سکوت وزیر کمحرف و پرکار

Shargh - - ورزش -

در شــرایطي که مجــال کمتري بــراي چرایي سکوت حجتي بهجامانده است، جمعي از صاحبان علم و فناوري کشــاورزي برآن شده که آژیر هشدار این ســکوت پرصدا را به کانونهاي تصمیمگیرنده و بهخصوص رئیس دولــت دوازدهم بازتاب دهند. اکنون که بیش از هر زمان دیگري سرنوشــت مردم کشورمان با کارآمدي دولت منتخب خود گره خورده اســت، باید آقاي روحاني بــه دغدغههاي برگرفته از ســکوت آقاي حجتي نیز توجه کنــد. بدونتردید تنگناهــاي وزیري کــه انتظار مــيرود در این چهار ســال پیشرو، ايکاش که یــار نیمهراه نباشــد، از جنس بحرانهاي اقلیمي یا وراثت دســتگاه فربه و کمتحرک وزارتش نیســت که اگر بود از همان ابتدا نميآمــد و در کنج عافیت مينشســت. بدونتردید آنچــه کــه بر عــزم ادامه امثــال حجتــي احتمالا هالهاي از تردید ميزند، مشکلاتي است که حل آن در حیطــه توانایيهاي دولت قرار داشــته یا بیم آن ميرود چون قفلي جدید بر دســت و پاي مدیریت این بخش زده شــود. بــه نظر ميآیــد اصليترین تنگناي ایــن مدیر موفق براي چهار ســال پیشرو، چالشها و ناهماهنگيهــاي حوزه بازرگاني و بازار مصرف با بخش تولید باشد؛ چالشهایي که حجتي توانست در دولت یازدهم و به مدد تصویب «قانون تمرکز» تا حــد قابلتوجهي به مصافش برود. البته وي در این چهار ســال هم از فشارهاي پیدا و پنهان پرشــمار براي گشــودن بيمحاباي دروازه واردات و حذف تعرفههاي حمایــت از تولید داخلي و... رنج برد؛ رنجي که وي را واميداشــت به مناسبتهاي مختلف به گلایه و درددل با افکار عمومي بنشــیند. حجتــي چهبســا از وراي احیــاي وزارت بازرگاني و سلب اختیارات قانون تمرکز پیشبیني ميکند که در شتاب واردات ناهماهنگ آینده، برنامههاي تولیدي او به شکســت منجر شود. از دیگر انتظارات آگاهان دلسوز از جمله خود وي، محور قرارگرفتن کشاورزي در چرخه اقتصاد کشــور و تخصیص بیشتر سرمایه براي رونق پایدار آن اســت. امیدواریم که سیاســت «کشــاورزيمحور» دولت دوازدهم بتواند ســکوت این کارگزاران پرتلاش خود را بشکند؛ سکوتي که اگر ادامه یابد، شاید موجب تزلزل و نومیدي دیگراني از این سلاله شود؛ آنان که رسالت مدیریت این بخش را نهتنها تــلاش براي تولید، بلکه حفــظ و ارتقاي منابع و رونق معیشت تولیدکنندگان ميدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.