هشدار تهراند نديدارس شبمخانت ينم باهايندهگانماتهحاپديرهسنييا کشرددستان عراق

Shargh - - سیاست -

هرچــه به زمان برگــزاري رفراندوم اســتقلال اقليم کردســتان نزديک ميشــويم، صفآراييهــا درباره اين موضــوع روشــنتر از پيش ميشــود. اگرچــه موضع جمهوري اســلامي ايــران از ابتدا دربــاره اين موضوع مشــخص بــوده و از ابتدا اين رفراندوم را بســتري براي تجزيه عراق ميداند. هفته گذشــته تهران ميزبان جلال طالباني بــود و اين روزها هــم از اتحاديه ميهني اقليم کردســتان، هيئتي به تهران سفر کرد و با علي شمخاني دبير شــوراي عالي امنيت ملي ديــدار و گفتوگو کرد. شــمخاني در اين ملاقات بار ديگر مخالفت ايران با اين همهپرســي را اعلام کرد. معــاون اول دبيرکل اتحاديه ميهني اقليم کردستان و رئيس دفتر سياسي اين اتحاديه در رأس هيئتي بلندپايه ميهمان تهران است.

با تدبيرِ عراق همخوان نيست

به گزارش ايســنا، شــمخاني در اين ديدار پيروزي بر داعش و آزادسازي موصل را نويددهنده آينده بهتر براي عراق يکپارچه و غلبه بر فتنههــاي خارجي براي ايجاد انشقاق در اين کشور دانست. او افزود: عراق امن، باثبات و متحد، تأمينکننده امنيت پايدار، ثبات و پيشــرفت اين کشــور بوده و مجموعه کشــورهاي دوست و خيرخواه عراق بايد پشــتيبان اين رويکرد باشند. شمخاني با اشاره به زمزمههايــي مبني بر برگزاري همهپرســي در اقليم کردســتان عراق گفــت؛ اگرچه ممکن اســت ظاهر اين موضوع جذاب باشد اما در حقيقت موجب انزوا و فشار بــر کردهاي عراق و تضعيف کردســتان و در نهايت کل کشور عراق خواهد شــد. دبير شوراي عالي امنيت ملي خاطرنشــان کرد: پيگيري موضوع برگزاري همهپرســي براي جدايي و ايجاد انشــقاق در ملــت عراق به لحاظ حاشيهايبودن و عدم پاسخگويي به هيچيک از اولويتها و نيازهــاي واقعي مردم، با تدبير و سياســت مســئولان عــراق همخواني نــدارد. وي بــا بيان اينکه خواســت برخي کشورهاي منطقه و فرامنطقهاي، تضعيف عراق و کشــورهاي بــزرگ در غرب آسياســت، تصريح کرد؛ با هوشياري و درنظرداشتن منافع ملي و منافع جهان اسلام نبايد اجازه داد اين طرحهاي استعماري و وارداتي مانند خاورميانه بزرگ محقق شــود. عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام گفت: آنچه جمهوري اسلامي ايران براي مردم، احزاب و گروهها در شمال عراق آرزو دارد امنيت، توسعه اقتصادي و رفاه است که تحقق آن مانعي مهم در مســير فعاليت و رشــد گروههاي تروريســتي است. عبدالله رســولعلي، معاون اول دبيرکل اتحاديه ميهني و هيئت همراه نيز در اين ملاقات ضمن ارائه گزارشي از آخرين وضعيت تحولات اقليم کردستان عراق و منطقه با اشاره به اينکه جمهوري اسلامي ايران همواره پشتيبان مردم کرد عراق بوده است، تأکيد کرد: پيوند ميان ايران و کردستان عراق تمدني و تاريخي است و اقليم کردستان به دوستي با جمهوري اسلامي ايران افتخار ميکند. وي با اشــاره به پشتيباني تعيينکننده ايران از امنيت اقليم و مردم کردستان در زمان حمله گروه تروريستي داعش به اين منطقه اظهار کرد: درحاليکه تروريستهاي تکفيري به دروازههاي اربيل نزديک شده بودند، تنها کشوري که در کنار مردم کردســتان ضمن مقابله جدي با داعش از شــکلگيري فاجعه امنيتي در اقليم کردستان جلوگيري کرد، جمهوري اسلامي ايران بود.

يکپارچگيعراقبرايمانمهماست

درحاليکــه ميهمانان اقليم کردســتان در تهران به سر ميبرند، روز گذشته سفير عراق در ايران در گفتوگو با ايســنا، اقدام اقليم را غيرقانونــي توصيف کرد. راجح الموسوي سفير عراق در تهران، در گفتوگو با ايسنا، در پاســخ به سؤالي در ارتباط با برگزاري رفراندوم در اقليم کردســتان تصريح کرد: اين اقدامــي غيرمؤثر و مغاير با قانون اساســي عراق اســت. قانوني که بر وحدت عراق تأکيد کرده و خود کردها نيز در سال ۲005 با آن موافقت کردند. اين ديپلمات عراقي با بيان اينکه کردها برادران و دوستان ما هســتند، افزود: اگر گلهمندي بين هموطنان، دوســتان و برادران باشــد، ميتوان آن گلهمنــدي را با محاوره و گفتوگو حل کرد.

