تحريم سپاه، ريسکي بزرگ براي پايگاههاي آمريکا

Shargh - - سیاست -

فــارس: سرلشــکر محمد باقــري، رئيس ســتاد کل نيروهاي مســلح، در همايش فرماندهان نيروي زميني ســپاه که در مشــهد برگزار شــد، با ارائــه تحليلي از وضعيت و شــرايط منطقه و جهان گفت: «با گذشــت قريب به چهار دهه از پيروزي انقلاب اسلامي و حدود سه دهه از پايان دفاع مقدس، با وجود تداوم توطئهها و تهديدات متعدد جبهه دشمن و تشديد سرمايهگذاري ضد ايراني اذناب منطقهاي آمريکا و رژيم صهيونيستي، جمهوري اسلامي ايران در اوج عزت، اقتدار و عظمت اســت و بــه راه نورانــي و الهامبخــش خــود ادامه ميدهد». رئيس ســتاد کل نيروهاي مسلح با تأکيد بر اينکه جمهوری اســلامی ايران امروز قويتر و موفقتر از هميشــه، توان آمادگي و دفاعي خود را براي مقابله با تهديدها حفظ کرده و ارتقا بخشــيده است، تصريح کــرد: «جمهوري اســلامي ايــران با تمرکز بــر راهبرد ظرفيتســازي پيشرونده و متراکم دفاعي توانســته اســت با دفاع جانانه از مرزهاي کشــور و جانفشاني مدافعــان حرم و کمک به کشــورهاي محور مقاومت در مقابله با تروريســتهاي تکفيري، صحنه نبرد را به مناطق دوردست منتقل کند و امنيتی مثالزدني را براي مردم خود به ارمغان بياورد». او با اشــاره به وضعيت منطقه جنوب غرب آســيا گفت: «ايــن منطقه محور تحــولات جهان اســت و بهدليل دخالــت قدرتهاي استکباري، شيطنت صهيونيستها و حماقت و خيانت ســران برخي حکومتهاي غيرمردمي و جائر منطقه امروز بــا حوادث و توطئههاي جديد نيز روبهرو شــده اســت که نبايد نســبت به اين موضوع سادهانديشي و سهلانگاري کرد».

همهپرســي در کردســتان عــراق قابلپذيرش نيست

سرلشــکر باقري طرح موضوع برگزاري همهپرسي در کردســتان عراق را سرآغازي بر پديدآمدن مشکلات و چالشهاي جديد در اين منطقه دانست و تأکيد کرد: «اين موضــوع بههيچوجه قابل پذيرش همســايگان عراق نبوده و حفظ استقلال و يکپارچگي عراق به نفع تمام اقوام، مذاهب و بخشهاي مختلف اين سرزمين است». عضو شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به بروز اختلاف و تنش بين برخي کشــورهاي منطقه و ايجاد صفبنــدي و جبههبنديهاي جديد ميان کشــورهاي عربي گفت: «توصيه جمهوري اسلامي ايران چه براي عراق و چــه برخي اختلافات ديگر در حاشــيه خليج فارس مفاهمه و گفتوگو در فضايي بهدور از خشونت و دودســتگي اســت». او تأکيد کرد: «منطقه کشــش جنگهــا و تنشهاي ديگــر را ندارد و قطعــا بروز هر درگيري جديد پاي بدخواهان و متجاوزان را به منطقه خواهد کشــاند و اين در حالي اســت که کشــورهاي منطقه خود بهخوبي ظرفيت لازم براي حل معضلات و اختلافات را دارند و به دخالت قدرتهاي ســلطهگر فرامنطقهاي نياز ندارند .»

ملت ايران اجازه دخالت در سرنوشت کشورمان را به ديگران نميدهد

رئيس ســتاد کل نيروهاي مسلح در بخش ديگري از ســخنان خود با اشــاره به تهديدها و ســخنان اخير مقامات نظامي آمريکايي که با دخالت آشــکار در امور داخلي کشورمان از ضرورت تغيير نظام در ايران سخن گفتهاند، تصريــح کرد: «بحمدالله ملت ايران که متحد و يکپارچه در سايه امنيت مثالزدني، انتخاباتي با شور و عظمــت برگزار کــرد، در يک امنيــت و در يک نظام مردمســالار بر تصميم خود در دفاع از انقلاب اسلامي و جمهوري اســلامي محکم ايســتاده اســت و اجازه دخالت در سرنوشــت و امنيت کشورمان را به ديگران نميدهد». باقري تأکيد کرد: «مقامات آمريکايي قدري عاقلانهتر، سنجيدهتر و پختهتر نسبت به ديگر کشورها آنهم کشــور مقتــدري مانند ايران که با ســربلندي و صلابت برابر تمامي توطئهها ايستادگي کرده صحبت کنند و بيش از اين با آبروي نداشته خود بازي نکنند.»

عضو شــوراي عالي امنيت ملي، طرح در دســت اقدام مجامع قانوني آمريکا بــراي اعمال تحريمهاي جديــد عليه ايــران و بهويژه ســپاه پاســداران انقلاب اســلامي را در زمره محاسبات غلط آمريکاييها درباره جمهوري اسلامي محســوب کرد و گفت: «ملت ايران همواره در برابر نظام ســلطه و استکبار بهويژه آمريکا ايستادگي کرده و روزبهروز مقاومتر شده است؛ بنابراين تحريمهاي بعدي نيز به فرصتي براي رشــد و بالندگي و خوداتکايي و توجه بــه ظرفيتهاي بومي و دروني کشور بدل خواهد شد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.