گسترش صنعت تهرانگردی شاهکلید توسعه اقتصاد شهری

Shargh - - جامعه -

...هم هویت شــهر را گسترش دهد و هم با ایجاد و گسترش زیرساختهای لازم و بهینهسازی امکانات موجود، زمینههای راحتی و آســایش شــهروندان را فراهم کند. از دیگر سو، با توجه به ذات صلحجویانه صنعت گردشــگری و امنیت جانی و روانی مســتتر در این صنعت، این صنعت زمینهای مســاعد را برای حضــور موفق بانــوان فراهم آورده اســت؛ اما آنچه تاکنون مانع از تحقق درآمدهای حاصل از این صنعت پرمنفعــت بوده، عواملی مانند فقــدان برنامه جامع و اســتراتژیک و همچنین مشــخصنبودن هدفها و سیاســتهای تهرانگردی در قالب یک برنامه اجرائی است. همچنین اســتفاده مناســب نکردن از فضای مجازی برای معرفی شهر تهران به گردشگران خارجی یکــی از دلایل گســترشنیافتن صنعــت تهرانگردی است. از دیگر سو، تطبیق و هماهنگینداشتن فرهنگ جهانگــردان برخی از کشــورهای خارجی با فرهنگ داخلــي نیز در پــارهای از موارد، باعــث رویگردانی توریستها از سفر به ایران بوده که این مهم در یکی، دو ســال اخیر با همراهی توریستها با آداب و عرف جامعه ایرانی، مشکل خاصی به نظر نمیرسد. یکی دیگــر از چالشهای پیشروی صنعــت تهرانگردی، فقدان نیروی انســانی کارآزمــوده و متخصص امور جهانگــردی در دفاتــر ایرانگــردی و جهانگــردی و بیاطلاعی و بیتجربگی کادر شــاغل در مؤسســات جهانگردی از تاریخچه تهران و اماکن دیدنی آن است. شاید برای مخاطبان جالب باشــد که عنوان شود در تهــران، بالغ بر 70 کاخ، عمارت، مــوزه، بازار تاریخی، قلعه و برج وجود دارد که شاید نام خیلی از آنها برای ساکنان تهران نیز آشنا نباشد. نبود امکانات اولیه مثل اقامتگاههای مناسب و سرویسهای بهداشتی مطابق استانداردهای جهانی نیز از مهمترین زیرساختهای مورد نیاز برای توســعه صنعت تهرانگردی است. به منظور ایجاد ســازوکار اجرائی برای برخورد مناســب بــا اینگونه چالشهــا و ایجاد زمینه مناســب برای گســترش پایدار صنعت تهرانگــردی، ایجاد یک نهاد هماهنگکننده با همکاری ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری و شــهرداری تهران میتواند در زمینه آموزش کادر مجرب، ایجاد هماهنگی بین ارگانهای اجرائی مانند تاکسیرانی، اتوبوسرانی، مترو، سازمان هتلها، موزهها، متولیان اماکن تفریحی و ســرگرمی و... گام برداشته و زمینههای ترقی این بخش مهم از اقتصاد شهری در تهران را فراهم کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.