گسترش صنعت تهرانگردی؛ شاهکلید توسعه اقتصاد شهری

Shargh - - جامعه - امیر پیمانی پژوهشگر

امروزه صنعت گردشــگری پــس از صنایع نفت و اتومبیلســازی به ســومین صنعت درآمدزا تبدیل شده اســت و نقش بســیار مهمی در اشتغالزایی و درآمدزایی کشورها ایفا میکند. ازآنجاکه این صنعت به ســرمایهگذاری ســنگین اولیه نیاز نــدارد؛ بنابراین با توجه بیشــتر به آن و در نگاهی جزئیتر، با نگاهی اجرائی در حکمرانیهای محلی )شورای اسلامی شهر و روستا(، میتوان چرخ اقتصادی شهرها را به خوبی به گردش درآورد و قدمهای استواری در زمینه اقتصاد پایدار شــهری برداشت. اثرگذاری صنعت گردشگری، از لحاظ اقتصادی در پایتخت با هدف رشد و بالندگی، سبب ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری، افزایش درآمد و از همه مهمتر باعث توسعه پایدار و رسیدن به شرایط متعادل از نظر پیشرفت میشــود. برای نمونه، از هر 9 کارگــر و کارمند در سراســر دنیا یک نفر در صنعت جهانگردی مشغول است. بیشــک برای رسیدن به این مقصود، منابع پایدار شهری نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند و شــاید بتوان این عامل را مهمتر از دیگر عوامل در توسعه شــهر تهران ارزیابی کرد. البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که موفقیت شهری در تبیین حس مسئولیت شهروندی و انگیزش شهروندان برای مشــارکت در امور، منوط به تحقــق مواردی از جمله آموزش، اعتمادســازی، امکانسنجی، تحلیل هزینه و مشــارکت است. در ســالهای اخیر به دلیل فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدماترسانی، بخش عمده درآمد شهرداری از طریق فروش «تراکم» بوده اســت کــه از زمره درآمدهای ناپایدار به شــمار میآیــد؛ درحالیکه اگر مدیریت شــهری بخواهد در چارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند، باید متکی به درآمدهای پایدار باشــد کــه ازجمله مهمترین آن گردشگری شهری اســت. تهران بهعنوان شهری که از یک سو دارای پتانســیلها و توانمندیهای فراوان در شــاخههای گوناگون گردشگری اســت و از سوی دیگر شهری اســت که به واسطه پایتختبودن محل تمرکز جویندگان کار شــده، میتواند بــا برنامهریزی درست در حوزه گردشــگری، بر بیکاری و معضلات اجتماعی ناشــی از آن فائق آید. ایــران از نظر وجود آثار تاریخی و فرهنگی در میان 10 کشــور اول جهان قــرار دارد و از نظر جاذبههای اکوتوریســمی و تنوع اقلیمی نیز جزء پنج کشــور برتر دنیا است و در عرصه ‪Health Tourism‬ نیــز دارای پتانســیلهایی اســت و تهــران نیز از ایــن نعمات به قــدر کفایت بهرهمند اســت؛ اما نکته بســیار مهمــی که وجــود دارد، این اســت که تهران بهعنــوان امالقرای جهان اســلام، فاقد زیرساختهای مناسب برای توسعه گردشگری است. براساس آمار جهانی، شهر تهران در سال 2015 هشتمین شهر پر وسعت و گردشگر در حوزه صنعت گردشگری است که میتواند با ایجاد زیرساختهای مناســب، بخشهــای متنــوع و خاص گردشــگری را در خــود جــای دهد. مطابــق آخرین اکتشــافات باستانشناســی، بیش از هفت هزار ســال اســت که دشت تهران بهعنوان سکونتگاه بشری استفاده شده و بیش از 250 ســال است که بهعنوان پایتخت کشور پهناور ایران اســلامی اســت. ازایــنرو دارای گنجینه بســیار گرانبهایی از اماکن تاریخی، مذهبی، تفریحی و طبیعی اســت که هم میتواند درآمدی پایدار برای شهر ایجاد کند...

ادامه در صفحه 17

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.