۶۶ مصداق محتوای مجرمانه در فیلترینگ شبکههای اجتماعی

Shargh - - آيتي -

شــرق: به گفتــه مدیرعامــل شــرکت ارتباطات زیرســاخت: فیلترینــگ فضــای مجــازی کشــور و شبکههای اجتماعی مطابق با ۶۶ محتوای مجرمانه تعریفشده انجام میشود. محمدجواد آذریجهرمی در یــک مناظره تلویزیونی بــا عبدالصمد خرمآبادی، معاون دادســتانی کل کشــور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ، با بیان اینکه در ابتدای دولت 90 درصد مصرف کاربران از اینترنت جهانی و 10 درصد مربــوط به محتوای داخلی بود، بیان کرد : «امروز این آمار ٦0 به ٤0 درصد اســت، بــه نحوی که ٤0 درصد مصرف کاربران داخلی و ٦0 درصد خارجی اســت.» او گفــت: «از محتوای خارجــی مصرفی کاربران 2٥ درصد مربوط به تلگرام و 1٥ درصد مربوط به شبکه اینستاگرام اســت». به گفته او به طور متوسط در هر هفتــه ســههزارو 300 کانال تلگرامی بــا مصادیقی ماننــد داعش و خشــونت و کــودکآزاری و توهین علیه مقدســات نظام، مسدود میشوند و به طور کل میتوان گفت که ماهانه 1هزارو 3 200 کانال تلگرامی با مصادیق مجرمانه مســدود میشوند. او بیان کرد: «دادستانی به طور متوسط روزانه 200 فهرست کانال غیراخلاقــی را بــرای وزارت ارتباطات میفرســتد و براســاس برآوردها در این کانالها حدود 2٥ مصداق مجرمانه تشخیص داده شــده است». او از مذاکرات صورتگرفته بــا مدیران تلگرام برای مســدودکردن این کانالهــا خبر داد و گفت: «اما به دلایل متفاوتی، امکان مســدودکردن برخی از این کانالها از ســوی تلگرام وجود نداشــته است. شــبکههای پیامرسان درآمد سه هزار میلیارد تومانی برای بخش خصوصی ایجاد میکنند. اگر مســائل حقوقی حل شود، بخش خصوصــی آمــاده فعالیــت در این بخــش خواهد بــود». به گفته او اگر بتوانیــم حاکمیت خود را روی سرویسدهندههای خارجی بیشــتر کنیم، میتوانیم جلوی فعالیت آن هشــت هزار کانالی را که به دلیل عــدم مطابقت مفاهیم مصادیق مجرمانه از ســوی مدیران تلگرام، مجرمانه تشــخیص داده نشده است، بگیریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.