تقدیر وزیر ارتباطات از رشد سریع اینترنت همراه اول

Shargh - - آيتي -

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطلاعات در مراســم افتتاح فاز3 شــبکه ملی اطلاعات در همــراه اول، از این شــرکت تقدیر کرد. به گــزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات ســیار ایران، دکتر محمود واعظی در مراسم افتتاح فاز سوم شبکه ملی اطلاعات که صبح روز یکشــنبه 25 تیرماه در برج همراه اول برگزار شد، علاوه بــر افتتاح 11 پروژه همراه اول در زمینه شــبکه ملــی اطلاعات، بــا اهدای لــوح تقدیر بــه مهندس صدوقی مدیرعامل اپراتور اول، جهت کســب و حفظ رتبه اول اپراتورهای تلفن همراه کشــور در چهار سال دولت یازدهم و کسب رتبه اول اپراتورهای تلفن همراه کشــور در حمایت از منابع و مهارتهای ایرانی، تقدیر کــرد. واعظی در ادامه درخصوص فعالیت ســه رکن دولــت، بخش خصوصی و دانشــگاهها، گفت: وقتی این ســه بخش با هم فعالیت کنند، میتوانیم شاهد تحول باشیم. این فرهنگ در کشور ما وارد شده است. دولــت این نقش را دارد که فعالیت بخش خصوصی را تسهیل، حمایت و اگر رقابت از مسیر خودش خارج شــود، آن را هدایت کند. بخــش خصوصی باید بداند آینده اقتصادی کشــور در دست آنها است. با حمایت بیشــتر از بخش خصوصی، میتوانیم اقتصاد کشور را شــکوفا کنیم. چیزی که دانشبنیان است تولید ثروت و توســعه را نیز تضمین میکند. بایــد به تولید توجه کنیم تا اشتغال ایجاد شود و به خودکفایی برسیم. این رویه را همراه اول همواره داشــته است. خوشبختانه روحیهای که در بین همکاران ما در همراه اول اســت، روحیه بســیار خوبی است. در سفرهای استانی شاهد بودم مهندس صدوقی و همکارانشــان بسیار با علاقه با دانشــگاههای مختلف و دانشــگاهیان قــرارداد و تفاهمنامــه امضــا میکنند، این موضــوع باید در کل کشــور بهعنوان یک فرهنگ جا بیفتــد. وی در ادامه با بیــان اینکه از جانب خودم و دولــت، از همراه اول تشکر میکنم، گفت: انصافا در این چهار سالی که من در دولت بودم کار فوق العادهای در همراه اول انجام شــده، مخصوصاً در این یک سال. کار عظیمی در این هشــت ماه گذشته در همراه اول انجام شد، به طوری که من در هر استان و شــهری که میرفتم به صورت گسترده در رابطه با نسل 3 و 4 کار شده است. کار شما هم یک امیدی برای مردم به وجود آورد که چیزی که مســئولان به آنها وعده داده بودند محقق شــد و هم درآمد همراه اول بالا رفت. وی با اشــاره به رشــد 20 برابری استفاده از دیتا در همراه اول ادامه داد: در دنیا استفاده دیتا سه تا چهار درصد افزایش پیدا میکند نه اینکه 20 برابر شود؛ این نشان میدهد چه تحول بزرگی در همراه اول به وجود آمده اســت. وزیر ارتباطات در پایان با بیان این جمله که جای بســتههای ترکیبی در اپراتورها خالی است، گفت: اگر سازمان تنظیم مقررات سختگیری کمتری داشته باشد و بستههایی که تلفیقی از صوت و دیتا باشد به مردم ارائه شود، این بستههای ترکیبی باعث میشــود که علاوه بر صوت، بیشــتر به ســمت دیتا برویــم؛ در این صورت هم مــردم راضی میشوند و هم کار اپراتورها بهتر پیش میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.