لایحه حمایت از کودکان را فراموش نکنید

Shargh - - سیاست - فریده غیرت

با انتشــار خبر دردآور تجاوز و قتل آتنا، صدای مویه و واویلا از گوشهوکنار کشور شنیده شد و جامعهای که بهتازگی، غم قتل ستایش را در خود هضم کرده بود بار دیگر رخت عزا پوشید. اما باید پرسید چرا با وجود آنکه همیشه احتمال بروز چنین فجایع و جنایتهایی وجود دارد، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، در مجلس مانده و فکــری برای تصویــب آن نمیکنند؟ معتقدم گروهی کــه تصویب چنین لایحه مهــم و حیاتیاي را بــه تأخیر انداختهانــد، پیرو همان تفکری هســتند که اصولا به کودکان توجــه نميکند و احترام نمیگذارد. همگان مطلعاند دو قشــر آسیبپذیر جامعه که بیش از مردان در معــرض خطراتی اینچنینــی قرار دارند، کودکان و زنان هســتند که باید بیشــتر از دیگر اقشــار جامعه، از حمایتهای قانونی بهرهمند شــوند. بر این اســاس اســت که در جامعه ما نیز مانند جوامع دیگر نیاز به وجود قوانین حمایتی در این حوزه احساس شده و لایحه مذکور آماده و به مجلس ارســال شده است. اثــر فوری تصویب ایــن لایحه، جلوگیــری از بزههایی اســت که نســبت به کودکان روا داشــته میشود و از سوی دیگر، تســریع در امر مجازات بزهکاران. درست اســت که در مورد پرونده آتنا، تصمیم بر این شــده که بهفوریــت مجازات قاتل اجرا شــود، امــا واقعیت این اســت که برخی پروندههای مشــابه، اسیر وقتکشی شــده و معمولا تا داغ تازه اســت، به نتیجه نمیرسد. از اینروست که میتوان اهمیت این لایحه را دریافت؛ بهویژه آنکه مســئله نوع و چگونگــی مجازات چنین بزههایی نیز اهمیــت ویژهای دارد و تصویب این لایحه میتواند در حکم بازدارنــده عمل کند. بعد از تجاوز و قتل آتنا این موضوع مطرح شد که آیا باید محکوم این پرونده، اعدام شــود یا نه و همیــن موضوع بحثهای مختلفی را در جامعه ایجاد کرد. در بسیاری از کشورها، نه تعداد اعدامها بالاست و نه تعداد مدافعان این نوع مجازات. به نظر میرســد در ایران به جای سخنگفتن در له یا علیه اعدام، بهتر اســت اقدامات پیشــگیرانه و فرهنگســازانهای در جهت کاهش جرائمی انجام داد کــه چنین مجازاتــی در پی دارند. با کمال تأســف باید گفت ما در محیط پیرامون خود، عوامل بازدارنده جرم نداریم یــا کم داریم و همین موضوعی اســت که باید آن را جدی گرفت. مردمی که از طریق فرهنگســازی، اجرائیشــدن قوانینی مانند همیــن لایحه- در صورت تصویب البته- و... ســطح آگاهی خود را بالا میبرند، حقوق خود را در جامعه میشناسند و یاد گرفتهاند که چطور با بزههای اطراف خود مواجه شــوند، میتوانند پیش از بروز پدیده ناهنجاری، مقابل آن بایســتند و این موضوع میتواند تأثیر چشــمگیری روی آمار مجازات و حتی اعدام داشــته باشــد. در جامعه مــا مجازات، هــم جنبه تنبیهی دارد و هم جنبــه تنبه. تنبیه، مجرم را هدف قرار میدهد اما جنبــه تنبیهی مجازات، روی جامعه اثرگذار است. خلاصه اینکه پرونده آتنا بهزودی تعیین تکلیف میشــود اما بایــد از همین امروز به فکر آتناهایی باشــیم که در معرض انواع خطرها هســتند؛ جامعه با آگاهی و بیداری خانوادهها، مســئولیت خود را در این زمینه انجام میدهد و مجلس نیز میتواند با تصویب لایحههایی ماننــد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، در این زمینه گام مهمی بردارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.