بحران برای توليدکننده گوشیهای گرانقيمت

Shargh - - آيتي -

در اواسط ماه مارس سال جاری میلادی، منابع خبری گزارشی از خرید شرکت ورتو از سوي مراد هاکان اوزان، مالک شــرکت قبرسی Baferton، به مبلغ 50 میلیون پوند منتشــر کردند. اینک پس از گذشت چند ماه مشخص شده که تلاشهای این مالک جدید نیز موفق به نجات ورتو نشده؛ چراکه ظاهرا بدهیهای این شرکت از میزان مورد انتظار اوزان بیشتر بوده است. در نتیجه چنین شرایطی، خط تولید این شــرکت در بریتانیا بهزودی متوقف خواهد شــد و نزدیک به 200 نفر شغل خود را از دســت خواهند داد. به گزارش وبســایت mo- bile، نوکیا شــرکت ورتو را در سال 1998 میلادی با هدف ارائه گوشیهای سفارشی برای مشتریان خاص تأســیس کرد. این شرکت در سال 2012 به گروه ســرمایهگذاری خصوصی EQT و در ســال 2015 به شــرکت هنگکنگی ‪Godin Holdings‬ فروخته شد. اما همانطور که گفته شد، بهتازگی یکی از سرمایهداران ترکیــهای بــه نــام هــاکان اوزان ایــن شــرکت را خریداری کرده اســت. هاکان اوزان کــه زمانــی تاجــر برجســتهای در کشــور خــود به شــمار میرفــت، د ر حا ل حا ضــر بهعنوان پناهنده در پاریس زندگی میکند. ظاهرا بنا بر ادعای مالک قبلی شرکت، هنوز ‪5 0‬میلیون پونــد مبلغ مورد توافق برای فروش ورتو از مالک جدید دریافت نشــده و بهاینترتیب معامله هنوز به صورت قطعی به سرانجام نرسیده است.

درعینحــال، اوزان مدعی اســت کــه برای ســرمایهگذاری 1.9میلیونپونــدی در ورتــو برنامهریــزی کرده بــود و هنگامی کــه متوجه شــده ورتو حــدود 128 میلیــون پونــد بدهی پرداختنشــده در زمینههای مختلــف دارد، از تصمیم خود منصرف شــده است. به این ترتیب، درحالیکــه هر دو طرف یکدیگر را به شــکایت حقوقی تهدید کردهاند، تکلیــف نزدیک به 200 نفــر از کارکنــان و نیروی انســانی این شــرکت نامشخص است و احتمال بیکارشدن آنها وجود دارد. به گفته ســخنگوی شــرکت ورتو، حداکثر تلاش بــرای بازگردانــدن دیون پیــش از انتقال مدیریت با شکســت مواجه شده؛ چراکه الزامات مالی مشخصشده در مذاکرات فراتر از آن بوده است که شرکت جدید فرصتی برای ادامه حیات مالی داشته باشــد. با وجود این باید به این نکته نیز توجه داشت که اوزان همچنان مالکیت برند، فنــاوری و مجوز طراحی ورتو را در اختیار دارد و بــه گفته برخی منابع خبری بــه نقل از نزدیکان اوزان، احتمــال میرود که او در تلاش باشــد تا ایــن شــرکت را در آینده احیا کند. گفتنی اســت که براساس آخرین آمارها، پروندههای مالی این شرکت مربوط به سال 2014 میلادی است.

در آن ســال ورتــو بــا وجــود فــروش 110میلیونپونــدی محصــولات خــود، ضــرری 53میلیونپونــدی ایجاد کرده بــود. اما حتی اگر ورتــو از این بحران نجات پیدا کنــد، بعید به نظر میرســد که جنبههای رقابتی ایــن برند قابلیت احیا داشته باشــند. واحد عملیاتی این شرکت در بریتانیا کارشناسان خبرهای بودهاند که با استفاده از موادی مانند چرم شــترمرغ و تمســاح، فلزات گرانبهایــی مانند طلای 18 عیــار و جواهراتی از قبیل یاقوت ســرخ و کبود برای مشــتریان گوشیهای سفارشی میســاختند. جالب آنکه در این گوشیها دکـــمهای بـــرای بهرهگیری از خدمات پشــتیبانی 24ساعته در نظر گرفته شــده بــود. گوشــیهایی که قیمــت آنها به طور میانگیــن از 10 هزار پوند آغاز شــده و به 280 هزار پوند برای گوشــیهای سفارشــی با روکشــی از جواهرات رسیده است. لازم به ذکر اســت که با وجــود جذابیت ظاهری محصولات تولیدشــده ورتو، این گوشیها از نظر فناوری قدیمی به شــمار میروند؛ زیرا حداکثر از نسخههای قدیمی اندروید و پردازندههای تولیدی در سالهای گذشته بهره میبرند.

مطابق آنچه در وبســایت ورتو نوشــته شده اســت، ظاهــرا این شــرکت قصــد دارد خدمات جدیــدی را منحصــرا برای مشــتریان خــود و از سپتامبر 2017 ارائه کند.

بــا این حال، به نظر میرســد راهــکار ورتو بــرای تولید گوشــیهای گرانقیمــت در آینده مؤثر نباشد، زیرا ســازندگان جواهر تمایل دارند محصولات خود را در گوشــیهای پرطرفداری ماننــد محصــولات اپــل و سامســونگ به کار گیرنــد تا علاوه بر زیبایــی ظاهری، محصولی با کیفیتهای کاربــردی درخورتوجــه در اختیار مشتریان قرار دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.