شکست بسکتبالیستهای امید برابر کرهجنوبی

Shargh - - ورزش -

تیــم ملی بســکتبال امیــد ایران در ســومین دیدارش از جــام ویلیام جونز، برابــر کرهجنوبی مغلوب شــد. به گزارش ایســنا، شاگردان عباس آقاکوچکی بعد از شکست برابر نماینده لیتوانی و پیروزی بر چینتایپه، دیروز به مصاف کرهجنوبی رفتنــد و برابر ایــن حریف مغلوب شــدند. ایران در این مســابقه ۸۸ بر 7۸ برابــر حریفش تن به شکســت داد. در این مســابقه کیــوان ریاعی با کسب 20 امتیاز و 1۶ ریباند بهترین بازیکن میدان بود. رســول مظفری هم 1۵ امتیاز کســب کرد و عملکرد خوبی داشــت. تیم ملــی ایران امروز با هند مسابقه میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.