اطلاعاتي مِهربان

Shargh - - سياست -

نقــش نهادهاي امنيتي در احضــار خبرنگاران و

پرونده دوتابعيتيها: کســاني که فکر کردند مسئله دوتابعیتي ميتواند ابزاري براي بهچالشکشــیدن دولــت در افــکار عمومي باشــد، به ابــزار خوبي متمســک نشــدند و این ریسمان پوســیده است و خود کســاني که این موضوع را مطرح ميکردند نیز کمکم به این نتیجه ميرسند که این نردبان، نردبان محکمي براي بهچالشکشیدن دولت نیست.

مــن بارهــا گفتــهام بــا احضــار، بازداشــت و زندانيکردن فعالان مدني اعم از فعالان رسانهاي، فعــالان فرهنگــي و هنــري، اقتصادي و سیاســي نه بــه عنوان یــک روحاني یا دانشــگاهي بلکه به عنوان یک مقــام امنیتي مخالفم چراکه در مدیریت جامعــه اصحاب رســانه و فعالان سیاســي همه خودي هســتند و براي مدیریت ایــن جامعه ارعاب و روشهاي سخت وســیله صحیحي نیست، بلکه روش صحیــح مدیریت این جامعه این اســت که با آنان تعامل شود )۲۱ تیر ۱۳9۶)

فضاي مجازي: وزارت اطلاعات در حوزه صیانت از امنیت فضاي مجــازي به جاي پاککردن صورت مســئله و بســتن فضاي مجازي، امــکان بهرهوري ســالم مردم و مقابله با سوءاستفادههاي دشمن را فراهم کرده است و امروز وزارت اطلاعات بر فضاي مجازي اشراف کامل دارد و با رصد کامل کانالهاي شــبکههاي اجتماعــي صیانــت و امنیــت فعالان سیاســي را مدنظــر قــرار داده و از هرگونه انحراف جلوگیري کرده است. )۱۵ اردیبهشت ۱۳9۶)

فضاي امن در دانشگاه و اقتصاد: هدف ما امنیت بر فعالان اقتصادي اســت چراکه اقتصاد با امنیت شــکوفا ميشــود. همچنین امنیت بر دانشــگاه را مدنظر داریم تا دانشــگاهیان احساس امنیت کرده و استاد و دانشجو در چارچوب ارزشهاي انساني و الهي به راحتي نظرات خود را بیان کنند ولي فضاي امنیتي بر دانشگاه حکمفرما نباشد. )۱۵ اردیبهشت )۱۳9۶

امکان فعاليتِ سلايق گوناگون: افراد و تشکلهایي که به اصل نظام و ولایت فقیه معتقد بوده و آنها را قبول دارند با ســلایق گوناگون در جمهوري اسلامي مجاز به فعالیت سیاسي و اجتماعي هستند؛ هرچند ممکن است در مســائل فرعي اختلافنظرهایي بین افراد و گروهها وجود داشته باشد که وزارت اطلاعات با توجه به جایگاه خود در این امور دخالت نميکند. (۲۷ فروردین ۱۳9۶)

استفاده ابزاري از نفوذ: وزارت اطلاعات با دقت به مسئله نفوذ توجه دارد و بر آن اشراف اطلاعاتي لازم را دارد و بــه خوبــي ميداند کــه این موضوع عمــق و پیچیدگيهاي خــاص خــود را دارد و در برخورد با آن ابعاد مختلف مورد توجه قرار ميگیرد و اطلاعات مرتبط با آن را به دقت رصد ميکنند اما باید توجه داشــت استفاده ابزاري از نفوذ دشمن در جهت منافع سیاســي جفا به هشدارهاي رهبري و مشکلساز در برخورد با آن است. )۴ آبان ۱۳9۵)

اســتقبال از نقد: دولت لبهاي کســاني را که انتقــاد ميکننــد ميبوســد و از نقد آنها اســتقبال ميکنــد اما همگان باید بدانند کــه ادبیات انتقاد با ادبیات تخریب متفاوت است. )۳ شهریور ۱۳9۵)

مملکت براي همه اســت: مملکت مال شیعه و سني و اهل حق و مال راست و مال چپ و اصولگرا و اعتدالي نیســت، مال همه اســت و کار دســتگاه اطلاعاتي هم این اســت که آرامــش را براي همه مملکت فراهم کند چون وقتي مملکت آرام باشد، کارهــا پیش ميرود و وقتي مردم دلخوش باشــند، دستشان به کار ميرود، کار درست ميشود و درآمد کسب ميکند و زندگي خود را سروسامان ميدهد و کار تكتــك افراد وقتي پیش برود، کار جماعت هم پیش خواهد رفت. )۲۷ تیر ۱۳9۵)

