هیچ تعرفهای افزایش نمییابد

Shargh - - آيتي -

شرق: محمود واعظی با بیان اینکه اگر یک ریال در زمینه توســعه سرمایهگذاری شود، چند برابر برداشت خواهد شد، گفت: «ما قول سرمایهگذاری 40درصدی به مخابــرات میدهیــم». وزیر ارتباطات در مراســم رونمایــی و افتتاح پروژههای شــرکت مخابرات ایران مرتبط با فاز سوم شــبکه ملی اطلاعات بیان کرد: «ما در وزارت ارتباطات نمیخواهیم به مردم فشــار بیاید تا بازار بزرگ شــود و از طرفی نمیخواهیم شرکتها دچار زیان شوند. همچنین باید توجه داشت وضعیت مــا در مخابرات و فنــاوری اطلاعات بــا کارخانجات متفاوت اســت و اگر این شــرایط را توسعه ندهیم، با مشکل مواجه میشویم، بنابراین باید کاری کنیم که به مردم فشار نیاید و شرکتها هم سود ببرند». او افزود: «تــا زمانی که تحول جدیدی در شــرکت مخابرات در بخش دسترسی و زیرساخت ایجاد نشود، برنامههای این شــرکت قابل اجرا نیست. شــرکت مخابرات باید یک بنگاه بزرگ باشــد و بخشهــای مختلف را تحت حمایت خود قرار دهد تا هم خود رشــد کند و هم به دیگران اجازه رشد دهد». واعظی همچنین در حاشیه این مراســم در جمع خبرنگاران در پاســخ به سؤالی مبنی بر تغییر تعرفههای شرکت مخابرات ایران گفت: «مــا تعرفهای را نه برای تلفن، نــه برای اینترنت و نه موبایل افزایــش نخواهیم داد و سیاســت ما کاهش تعرفه اســت». محمــود واعظی در حاشــیه افتتاح پروژههای شرکت مخابرات ایران در راستای شبکه ملی اطلاعات، بیان کرد: «پرداخت و خدمات ارزشافزوده در شــبکههای اجتماعی خارجی ممنوع است، اما در مقابل اگر شــبکههای اجتماعی داخلی ســه میلیون کاربر داشــته باشــند، به آنها امتیاز تبلیغ میدهیم و اگر به پنج میلیون کاربر برســند هم امکان پرداخت و حمایتهای دیگر را خواهند داشــت». او گفت: «اگر کوچکترین امتیازی در راســتای خدمات ارزشافزوده به شــبکههای اجتماعی خارجی بدهیم، شبکههای اجتماعی داخلی پا نمیگیرند». به گفته او اگر اینترنت بخواهد نامحدود شود، تقاضا زیاد خواهد شد و ممکن است شبکه انتقال کشور نیاز به توسعه داشته باشد؛ به همین دلیل شرکت مخابرات ایران با شرکت ارتباطات زیرساخت جلسهای داشتند و برنامهریزیهایی کردند که مــا براســاس آن تصمیمگیری خواهیــم کرد. او همچنین درباره رفع فیلتر تماس صوتی تلگرام گفت: «با وجود شرکت مخابرات و سه اپراتور موبایل به این خوبی اگر میخواهید آنها را ورشکســت کنید، تماس صوتی تلگرام را باز کنید».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.