انتخابات نظامپزشکی و نياز جامعه پزشکی به پالایش

Shargh - - جامعه -

مهدی خســروی:

پزشــکان همواره از اقشــار مرجع و مورد احترام مردم ایران بودهاند و در باور بســیاری، حرفه پزشــکی مقدس و پزشــک وسیله نجات انسان اســت؛ اما چند سالی میشــود که چینــی اعتماد مــردم به جامعه پزشــکی تَرَک برداشــته و هرازگاهی انتقادات و شکایتهایی از سوی مردم به پزشــکان وارد میشــود؛ اما با انــکار و بیتفاوتی جامعه پزشــکی و ســازمان صنفی آنان، این شکایت و انتقاد پاسخی درخــور دریافــت نکــرده و این شــکاف بیاعتمــادی التیام نمییابد. در آســتانه برگزاری انتخابات سازمان نظامپزشکی، آیا زمینه و فرصت برای ایجاد تفاهم و ترمیم جایگاه پزشکی در کشــور ایجاد میشود و آیا راهی هســت که در یک فرایند برد- برد برای مردم و جامعه پزشــکی، فضای حوزه سلامت آکنده از ایثار و فداکاری و قدرشناسی از آنها شود؟

هفتمیــن دوره انتخابات نظامپزشــکی جمعــه، 30 تیر، بــه طــور همزمان در 1۹۹ حــوزه به دو صــورت حضوری و الکترونیکی در سراســر کشور برگزار میشــود. در این دوره از انتخابات پنجهزارو 170 نفر در سراســر کشور کاندیدا شدهاند و در تهــران نیز 17۹ عضو جامعه پزشــکی بــرای تصاحب کرســیهای هیئتمدیره نظامپزشــکی با یکدیگــر به رقابت خواهند پرداخت. درحالیکه سازمان نظامپزشکی ایران عنوان قدیمیترین و یکی از پرجمعیتترین ســازمانهای صنفی در کشور را به یدک میکشد، اعضای آن که اکنون به بیش از 250 هزار نفر در کشور رسیدهاند، مشارکت بسیار پایینی در انتخاب نمایندگان خود در سازمان نظامپزشــکی داشتهاند. بهعنوان نمونه در انتخابات دور قبل، میزان مشــارکت در تهران حدود 10 درصد اعلام شــد و میانگین مشارکت کل اعضای جامعه پزشــکی کشــور نیز حدود 25 درصد )یکچهــارم( واجدان شرایط بود.

با توجه به وظایف و اختیاراتی که قانون بر عهده ســازمان نظامپزشــکی قرار داده، این ســازمان باید برای تحقق منافع اعضای جامعه پزشــکی و حفظ ســلامت مــردم به صورت توأم تلاش کند و شــاید از معدود ســازمانهای صنفی است کــه وظایف حاکمیتی نظیر نظارت بــر فعالیت ارائهدهندگان خدمات ســلامت، تبلیغات حوزه ســلامت و حتی بررسی و رسیدگی به شکایات در حوزه درمان را مطابق قانون عهدهدار شده و برهمیناســاس، نتایج انتخابات و جهتگیریهای این سازمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر وضعیت سلامت جامعه تأثیرگذار اســت. بــرای اینکه اثرات مشــارکت پایین اعضای جامعه پزشکی ملموستر شود، در نظر داشته باشید که دکتر علیرضا زالی در دوره گذشته تنها با کسب هزارو ۹17 رأی، بهعنــوان نفر اول حوزه انتخابیه تهران وارد هیئتمدیره نظامپزشکی شــد و بهعنوان رئیس کل، یعنی بالاترین مرجع تصمیمگیــری و اجرائی این ســازمان انتخاب شــد. البته این رونــد از نظر قانونی مشــکلی ندارد؛ اما بهســختی میتوان گفت فردی با این میــزان رأی بتواند داعیه نمایندگی بیش از 250 هزار عضو جامعه پزشــکی را داشته و در چانهزنیهای سیاســی و صنفی مرتبط با سیاستگذاريهای حوزه سلامت از پشتوانهای قدرتمند و مؤثر برخوردار باشد.

