تتلو و رسایی و...

Shargh - - سیاست -

پوریا عالمی:

دیروز به ســلامتی و میمنت جشــن فارسپلاس برگزار شــد و امیر تتلــو )بعد از مواجهه تاریخی با... قبلا کاندیدای ریاســتجمهوری و رئیس قبلی و فعلی آستان قدس( با حمید رسایی و عزتالله ضرغامی و دیگر دلیرمردان و غیورمردان این سرزمین دســت داد و ازشــان جایزه گرفت و باهاشان عکس یادگاری گرفت. آقای تتلو بعد از این رویداد تاریخی در شرح عکسی که کنار آقای رسایی بود، نوشت: «عشق داره توی کشــورم جاری میشه...» و در پایین عکس دیگری نوشت: «چشم دشمن کور شد که تمام مردم ایران با هر لباسی کنار هم شاد و خوشحال هستند».

بعد از این واقعه برای اولینبار ون گشــت ارشــاد دچار یأس فلسفی شد و با خودش گفت: دقیقا استاد تتلو و رسایی حق دارند.

بعد از انتشــار عکسهــای آقای تتلو بــا آقایان، رئیســی و رســایی، 99 درصد جوانــان گفتند: یادش بهخیر ما واسه اینکه شــلوار لی بپوشیم باید از سهتا خیابون اونورتر رد میشدیم که قصه نشه برامون.

تعدادی از افرادی که تلویزیون با نشاندادن تاتوی آنها ثابت کرده بود این آدمها جزء آدمبدها هســتند، با تجمع جلــو تلویزیون ایران از رئیس صداوســیما خواستند مثل فارسپلاس به آنها جایزه بدهد.

یک نفر با اســم مســتعار و درحالیکه صداش را عوض کرده بود، گفت: از اول معلوم بود دست همه توی یک کاسه است.

تعدادی از اندیشــمندان نیز با مــرور عکسهای جشــن گفتند: حالا روحانی رأی آورد، تتلو مجاز شد، حتما اگه رقیبش رأی میآورد، بقیه اوکی شده بود.

یک تحلیلگر مســائل غیرسیاسی گفت: اگر ظاهر و باطن افراد یکی نباشــد، اوکی اســت، اما همین که شما همانطور که فکر میکنی حرف بزنی، نمیتوانی آنطور که حرف میزنی لباس بپوشی درحالیکه اگر آنطور که حرف میزنی فکر نکنی، میتوانی آنطور لباس بپوشی که فکر میکنی.

خانواده ما هــم که تا دیروز دنبال نصاب بودند، از دیروز مخاطب فارسپلاس شدند، چون هم جذابتر است و هم سرشار از شگفتی است.

ما از صمیم قلب به فارس و رســانه فارسپلاس تبریــک میگوییم و از صمیم قلب میخواهیم آزادی بیــان و پس از بیــان را که ایــن بــرادران دارند، خدا ازشــان نگیرد که ما کلا چون علاقهمند به آزادی بیان هســتیم، همین کــه ببینیم یکی آزاد اســت، هرچی دلش میخواهد بگوید خوشحال میشویم حتی اگر خودمان سالها باشد که صدامان درنیامده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.