الو شرق 88640260

Shargh - - سیاست -

رنج گراني: قيمتهاي گوشت قرمز، مرغ، لبنيات و برنج که همه اين اقلام در کشــور ما توليد، توزيع و به فروش ميرسند، گران اســت. مردم تا کي قرار است رنج گراني را تحمل کنند؟ سيدمحمد علوي

شــرکت آب و فاضلاب به جيبهاي مردم چشم دوخته است!

روي قبضهاي آب اعــداد و ارقامي با عنوانهاي مختلف ازجمله آبونمان، فاضلاب روستايي، عوارض، ماليات و... درج ميشــود. اين چه بســاطي است که مســئولان شــرکت آب و فاضلاب راه انداختهاند و از مــردم پولهايي دريافت ميکنند که نارضايتي آنان را بههمراه دارد و اگر بهموقع مبالغ اجباري به حســاب شــرکت آب و فاضلاب واريز نشود، قطعا مشترکان با قطع آب مواجه خواهند شــد. آيــا دريافت پولهاي اضافــي و اجبــاري از لحاظ شــرعي و قانوني از نظر مراجع عظام جايز است؟ علياکبر فرقاني

پروژههاي عمراني نبايد زيبايي شهر را از بين ببرند

مقابــل ايســتگاه متــرو شــهدا را از مدتها قبل بستهاند و معلوم نيســت کارگران مشغول چهکاري هســتند و چهره اين محل را زشت و بدمنظر کردهاند. لطفا ساختوسازها و پروژههاي عمراني اطلاعرساني شود و براي آنها تاريخ تکميل پروژه مشخص شود.

هليا صبوري

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.