هفتمیــن دوره انتخابات نظامپزشــکی کشــور، در حالی برگزار میشــود که اتفاقاتی نظیر فوت عباس کیارســتمی و بینتیجهماندن پرونده پزشــکي وی، ماجرای کشــیدن بخیه صورت کودک خمینيشهری، اعتراضات به سریال در حاشیه، واکنش شتابزده سازمان نظامپزشکی به قتل پزشک اردبیلی، افزایش دریافت زیرمیزی از ســوی برخی پزشکان و مواردی دیگر باعث شــده پزشــکان در معرض انتقادات بیسابقهای از ســوی جامعه قرار گرفته و افکار عمومی خواستار برخورد قاطع با پزشــکان خاطی و جلوگیری از تجاریســازی رابطه پزشک و بیمار باشــند؛ اما بســیاری بر این باورند که سازمان نظامپزشــکی با نادیدهگرفتن حقوق بیماران و منافع مردم، با لابیهای گوناگون جانب اعضای خود را میگیرد و پاسخگوی اعتراضات بیماران نیست.

نکته اینکه اعضای جامعه پزشــکی نیــز در اغلب موارد اینچنینــی، ســازمان نظامپزشــکی را متهم بــه کوتاهی در حمایت از پزشــکان و کادر درمان میکنند و در نهایت به نظر میرســد این ســازمان در ایجاد موازنه بین مطالبات اعضای خــود و عموم مردم که در قبال آنها مســئولیت دارد، چندان موفق عمل نکرده است.

همین موضــوع، چالش جدیدی پیــشروی کاندیداهای انتخابات نظامپزشــکی در تبلیغ برنامههایشان ایجاد کرده و اعضای جامعه پزشــکی به صورت یکپارچه خواســتار ارائه برنامه مشــخص برای دفاع از پزشــکان در برابر هجمههای رســانهها و مردم هستند. بسیاری از آنان معتقدند در مواردی ازجملــه تعیین تعرفههای درمانی، دریافت مالیات، افشــای فیشهای نجومی، پرداخت کارانه در طرح تحول ســلامت و پروندههای شکایت بیماران در حق پزشکان جفا شده و وقت آن رســیده تا با انتخاب اعضای هیئتمدیره قدرتمند، در برابر این هجمهها و بیعدالتیها ایستاد.

ازجمله مباحــث داغ دیگری که در گروههــای تبلیغاتی انتخابات نظامپزشــکی به آن پرداخته میشود، لزوم تفکیک حوزه عملکــرد رشــتهها و تخصصهای مختلف پزشــکی اســت؛ بهطوریکه متخصصــان زنان از مداخــلات درمانی ماماها انتقاد دارنــد، رادیولوژیســتها از تجاوز متخصصان زنان به حوزه تصویربرداری و ســونوگرافی شــکایت میکنند و پزشــکان عمومی از اغلب متخصصان بهویژه متخصصان پوست عصبانی هستند که اختیارات درمانی پزشکان عمومی را محــدود کردهانــد. هرکدام از این اقشــار بــرای تصاحب کرســیهای بیشــتر در شورایعالی نظامپزشــکی و گسترش فعالیتهای درمانی و به تبــع آن افزایش درآمد خود تلاش میکنند و فضای تبلیغاتی انتخابات نظامپزشکی را به صورت فرقهای و براساس ذینفعان مشترک مدیریت میکنند؛ اما در هیچکدام از برنامههای ارائهشــده از فهرستهای مطرح، به اهمیت ترویج و نهادینهکردن اخلاق پزشــکی در بین اعضای جامعه پزشــکی اشــارهای نشــده و این موضوع ریشــهای و محوری مغفول و متأثر از مسائل مادی و معیشتی مانده است. سازمان نظامپزشکی زمانی قدرتمند خواهد بود که با پشتوانه رأی بالا تشــکیل شــود و در اولویت اصلی به آسیبشناسی عملکرد این ســازمان بپردازد و فرهنگ خودانتقادی را در بین جامعه پزشکی ترویج دهد تا این قشر فرهیخته به جای انکار و نگاه از بالا به پایین به مردم، برخی بداخلاقیها، کوتاهیها و اشــتباهات خود را بپذیــرد و درصدد رفــع آن برآید. آنچه جامعه پزشکی کشور بیش از هر چیز دیگری به آن نیاز دارد، پالایــش دامان خــود از گرایش به مادیــات و منافع فردی از ســوی برخی از پزشکان به جای خدمت صادقانه و خالصانه بوده و بهترین وســیله برای رسیدن به این منظور، بازگشت به اصول اخلاقی این حرفه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.