وي بــا بيان اينکه بــراي ما يکپارچگي عراق بســيار مهم است، اظهار کرد: انشاءالله با حفظ اين يکپارچگي، عراق از شمال تا جنوب با کمک اقشار مختلف مردمش بازسازي ميشود. ســفير بغداد در تهران درباره موضع جمهوري اســلامي ايران در ارتباط با برگزاري رفراندوم در منطقه اقليم کردســتان نيز گفت: مقامات جمهوري اســلامي ايران در اظهارنظرهاي خود گفتهاند که با اين موضوع مخالف هســتند. آنها نيز مثل ســاير کشورها و همچنين ســازمان ملل بر حفــظ يکپارچگي و تماميت ارضي عراق اصرار دارند و ما خيالمان راحت اســت که براي ايرانيها، يکپارچگي و وحــدت عراق مهم و حائز اهميت است.

با مسعود بارزاني گفتوگو خواهم کرد

سفير کشورمان در عراق در يک کنفرانس مطبوعاتي اعلام کرد که درباره همهپرسي اقليم کردستان با رئيس اقليم کردســتان عراق گفتوگو خواهد کرد. به گزارش العراقنت، ايرج مسجدي، سفير جمهوري اسلامي ايران در عراق يکشنبهشب در يک کنفرانس مطبوعاتي با هادي علي، يکي از مســئولان اتحاديه ميهني کردستان اعلام کرد که با مســعود بارزاني، رئيس اقليم کردستان عراق ديدار ميکند و در اين ديدار درباره مســئله همهپرســي اقليم کردستان عراق با وي گفتوگو ميکند. قبل از اين نيز ايرج مسجدي با نيچروان بارزاني، نخستوزير اقليم کردستان ديدار و اعلام کرد که ايران آماده حل مشکلات ميان اربيل و بغداد از طريق گفتوگوست.

مخالفانوموافقانهمهپرسي

پس از جلسه مسعود بارزاني، رئيس اقليم کردستان عراق با ديگر احزاب کرد، مقرر شد که اقليم کردستان در ۲5 سپتامبر همهپرسي استقلال برگزار کند. دولت مرکزي عراق پيشاپيش مخالفت خود را با برگزاري اين رفراندوم اعلام کرده اســت. به گزارش ايسنا، کردســتان عراق از سال ۱۹۹۱ و پس از جنگ اول خليج فارس و برقرارشدن منطقــه پروازممنــوع از ســوي ايالات متحــده آمريکا خودمختار اســت. پــس از ســرنگوني حکومت صدام حسين در سال ۲00۳ و تدوين قانون اساسي جديد عراق، اقليم کردستان به صورت يک دولت فدرال اداره ميشود و مجلس، دولت و نيروهاي مسلح مستقل خود را دارد. احتمال برگزاري رفراندوم در کردستان عراق براي جدايي از دولت مرکزي اين کشــور در سالهاي گذشته و بهويژه پس از ناتواني ارتش عراق در مقابله با حمله گســترده داعش در تابستان ۲0۱۴، بيش از پيش قوت گرفته بود.

ايران و ترکيه دو کشور همسايه عراق بارها مخالفت خود را با تجزيه کشــور عراق اعلام کردهاند. سخنگوي وزارت امــور خارجه ايــران چنديپيــش در واکنش به تصميم يکجانبه اقليم کردستان عراق مبني بر برگزاري رفرانــدوم اســتقلال گفت: موضــع اصولي و روشــن جمهوري اســلامي ايــران، حمايــت از تماميت ارضي و يکپارچگي عراق اســت. اقليم کردســتان بخشــي از جمهوري عراق اســت و تصميمات يکجانبه و خارج از موازين و چارچوب ملي و قانوني، بهويژه قانون اساســي عراق، آن هم در شرايط پيچيده عراق و منطقه و طراحي بدخواهان براي تداوم بيثباتيها در عراق صرفا به ايجاد مشــکلات جديد در اين کشــور خواهد انجاميد. قاسمي افزود: عراق يکپارچه، باثبات و دموکراتيک، ضامن منافع همه مردم اين کشــور از تمام اقوام و مذاهب آن خواهد بود. امروز عراق بيش از هر زمان ديگري نيازمند آرامش و وفاق ملي اســت و اختلافات اربيل بــا بغداد نيز بايد در چارچوب گفتوگــو و تفاهم ملي و منطبق با قانون اساسي عراق حلوفصل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.