بلیتفروشیان ادردآلامانم،هکاردر تهران سرگیجه داربی

Shargh - - ورزش -

اولین داربی خارج از کشور دو تیم استقلال و پرسپولیس به یک معما تبدیل شــده اســت. از همان روز اولی که اعلام شد حامی مالی مشترک دو باشــگاه قصد دارد یک دیدار دوستانه برای دو تیم پرطرفدار ایران در آلمان برگزار کند، این بازی با اخبار ضدونقیضی همراه شــد. به دفعات خبر برگزاری و لغو این بازی مخابره شد. ابتدا قرار بود داربی ۸۵ در 2۵ تیر برگزار شــود؛ اما در ادامه خبر آمد که بهدلیل مخالفت پلیس فدرال آلمان، امکان برگزاری بازی در این تاریخ وجود ندارد، سپس بازی به 31 تیر موکول شد.

تردیدهــا بازهم ادامــه پیدا کرد، بهویژه زمانی که ســازمان لیگ هم تاریخ 30 تیر را برای برگزاری دیدار سوپرجام فوتبال ایران بین پرسپولیس و نفت تهران اعلام کرد. یکشــنبه هنگامیکه مسئول برگزاری این دیدار کنفرانســی خبری در تهران برگزار کرد و با اعلام جزئیات بلیتفروشی و مشــارکت هواداران با قطعیت درباره برگزاری دیدار صحبت کرد، تصور میشد صددرصد دو تیم اســتقلال و پرسپولیس شنبهشب در ورزشگاه بیلهفلد آلمان به مصاف هم خواهند رفت، اما این پایان ماجرا نبود.

دقایقی بعد مسئول مسابقات سازمان لیگ تأکید کرد بازی سوپرجام در 30 تیر برگزار میشــود و امکان برگــزاری داربی اروپایی وجود ندارد. در آخرین ساعات یکشنبه هم مدیر روابطعمومی پرسپولیس از لغو این بازی خبر داد، این در حالی است که استقلالیها عنوان کردند نمیدانند تکلیف این دیدار چه شده است.

رسانهها و مردم همه سردرگم شــدند، سازمان لیگ و پرسپولیس از لغو بازی خبر دادند، مسئول برگزاری بازی تأکید کرد بازی انجام خواهد شد.

همزمان با این تناقضها بلیتفروشــی بازی هم شروع شد. از طرفی ســامانهای هم که برای مشارکت هواداران دو تیم در انتخاب ترکیب دو تیم برای داربی تعریف شــده، فعال بود. روز گذشــته هم این سرگیجه ادامــه پیدا کرد، بهگونهای که ســرمربی و بازیکنان پرســپولیس پس از بازگشت از اردوی اوکراین در تهران در جمع خبرنگاران گفتند نمیدانند این بازی برگزار خواهد شــد یا نه؟ برانکو تأکید کرد خبری درباره داربی ندارد و خود را برای بازی ســوپرجام آماده میکند. بازیکنان پرسپولیس هم از اینکه نمیدانند بازی انجام میشود یا خیر ابراز نارضایتی کردند.

این در حالی اســت که علیرضا شیرازی، مســئول سامانه پیامکی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که برگزارکننده این دیدار دوستانه است، در گفتوگو با «شرق» تأکید کرد بازی انجام میشود و هیچ نهاد یا مسئولی به او اعلام نکرده که این بازی لغو شده است.

این اخبار متناقض برای ایرانیهای ســاکن اروپا دردسرهای بیشتری ایجاد کرده اســت. گروهی از آنها بلیت بــازی را خریدهاند و حتی برای حضور در شــهر بیلهفلــد هتــل رزرو کردهاند و مقدمات سفرشــان را چیدهاند. هزاران ایرانی طرفدار دو تیم میخواهند از شــهرهای دیگر به بیلهفلد سفر کنند، آنها علاوه بر خرید بلیت 20 تا 70 یورویی تعیینشده مجبورند هزینه سفر و هتل هم پرداخت کنند و کاملا بلاتکلیف هستند.

سایت فروش بلیت بازی از یکشنبه کارش را آغاز کرد؛ اما دیروز پس از اعلام لغو بازی، چند ســاعت غیرفعال شد و دوباره شروع به کار کرد. لغــو این بازی میتواند به برخی ایرانیهــای مقیم اروپا ضرر مالی وارد کند. از طرفی به نظر میرســد حامی ملی داربی ۸۵ با باشگاه بیلهفلد قرارداد امضا کرده و لغو بازی به ضررش خواهد بود. روز گذشته برخی خبرگزاریهــا خبر دادند برگزارکننده داربی ۸۵ از دو باشــگاه خواســته حتما در بازی آلمان شرکت کنند و اگر هر تیمی انصراف بدهد، با جریمه روبهرو خواهد شــد. دیروز پس از بازگشــت اعضای تیم پرســپولیس از آلمان، گفته شــد پاسپورت آنها جمع شــده و این نشانهای است دال بر برگزاری دیدار پرحرفوحدیث شنبهشب.

در ایران هم فعلا برخی هواداران دست به جیب شدهاند و نمیدانند تکلیفشــان چه خواهد شد. طبق آنچه حامی مشترک دو باشگاه اعلام کرده، هر هوادار با استفاده از سامانه پیامکی با پرداخت پنج هزار تومان میتواند برای تیمش ترکیب 11نفره انتخاب کند، ارائه تعویض پیشنهادی هــم دو هزار تومان هزینه دارد، از همان یکشــنبه که این موضوع اعلام شــد، برخی هواداران با رجوع به سامانه مشترک دو باشگاه، برای داربی ۸۵ ترکیب انتخاب کردند.

بههرحال به نظر میرســد همچنــان نمیتوان بــا قاطعیت درباره ملاقات اروپایی استقلال و پرسپولیس صحبت کرد. ابهامات ادامه دارد. آیا بازی برگزار میشود؟ اگر برگزار شود پخش تلویزیونی میشود؟

آلمانیها احتمالا از این همه نظم ایرانیها در برگزاری این مســابقه فوتبال حیرت کردهاند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.