حالا شکایت کردند که چی؟

Shargh - - سیاست -

اگر برخی افراد يا نهادها مرتکب خلافی میشــوند، نهادهايی مانند قوه قضائيه، شــورای نگهبان و ساير نهادهــا برای برخــورد و تذکر وجــود دارد و نيازی نيســت که برخی به بهانههای مختلف نام اين افراد را از تريبون نمازجمعه بيان کنند.»

نماينده ولی فقيه در استان و امامجمعه همدان هــم پيشتر بــا تأکيد بــر فراجناحیبــودن تريبون نمازجمعه گفته بود: «تريبــون نمازجمعه، ميدان جنگ و محل تسويهحســابهای شــخصی نيست. نماز جمعــه پايگاهی مقدس اســت و اگر تريبون آن، تريبون جنگ و تسويهحســابهای شــخصی و جناحبندی باشــد نمازگزاران احساس ناامنی کرده و از نمازجمعــه کنارهگيری میکننــد». او به نکته جالبی اشــاره کرده و گفته بود: «افرادی که جذب يک جناح سياســی میشوند آرامآرام چشم خود را روی حــق و حقيقت میبندند و اشــتباهات جناح خــود را خوب و اقدامات درســت جناح مخالف را بد میپندارند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.