امروز، آخرین فرصت کریمی به نفت

Shargh - - ورزش -

ســرمربی تیم فوتبال نفت تهران از شــرایط این تیــم اصلا راضی نیســت و یکبار دیگر بــه مدیران نفت تهران اولتیماتوم داد. او میگوید تا امروز برای روشنشدن تکلیفش صبر میکند.

علــی کریمی که در چندروز گذشــته چندباری از مشــکلات مالی باشگاه و عملینشــدن تعهدات به بازیکنان گلایه کرده بــود، دیروز در جمع خبرنگاران گفت: «قــرار بود دیروز تکلیف روشــن شــود، ولی مجموعه تیم نفت فعلا چیزی را روشن نکرده است. یــک نفر که اگر لازم باشــد نامــش را خواهم گفت، بــه من گفت که تا امروز صبر کنم و ســپس تصمیم بگیرم. من ارادهای در مســئولان تیم نفت نمیبینم. بازیکنان ما با تمام وجود تلاش میکنند و خود ما تا زمانی که باشیم، کار میکنیم. شاید بازیکنان به دلیل اینکه نفت در آســیا حضور دارد بخواهند در این تیم بمانند، ولی کادر فنی نه. مطمئنا نفت امســال زنگ تفریــح نخواهد بود، البته مــا خیلی نواقص داریم و خیلی هم عقب افتادهایم. اگر تیمها اردو رفتند و کار کردند، اما ما زمان را از دست دادیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.