آثار برنامههای توليدی و مالی ایرانخودرو در بازار سرمایه

Shargh - - اقتصاد -

آمارهای موجود در ســامانههای اطلاعرســانی بورس تهــران حکايــت از آن دارد که آثــار اجرای برنامــه همهجانبــه ســامانههای توليــدی و مالی ايرانخودرو به تدريج در بازار سرمايه قابل مشاهده شــده اســت. ايرانخودرو برای اصلاح ســاختار و ترکيب ســبد دارايیها، افزايش و تنوع ســبد توليد اصــلاح ســاختار درآمد، افزايــش بــازده و بهبود روشهای حمايت از ســهامداران خرد، برنامههای متنوعی را در دســت اجرا دارد. اجرای اين برنامهها از يک سو موجب افزايش سهم بازار اين گروه از بازار خودرو کشور شده و از ســوی ديگر ترکيب درآمدی شــرکت ايرانخودرو را به ســمت سلامت و کيفيت بالاتــر ســوق داده و مجمــوع ايــن عوامل موجب افزايش سود سهام و در نتيجه بازده سرمايهگذاران در سهام ايرانخودرو شده است.

حمایت از سهامداران خرد

گروه صنعتــی ايرانخــودرو از چندیقبل برای ملموسترشــدن نتايج اجــرای برنامههای اصلاح ســاختار و همچنين حفظ حقوق ســهامداران خرد برنامههــای تــازهای را بــراي بازارگردانی ســهام ايــن شــرکت در تالارهای بورس به اجرا گذاشــت. بهاينترتيب در شــرايطی که از زمستان سال گذشته بازارگردانــی ســهام ايرانخودرو با هــدف حمايت از منافع ســهامداران خرد با روشــی تــازه در حال پيگيری اســت، آمارهای رسمی بورس تهران نشان میدهــد اين موضوع بر روند بازده ســهام اين گروه خودروسازی اثر مثبتی گذاشته به نحوی که ميانگين بازده 18ماهه ســهام ايرانخــودرو در بورس تهران از مرز 60 درصــد فراتر رفته اســت. طبق آمارهای موجود ارزش سهام ايرانخودرو در بورس تهران از محــدوده 160 تومان در پايان پاييــز 94 به محدوده 260 تومــان در آغاز تابســتان امســال رســيده؛ اين موضوع موجب شــده ميانگين بازده سرمايهگذاران در ســهام ايرانخودرو در يکسالونيم گذشته از 62 درصد فراتر رود.

اصلاح ساختار و ترکیب درآمد

اطلاعات مالی منتشرشده در بورس تهران نشان میدهد عــلاوه بر افزايش بازده، ســاختار و ترکيب درآمدی شــرکت ايرانخودرو هم رو به بهبود است به طــوری که ايرانخودرو در ســال مالی گذشــته بالاترين رقم درآمد عملياتــی را در صنعت خودرو ايران کســب کرده است. طبق آمار موجود در سايت اطلاعات ناشران بورس موسوم به کدال، درآمدهای عملياتی شــرکت ايرانخــودرو در ســال مالی 95 معادل 39 درصد افزايش يافته و بهاينترتيب جايگاه ايرانخودرو در جمع شــرکتهای دارای ســلامت مالی و تجاری تثبيت شــده اســت. در ادبيات مالی به درآمــد عملياتی «درآمد منظــم» هم میگويند. درآمـــد عملياتــی يا «منظــم» يک شــرکت بيانگر ســلامت مالی و تجاری يک شــرکت اســت. ميزان درآمدهای عملياتــی ايرانخودرو طبق صورتهای مالی حسابرسینشده در پايان سال مالی گذشته به 256هزارو 122 ميليارد ريال رســيد، اين رقم در سال مالی قبل از آن 184 هــزار ميليارد ريال بود. به باور کارشناســان با توجه به اجرای برنامــه توليد بهينه براساس حاشيه سود محصولات و تمرکز روی توليد اين خودروها با عرضــه خودروهايی نظير دناپلاس و پــژو 2008 و چشــمانداز موجود بــرای تداوم اين روند بايد انتظار داشــت فرايند رشد درآمد عملياتی ايرانخودرو ادامه يابد.

اثر افزایش تولید بر سود سهام

طبق آمار عملکــرد ايرانخودرو کــه در بورس تهران منتشــر شــده، توليد و فروش محصولات اين شرکت خودروســاز در بهار امسال افزايش مطلوبی داشــته اســت. گروه صنعتی ايرانخودرو در ســال گذشــته هم 651 هزار دستگاه خودرو توليد و روانه بــازار کرده بود. اجــرای پروژههــای ارتقای کيفيت در بخشهــای مختلــف ايرانخــودرو، در چند ماه اخير به ثمر نشســته و منجر به افزايش ستارههای کيفــی محصولات ايرانخــودرو از جمله دناپلاس، تندرپلاس، تندر اتوماتيک، ســورن، 206 صندوقدار و ساير محصولات شده است. آمارها نشان میدهد در اين دوره با وجود عرضه درخورتوجه خودروهای وارداتی، ايرانخودرو توانســت بــا تنوع محصولات موجــب حفظ ســهم بيش از 52درصــدی ريالی و ســهم تعدادی 51درصدی توليد در بازار شود. رشد توليد در ايرانخودرو در حالی به دســت آمده که با توجه به حادثه آتشســوزی در يکی از شرکتهای تأمينکننده قطعات خودرو در اواخر ارديبهشت، در محافــل صنعت خودرو و بازار ســرمايه اين نگرانی به وجود آمده بود که آهنگ رشــد توليد در صنعت خودرو ايران کند خواهد شد.

