کيميا عليزاده از بيمارستان مرخص شد

Shargh - - ورزش -

بانوی تاریخســاز ورزش ایــران که چندی پیش به دلیل بیماری ویروســی و عفونی در بیمارســتان بســتری شــده بود، دیروز از بیمارستان مرخص شد. کیمیــا علیــزاده در حالی با کســب مــدال نقره از مسابقات قهرمانی جهان 2017 کرهجنوبی به تهران بازگشــت که گفته شد دچار ضعف بدنی و سرگیجه شــده اســت. این اتفاق در حالی افتاد که کادر فنی تیم ملی اعلام کــرد کیمیا در حین این رقابتها هم این علائم را داشــته که بعد از بازگشــتش به تهران حال عمومی او وخیمتر شــده اســت. دارنده مدال برنز المپیک ریو بلافاصله در بیمارستان بستری شد، چراکه پزشــکان بیماری او را یک بیماری ویروســی تشــخیص دادند که روی سیستم ایمنی بدن او تأثیر گذاشــته بود. بااینحــال بعد از گذشــت نزدیک به دو هفته کیمیا از بیمارســتان مرخص شــده و حال عمومی او رو به بهبودی است.

مهرو کمرانی، مربی علیزاده، در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیــت و ترخیص کیمیا علیزاده از بیمارســتان، میگوید: «کیمیا قرار بود روز شــنبه از بیمارســتان مرخص شود، ولی با توجه به مشکلاتی که از ناحیه دســتگاه گوارش و معده در طول دوره درمان برایش ایجاد شــده بود، با نظر پزشکان مقرر شــد تا دیروز در بیمارســتان تحت مراقبت باشــد و پس از بهبودی کامل مرخص شــود. خوشــبختانه پس از آزمایشها و چکاپ کامل، پزشکان تشخیص دادند کــه او میتواند به منزل بــرود». اما به گفته ســرمربی تیم ملی تکواندوي بانــوان، کیمیا حداقل یک سال از اردوها و مســابقات دور است: «علیزاده بــه دلیل ســالها حضــور در اردوی تیــم ملی نیاز به اســتراحت دارد. حتی اگر روی پــای او جراحی صورت بگیرد یا نیازی به جراحی نباشــد، یک ســال او را در اردوهــا نخواهیم دید. بــه نظرم در این یک ســال او میتواند، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی دوباره خود را آماده مبارزه کند. علیزاده قبلا از ناحیه روی دســت دچار شکستگی شده بود و در همان زمان به دلیل عدم تشــخیص درست پزشکان این شکســتگی درمان نشــده بــود. درحالحاضر با کوچکتریــن برخورد به دســت او مفصلهای روی دستش دچار خونریزی میشــوند و بههمیندلیل حتما عمل جراحی روی دستش انجام خواهد شد. درباره آســیبدیدگی پایش هم منتظر انجام امآرآی و تشخیص پزشکان هستیم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.