معرفی شمشیربازان اعزامی ایران به مسابقات جهانی

Shargh - - ورزش -

نماینــدگان شمشــیربازی ایــران، اعزامــی به مســابقات جهانی به میزبانی شهر لایپزیک آلمان معرفی شــدند. به گــزارش پایگاه خبــری کمیته المپیــک، مســابقات جهانی شمشــیربازی از 2۸ تیرماه، لغایت چهارم مرداد ماه به میزبانی لایپزیک آلمان برگزار میشود. تیم ملی شمشیربازی ایران در سه بخش ســابر، اپه و فلوره با هشت نماینده در این مسابقات حضور خواهد داشت. نمایندگان اســلحه ســابر را مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد فتوحی و محمد رهبری، نمایندگان اسلحه اپــه را محمــد رضایی، طاهر عاشــوری و محمد اســماعیلی و نماینده اســلحه فلــوره را علیرضا ادهمی تشکیل میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.