تعداد پروندههاي قضائي در کشور فراتر از استانداردهاي بينالمللي است

Shargh - - سیاست -

ميزان:

رئيس قوه قضائيه روز گذشــته و در جلســه مسئولان عالي قضائي، رسيدگي به بيش از ۱5 ميليون پرونده قضائي در ســال ۹5 را بســيار فراتــر از ميزان اســتانداردهاي بينالمللي دانست و گفت: «با توجه به کمبود امکانات، اعتبارات و نيروي انساني و در عين حال ارائه ميليونها خدمت ســالانه از سوي دستگاه قضائي به مردم، بايــد گفت که قضات و کارکنان قوه قضائيه واقعا کار جهادي انجام ميدهند.»

آيتالله آمليلاريجاني با بيان اينکه انجام کارهاي بزرگ با وجود امکانات کم، نوعي شــجاعت به شمار ميآيد، عنوان کــرد: «البته برخي تخلفات هم در قوه قضائيــه وجود دارد و ما هرگز وجود تخلفات را انکار نکردهايم؛ منتها عدهاي با ترســيم يک تصوير ايدهآل در فضايي تخيلي از دستگاه قضائي ميگويند که قوه قضائيه با نقطه مطلوب فاصله بســياري دارد. ما هم معتقديم که دستگاه قضائي از جايگاه واقعياش در قانون اساســي و شــرع فاصله دارد اما ارزيابي دقيق و منصفانــه عملکردهــا بايد با درنظرداشــتن ميزان امکانات و تواناييها صورت گيرد.»

او افــزود: «گاهي برخي ارزيابيها بســيار عجيب است.

به عنوان مثال ميگوينــد افزايش تعداد قاضي و کارمند، مشــکلي را حل نميکند و بايد به بحثهاي پيشگيرانه توجه داشــت. موضوع پيشگيري را ما هم قبــول داريم و تشــکيل يک معاونــت در اين حوزه از اوليــن کارهايي بود که انجام داديم منتها تا زماني که بحث پيشگيري به صورت فراقوهاي و فرهنگ عمومي درنيايد، تأثير مطلوبي را شاهد نخواهيم بود. در چنين شــرايطي نميتوانيم دعاوي و پروندههــاي مردم را معطــل بگذاريم و بگوييــم منتظر بهنتيجهرســيدن سياستهاي پيشگيرانه هستيم .»

رئيس قــوه قضائيه گفت: «گاه تصويري که از قوه قضائيه در اذهان وجود دارد اين اســت که به واسطه برخــورد با افراد، خــلاف آزادي مــردم رفتار ميکند درحاليکــه وقتي يک فرد شــرور و مخــل امنيت به زنــدان مــيرود، در واقع حقــوق و آزاديهاي مردم تضمين ميشود .»

آيــتالله آمليلاريجاني در ادامه با گراميداشــت ۲۶ تير ســالروز تأسيس شــوراي نگهبان، عنوان کرد: «هرچه پيش ميرويم نقش مهم شــوراي نگهبان را از بُعد نظارتي براي صيانت انقلاب و نظام جمهوري اسلامي از انحرافات و همچنين بُعد حقوقي در جهت حراست از اســلاميت و قانون اساسي در مقام تقنين، بيشتر احساس ميکنيم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.