پيشنهاد 18 ميليونیورویی لاتزیو به سردار

Shargh - - ورزش -

با وجود اینکه سردار آزمون، ستاره خط حمله ایران قــرارداد جدیدي با باشــگاه روســي رابین کازان امضــا کرد، اما این بازیکن همچنان ســوژه اول لاتزیو براي انتقال بــه پایتخت ایتالیا قلمداد ميشــود. به گزارش «ورزش ســه »، از چند هفته قبل گمانهزنيها درخصوص انتقال قریبالوقوع ســردار آزمون به سري A ایتالیا و پوشیدن پیراهن لاتزیو با گــزارش مفصل در روزنامه معتبر کوریره دلااســپورت آغاز شــد و او در این مدت به یکي از ســوژههاي داغ بازار تابستاني فوتبال ایتالیا تبدیل شــد. در شرایطي که ســردار با پایانیافتن دعاوي میان دو باشگاه روسي روستوف و رابین دوباره سر از شــهر کازان درآورد و قــرارداد جدید با مدیران باشــگاه روبین امضا کرد تا همچنان شاگرد قربان بــردياف باقــي بماند، امــا باز هم رســانههاي ایتالیایــي پروســه انتقــال این مهاجــم گلزن به باشــگاه محبوب شــهر رم را بهعنوان ســوژهاي جــذاب مدنظر قرار داده و اینبار مدعي شــدهاند لاتزیو پیشــنهاد خود براي خرید مهاجم اول تیم ملي ایران را تا ســقف 1۸ میلیــون یورو افزایش داده است. صفحه 1۶ روزنامه کوریره دلااسپورت در شماره دیروزش که با تصویري از سردار آزمون در جشــن صعود تیم ملي به جام جهاني 201۸ روسیه بسته شده، به این موضوع پرداخته است. ایــن روزنامه معروف ایتالیایي نوشــت: «ســردار آزمون همچنــان گزینــه اول در بازار تابســتاني باشــگاه لاجورديپوش پایتخت ایتالیا قرار دارد، تا جایي کــه نمایندههاي لاتزیو در مذاکراتي که با مدیر برنامه و پدر سردار داشتند، پیشنهاد خود را تا سقف 1۵ میلیون یورو افزایش داده و با گنجاندن بند پاداش ســهمیلیونیورویي حاضر به پرداخت رقمي گزاف براي کشاندن مهاجم 22 ساله ایراني به رم شدهاند». در این گزارش آمده است: «لاتزیو بعد از فــروش چند بازیکن خود از جمله لوکاس بیلیای آرژانتیني به باشگاه میلان، حالا بودجهاي کلان در حســاب خود براي خریدهاي جدید دارد که بعــد از ورود لوکاس لیوای برزیلي از لیورپول، سران لاتزیو روي خرید سردار بهعنوان بمب نقل و انتقالاتي خود براي برطرفکردن ضعف گلزني تمرکز کرده و پیشبیني ميشود این پروسه تا یک هفته آینده با پاسخ مثبت آزمون و باشگاه روسي به نتیجه برسد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.