همه به دنبال رانت دولتي

Shargh - - ورزش -

به عبارتي اگــر ادغام را همانند «شــاهمردگي» - که نشــان از وضعیــت متزلزل اســت- بدانیم، پس براي بخش خصوصي کشــور با شرحي که داده شد، «وزارتمردگــي» شــرایطي مطلوب براي دســتیابي بــه اقتدار بیشــتر و خودنمایــي اســت. بااینفرض، شــرایط کنوني و بههمپیوسته وزارت صنعت، معدن و تجــارت باید بهتریــن وضعیت براي توســعه اتاق بازرگاني بهمثابه بخش غیردولتي با سوداي صدارت و وزارت باشد؛ نهادي مردمي و خصوصي که در حوزه تصديگري در خلأ وزارتخانــهاي مقتدر و علاقهمند به محدودکــردن بخش خصوصي بتوانــد در حوزه بازرگاني نقشآفریني کند. چرا اتاق بازرگاني، فعالان و بازرگانان نیز با طیف دولتيها همنوا شــده و شعار تشــکیل وزارت بازرگاني مستقل ســر ميدهند؟ این احتمــال ميرود کــه گرایش متفاوت حاکــم بر اتاق بازرگاني به دنبال رانتهاي محتمل دولتي و بودجه نفتي نهفته در آن باشــد که ارکان بخش خصوصي کشور را به خود وابسته کرده که بدون آن خود را ناتوان و بیمار قلمداد ميکند و رفتن بهســوي آن را نســخه شــفاي خود ميداند. تزریق مداوم از بودجه نفتي و دولت رانتي و نگاه دولتمحور در همه ارکان کشــور؛ چه بخش دولتي و چه غیردولتي رسوخ کرده و براي رهایي از چنین وابستگياي باید بهصورت تدریجي و با هوشمندي کامل نسبت به دولتزدایي از فکر و روح ارکان جامعه اقدام کرد تا سرانجام بخش خصوصي واقعي رها از تفکرات نهادینهشده، تصديگري امور را به دســت بگیرند و در مسیر پیشرفت و تعالي اقتصاد کشور حرکت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.