سرگردانی تابستانی دانشجویان بهدلیل نداشتن خوابگاه

Shargh - - جامعه -

شــرق:

تعطیلات تابستان اســت و خوابگاههای دانشــگاههای دولتی در حال تخلیه شدن، با توجه به آنچه دانشجویان میگویند، با فشار و تهدید و به گفته مسئولان دانشگاهی، با نرمی و ملایمت هستند.

به نظر میرســد تابستان امســال دغدغه ماندن در خوابــگاه که تبدیل به شــهر محل زندگــی یا کار دانشــجویان در شهرهای مختلف شده است، بیش از هر تابســتان دیگری برای دانشجویان مسئلهساز شده است.

دانشجویان خوابگاههای مربوط به دانشکده فنی دانشگاه مشــهد، دانشــکده معماری شهید بهشتی و همچنین دانشــگاه خوارزمی، با پایان ترم و شروع تابســتان، در تماسهــای متعــدد از تــرک خوابگاه در این ایــام و حتی نحوه درخواســت ترک خوابگاه اعتراض داشتند که البته پاســخ مسئولان نیز به این درخواســت همواره نیاز به تعمیر و بازســازی بوده اســت. حاججباری، معاونت دانشــجویی دانشگاه شهید بهشــتی، یکی از مســئولانی بود که در پاسخ به سؤال «شرق» مبنی بر شکایت برخی دانشجویان درباره برخورد نامناسب برای خروجشان از خوابگاه، چنین مســئلهای را تکذیب کــرد و گفت: «از یک ماه پیش از اتمــام امتحانات، روی دیــوار و بیلبوردهای خوابگاه نوشــته میشــود که دانشــجویان از تاریخ بعد از امتحانــات خود نمیتوانند در خوابگاه بمانند و اساسا چنین شــایعاتی درباره اینکه آنها را ناگهانی بیرون کردهاند، درست نیست». او به روزنامه «شرق» توضیــح داد: بهعنــوان مثــال، دانشــکده معماری از خوابگاه درخواســت کرده اســت بــه دلیل ادامه امتحانات، خوابگاه را تا تاریخ 20 تیر برای دانشجویان این دانشــکده نگه دارند. البته با وجود تأیید معاونت دانشــجویی، به نظر میرسد چند دانشجوی دختری که مدتی آواره خانه دوستان و آشنایان خود شدهاند، از دانشجویان همین دانشــکده بودند که به روزنامه «شــرق» مدعی شدند: «ما هنوز تحویل پروژههایمان باقــی بود و تــازه آن هم هیچ، مهمتــر آنکه ناگهان شــش صبح بلندگوها اعــلام کرد بایــد خوابگاه را تخلیــه کنید و بدون آنکه به مــا قبل از آن حتی یک اطلاع کوچک هم بدهند، خیلی فوری بیرون شدیم». معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی البته دلیل آن را مسائل بهداشتی و تمیزکردن خوابگاهها و برای نمونه ازمیانبردن ساسها عنوان کرد و توضیح داد: «این تنها ایامی است که خوابگاهها امکان آمادهسازی برای ترم جدید را پیدا میکنند و میتوانند، مشکلات بهداشــتی و تعمیرات خوابگاهها را انجام دهند. در غیر این صورت، دانشــجویان در ترم جدید با محیطی آلوده مواجه میشــوند». درهمینحال، مدیر حوزه ریاســت دانشــگاه خوارزمی با بیان اینکه دانشــگاه نمیتوانــد کارهای خود را تعطیل کند به دلیل اینکه برخی دانشــجویان تمایــل ندارند خوابــگاه را ترک کنند، گفت: باید در این زمینه طبق قانون عمل شــود و دانشــگاه باید در مدیریت خود قاطع باشــد. او نیز گفته است تابستان فرصتی برای تعمیرات و تعویض تجهیزات و سمپاشــی و نظافت است و طبق قانون باید دانشــجویان خوابگاه را خالی میکردند؛ اما هر بار از ما فرصت خواســتند و با این عنوان که یک شب دیگر در خوابگاه بمانند، تا 10 شــب بیشتر از فرصت مقــرر ماندند. این عجله و اقدام ســریع برای خروج دانشــجویان از خوابگاهها، در تمام موارد دیده شده و اگرچه اعلام میشــود که در صــورت اقدام اداری، دانشــجویانی که شــرایط ویــژهای دارنــد، خوابگاه برای ایــن افراد تصمیماتی اخذ میکنــد؛ اما به نظر میرســد تعداد این دانشــجویان که خواستار ماندن در خوابگاههای تابســتانی هســتند، بیــش از انتظار است و شــرایط پذیرفتن دانشــجویانی که میتوانند بمانند، بسیار سخت اســت؛ بهطوریکه باید از میان دانشــجویان دکتری یا فوقلیســانس باشــند و تنها شامل دانشجویانی میشود که ارائه پایاننامه آنها در تابستان و ترم تابستانه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.