مدالهای المپیک به کاراتهکارهای ایرانی چشمک زدند

Shargh - - ورزش -

شرق: رقابتهای کاراته قهرمانی آسیایی 2017 یکشنبهشب با درخشش بینظیر کاراتهکاران ایرانی به پایان رســید؛ جایی که تیمهای ملی کشــورمان در تمام ردههای ســنی )نوجوانــان، جوانان، امید و بزرگســالان( با اقتدار موفق شدند برای نخستینبار بر بام قاره کهن بایســتند و بعد از سالها به سیطره قهرمانی ژاپنیها خاتمه دهند.

پیکارهــای کاراته قهرمانی آســیا در ســالهای ‪2012 ،2011‬ و 2013، بــه صــورت همزمان در تمام ردههای ســنی برگزار شد که در سه دوره قبلی، تیم ژاپن موفق شــده بود در ردهبنــدی کلی، مدالهای قهرمانــی را از آنِ خود کند و تیــم ایران همواره در مکان دوم جــدول ردهبنــدی توزیــع مدالها قرار گرفت.

در ایــن دوره نیز، این مســابقات با همین شــیوه برگــزار شــد و ایران توانســت بــا پیشــیگرفتن از ژاپنیهای صاحبسبک با کسب بیشترین مدال طلا، عنوان قهرمانی را از چشمبادامیها بگیرد.

پیکارهای کاراته 2017 آســیا در حالی با حضور 27 کشور برگزار شــد که ایرانیها توانستند یکسوم کل مدالها و همچنین یکسوم مدالهای طلا را به نام خود بزنند.

ســهم مدالهای ایران از این رقابتها، 20 مدال طلا، 12 نقره و 10 برنز بود که 10 طلا، شــش نقره و شــش برنز را تیم ملی بزرگســالان کسب کرد و 10 طلا، شــش نقره و چهار برنز را کاراتهکاران نوجوان، جوان و امید به ارمغان آوردند.

بعد از ایران، ژاپن با 1۶ طلا، ۸ نقره و 1۴ برنز دوم شد و تیم قزاقســتان، میزبان بازیها، با هشت طلا، شش نقره و 13 برنز در مکان سوم ایستاد.

تیــم ملی بزرگســالان بهجــز این چهــار دوره در ادوار گذشــته مســابقات آســیا که بــه صورت جداگانه برگزار شــده، یک عنوان قهرمانی، هشــت نایبقهرمانی و سه سومی تیمی را در کارنامه دارد.

تیمهای ملی نوجوانان، جوانان و امید نیز ســه قهرمانی، پنج نایبقهرمانی و به یک عنوان سومی تیمی در این رویداد دســت یافتهاند. البته این ســه تیم بیشترین مدال طلای خود را در رقابتهای سال 201۴ در مالزی کسب کردند که با 13 طلا، پنج نقره و شش برنز به عنوان قهرمانی دست یافتند.

تیم ملی کاراته بزرگســالان ایران در شــرایطی 17 دوره اســت که در رقابتهای قهرمانی آسیایی حضور داشته که بهجز یک دوره، همیشه روی سکو بوده و در جمع ســه تیم برتر اول این مسابقات قرار داشــته اســت. این تیم در ســال 2001 با کسب یک مدال طلا، ســه نقره و چهار برنز بــه عنوان چهارم تیمی رسید. تیمهای ملی نوجوانان، جوانان و امید هم در 1۶ دوره حضورشــان در مســابقات آسیایی بهجز سه دوره همیشــه صاحب مقام تیمی اول تا سومی شدهاند.

بدونشــک با کســب اینهمه افتخار از ســوی کاراتهکاران ایران در میادین آســیایی و البته میادین جهانــی باید منتظر مــدالآوری آنهــا در بازیهای المپیــک 2020 توکیــو باشــیم؛ بزرگتریــن رویداد ورزشــی دنیا که کاراتهکاران جهان قرار است برای نخستینبار روی آن را به خود ببینند. المپیکیشدن کاراته به نوبــه خود اتفاق بزرگــی در ورزش ایران خواهد بود، چراکه به جمع مدالهای اندک کاروان ورزش کشورمان در المپیک خواهد افزود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.