طبق آماری که در سايت اطلاعات ناشران بورس موســوم به کدال منتشر شده، شــرکت ايرانخودرو در در ســه ماه نخست امســال، يعنی تا پايان فصل بهار، 144هزارو 667 دستگاه انواع خودروی سواری توليــد کرده اســت. اين آمار نســبت بــه عملکرد ايرانخودرو در مدت مشــابه ســال مالی گذشته، از رشدی هشــتدرصدی حکايت دارد. آمارهای تازه منتشرشــده در بازار ســهام نشــان میدهد شرکت ايرانخودرو در بهار سال 96 نسبت به مدت مشابه ســال قبل 10هــزارو 761 دســتگاه خودرو بيشــتر توليد کرده اســت. طبق آمار رسمی منتشرشده در بورس تهران، همزمان با رشــد توليد، ميزان فروش ايرانخودرو هم در بهار ســال مالی جاری نســبت به بهار ســال گذشته رشدی 5.8 درصدی را تجربه کرده اســت، ايرانخودرو در بهار امسال 125هزارو 787 دســتگاه انــواع خــودروی ســواری در بازار فروخت.

برنامههای ایرانخودرو برای اصلاح ترکیب سبد داراییها

همچنيــن جزئيــات اقدامــات و برنامههــای ايرانخــودرو برای اصلاح ترکيب ســبد دارايیها با هدف بهبود کارايی شــرکتهای زيرمجموعه اعلام شــد. جمع ارزش ســهام شــرکتهای واگذارشده ايرانخودرو در سال مالی 95 معادل مبلغ سههزارو 37 ميليــارد ريال بوده اســت. اجرای ايــن برنامه، موجب افزايــش درآمدهای ايرانخــودرو از محل واگذاری دارايیهای مازاد شده است.

شــرکت ايرانخودرو نيز همسو با فضای بانشاط ايجادشده، ناشی از عملکرد حوزه سياست خارجی در دولت يازدهم، سياســت اصلاح ســاختار ســبد دارايیهايش را در دســتور کار قرار داده اســت. اين سياست در چارچوب آييننامه واگذاری شرکتهای زيرمجموعــه، مصوب هيئتمديــره ايرانخودرو به اجرا درآمده اســت. در اين چارچوب اهتمام اصلی و تمرکــز ويــژه مديريت گــروه بر واگذاری ســهام شرکتهای زيرمجموعه بوده است.

در ســال مالی 1395 معادل 14 درصد ســهام شــرکت بيمه پارسيان به مبلغ يکهزار و 59ميليارد ريال واگذار شد. همچنين دو درصد از سهام شرکت ايرانخودرو متعلق به شرکت سرمايهگذاری سمند به مبلغ يکهزار و 127ميليارد ريال فروخته شد. در ادامه اجرای برنامه اصلاح ساختار سبد دارايیهای ايرانخودرو، 70 درصد از ســهام شــرکت فنرسازی خاور نيــز درمجموع بــه مبلغ 353ميليــارد ريال واگذار شــد. در اين ميــان بخش ديگری از ســهام متعلق به گروه ايرانخودرو در ســاير شــرکتهای فعال در بــورس درمجموع به مبلــغ 517 ميليارد ريــال فروخته شــد. همچنين اين شــرکت در نظر دارد پس از بررســی و تحليل سبد سرمايهگذاریها در صــورت لزوم فرايند اصلاح ســاختار را امســال هــم ادامه دهد، اما طبيعتا ايــن فرايند بايد با هدف بهينهسازی ترکيب دارايیها در عين رعايت صرفه و صلاح اقتصادی به اجرا درآيد.

بازتــاب عملکــرد ایرانخــودرو در نهادهــای تصمیمساز

بازتاب نتايــج عملکرد ايرانخــودرو در اصلاح همهجانبه سامانههای توليدی و مالی در نهادهای تصميمگيــر و تصميمســاز نظير مجلس شــورای اسلامی قابلتوجه بوده، بهطوریکه حجتالاسلام سيدجواد حســينیکيا، عضو هيئترئيسه کميسيون صنايــع و معــادن مجلــس، بهتازگی اعــلام کرده اســت: ايرانخودرو با هدايت و درايت تيم مديريتی خود کوشيده است با اصلاح ساختار مالی و ترکيب توليد و کاهش هزينههای ســربار در مسير بهرهوری و ســوددهی قرار گيــرد. او گفــت: ايرانخودرو در چهار ســال اخيــر گامهای خوبــی در زمينه عرضه محصولات جديد، ارتقای کيفی و ايمنی محصولات خود و استفاده از فناوریهای جديد، برداشته است، البته اين روند بايد با شــتاب بيشــتری تداوم داشته باشــد. او تأکيد کرد: امضای قــرارداد ايرانخودرو با شرکتهای دانشبنيان ايرانی و شرکتهای خارجی برای طراحــی پلتفرم محصولات جديد ايرانخودرو يــک گام هوشــمندانه در جهــت تحقــق اقتصاد مقاومتی و خودروسازشدن ايرانخودرو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.