آنچه در دیگر کشــورها اتفاق افتــاد، مقاومتها را در هم میشــکند و مخالفان را سخت پشــیمان میکند. با وجود تمام فشارها علیه فعالیتهــای اســتارتاپی، همــواره فعــالان جوان، صاحب ایده و خلاق این بخش خود را مقید به رعایت قوانیــن موجود در کشــور دیده و بارها در جلســات متعــددی مشــکلات پیش پای فعالیتهای قانونیشــان را به ســمع و نظر مســئولان اجرائی کشــور رســاندهاند تا بتوانند در چارچوبــی ضابطهمند فعالیت کننــد. حاکمیــت کشــور هم با توجــه بــه پتانســیل اقتصادی نهفتــه در این حوزه، جلســات متعــددی را با حضــور وزرای کابینه دولت بــا آنها ترتیب داد تا مشــکلاتی را که ناشی از خلأ قانونی در ارتباط با فعالیتهای استارتاپی است، رفع کند.

بنابراین فعــالان این بخش قطعا خــود را ملزم به شــفافیت و رعایت قوانین جاری و ســاری کشور میداننــد تا تنشها و اســترسهای بالقــوه آنها در فضای کســبوکار کشــور بالفعل نشــود؛ اما بحث دیگــری کــه در ارتباط بــا فعالیتهای اســتارتاپی

با وجود تمام فشارها علیه فعالیتهای استارتاپی، همواره فعالان جوان، صاحب ایده و خلاق این بخش خود را مقید به رعایت قوانین موجود در کشور دیده و بارها در جلسات متعددی مشکلات پیش پای فعالیتهای قانونیشان را به سمع و نظر مسئولان اجرائی کشور رساندهاند تا بتوانند در چارچوبی ضابطهمند فعالیت کنند

مطرح اســت و بعضا فعــالان این بخش را از پرداخــت مالیات معاف میکند، شــاکله دانشبنیانی آنهاست. اغلب استارتاپهایی که این روزها نام آنها بر ســر زبان افتاده، بر اساس ایدهای صرف و با هدف ارائه خدمات باکیفیتتر و ارزانتر به مردم شکل گرفتهاند و مبنای آنها کار علمی و خلاقانه است یا به عبارتی دانشبنیان تلقی میشوند.

قانون کشــور هــم حمایتهایی را برای ایــن قبیل فعالیتها در زمره «شــرکتهای دانشبنیان» قائل شــده اســت و از این رو، استارتاپهایی که بتوانند دانشبنیان شوند از معافیتهای مالیاتــی برخوردار خواهند شــد. بر مبنای قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیــان و ماده 20 آییننامه اجرائی آن، درآمدهای شرکتها و مؤسسات دانشبنیان ناشــی از قرارداد و فعالیتهــای تحقیق و توسعه، تجاریســازی و تولید محصولات و خدمات دانشبنیان، برای 15 سال از مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم معاف است.

غلامحســین دوانی، عضو شــورای عالی انجمن حســابداران خبــره ایران که امــر مشــاوره مالیاتی اتاق بازرگانــی ایران را هم بر عهــده دارد، میگوید: «پرداخت مالیــات برای همه کســبوکارها الزامی است. اینکه گفته شود استارتاپهایی که دانشبنیان نیســتند هم مالیات پرداخت نکنند، حرف درســتی نیست؛ زیرا همه این قبیل کســبوکارها در دنیا باید به ازای فعالیت تجاری کــه انجام میدهند، مالیات پرداخت کنند؛ اما ممکن است نرخ مالیات پرداختی آنها متفاوت باشد».

او ادامــه میدهــد: «کســبوکارها در دنیــا به مدلهای کوچک، متوســط و بزرگ تقســیم شــده و نــرخ پرداخت مالیــات هرکدام با دیگــری متفاوت است؛ اما در ایران چنین نیست و با وجود طبقهبندی کســبوکارها، نــرخ مالیــات پرداختی بــرای همه یکســان است». او میافزاید: «ضعف دیگر مربوط به قدیمیبودن قانون مالیاتهای کشور است که تقریبا مربوط به سال 1345 میشود و کسبوکارهای جدید در آن دیده نشــده اســت که بهعنوان مثال، تکلیف قانون در برابر برخی کســبوکارها مانند پهنای باند مشخص نیست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.