تئاتر روي تریلي

Shargh - - جامعه -

در بســیاري از وقتها در زمــان برپایي مدارس، حتي به کمک معلمان آموزشــي ميآیند و با شادي و خنده مســائل ریاضي را براي بچهها حل ميکنند. ميگوید: «دیدن کودکان عشــایري و انتظارشــان با وجود شــرایط زندگي براي دیدن مــا و گرفتن کتاب، باورنکردني است». چندین ســال از عمر کتابهایي که آنها هــم مانند این کودکان و مربیان سیارشــان، در کتابخانههــاي ثابت کانون جا خــوش نکردهاند و از اینســو به آنســو ميروند تا در دستان کوچک عضوهاي کانون خوانده شوند، ميگذرد. ایدهاي که حتي به ســالهاي پیش از انقلاب و شــاید تأسیس کانون بگذرد؛ زماني که صمد بهرنگي کتابهایي را در ماشین شــخصياش ميگذاشت و به روستاهاي نزدیک خود ميرفــت تا به کــودکان کتابخواندن بیاموزد. تا امروز، با توجه به آماري که کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان از کتابخانههاي ســیارش ميدهد، 56 ماشین ســیار روستایي در سراسر کشور بین کــودکان عضو، کتاب ميچرخاننــد تا در اوقات بيکاري بسیاري از دانشآموزان محروم از امکانات شــهري، پدرها و مادرهایشــان، خواهر و برادرهاي بزرگتر و شــاید حتي میهمانها و همســایهها را به خواندن کتاب سرگرم کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.