اهميت فضاي بــاز در جامعه: همانگونه که در عرصههاي مختلف نظامي و غیرنظامي ســرداراني داریم، سرمایهگذاران در بخش اقتصادي نیز همانند سرداراني هستند که رشد و توسعه را براي کشور به ارمغــان ميآورند، از این رو ایجاد دســتانداز براي

سرمایهگذاران سالم فســاد است... در فضاي بسته عدهاي تحریک ميشــوند تا آن فضا را بشکنند، ولي در شــرایطي که فضاي جامعه باز باشــد، این اتفاق رخ نخواهــد داد، هرچنــد باید به ایــن موضوع نیز توجه کرد که خلاقیت، توأم با آرامش ایجاد ميشود و صنعت و اقتصاد در این شــرایط ميتوانند شکوفا شــوند. به تعبیــري، فضاي اســترس خلاقیتکش است. )۱۱ آبان ۱۳9۴)

مذاکرات هســتهاي: ســؤال اینجاست که وقتي عملیاتي این میزان از موفقیت را به دست ميآورد، آیا رادیو و تلویزیون به خاطر پیروزي بهدســتآمده و زمینهاي آزادشــده مارش پیروزي مينواختند یا به خاطر شــهادت عدهاي از رزمندگان عزیز مارش عزا پخش ميکردند؟ در مذاکرات هستهاي هم این اتفاق افتاد؛ 80 درصد از اهداف محقق شــده است و وقت نواختن مارش پیروزي اســت، اما متأسفانه ميبینیــم که هیئت مذاکرهکننــده تبدیل به خائن و سادهلوح ميشوند. )۳ آبان ۱۳9۴)

فضاي امن در جامعه دانشگاهي: امروز جامعه علمــي و دانشــگاهي و حــوزه احســاس آرامش ميکنند، زیرا فضاي امنیتي در آنها وجود ندارد. )۲0 مهر ۱۳9۴)

فرهنگ و نســبت آن بــا وزارت اطلاعات: ما در وزارت اطلاعات وظیفه خود ميبینیم که در خدمت فرهنگ باشــیم. باید براي فرهنــگ امنیت را ایجاد کنیم تا عناصر فرهنگي احســاس امنیت و آرامش کنند. در این آرامش اســت کــه نیروهاي فرهنگي قادرند ابداع و خلاقیت داشــته باشــند. در فضایي که ميتواند انتخاب کند ميتواند پدیدههاي بدیع را معرفي و عرضه کند. هر کار فرهنگي باید در جهت پررنگکردن این هدف باشــد که ارزشهاي اخلاقي به تمام معنا شکوفا شوند... حتي اگر امید به بهشت و ترس از جهنم نباشد و خبري از سربرآوردن از قبر و مبعوثشدن نیست، باز هم حق این است و شایسته این اســت که به دنبال اخلاق برویم؛ چراکه مســیر موفقیت در مســیر ارزشهاي اخلاقي است. ایمان هم اگر نداري، جوانمرد باش! )۲0 مرداد ۱۳9۴)

عدم ايجاد امنيت با وحشــت: اگر کشورهایي با ایجاد رعب و وحشــت در میان مردم امنیت را بر پا ميکنند در جامعه اســلامي با توجه به آموزههاي اسلام و روایات متعدد ائمه این اقدام غیرقابلقبول است. )۲۷ خرداد ۱۳9۴)

مچگيري نميکنيم: امنیــت و آرامش باید همراه با لبخند روي لبها و شــادابي باشــد و وقتي چنین امنیتي باشد، جامعه در همه بخشها رو به توسعه ميرود و انســانهاي فعال فرهنگي در سایه امنیت ميتواننــد نوپردازي و شــکوفایي فرهنگي و هنري داشــته باشــند... اشــداء علي الکفار تعداد اندکي هســتند، کساني که دست به ماشه ميبرند و امنیت مــردم و نظام را بــه خطر مياندازند، دســتهاي قدرتمند ســربازان گمنام امام زمان )عــج( آنها را نشــانه ميگیرد تا آحاد جامعه از امنیت مثالزدني نظام استفاده کنند.... عدم وابستگي وزارت اطلاعات نه بــه معناي نفي جناحها بلکه بــه معناي اثبات همه جناحهاست، کشــور مال همه است؛ همه در چارچــوب قانون ميتوانند فعالیــت کنند... ترجیح ميدهیم دست افراد را بگیریم که زمین نخورند نه اینکــه بگذاریم زمین بخورند بعد بخواهیم مچ آنها را بگیریم.

امنيــت گورســتاني نميخواهيم: مــا در وزارت اطلاعــات صرفــا بــه پرونده گذشــته افــراد اکتفا نميکنیــم. اکنــون یک شــوراي تعییــن صلاحیت تشــکیل داده و یــک روحاني غیرخطي را مســئول آن کردهایــم و به او گفتهایم که جــواب در قیامت با خود اوســت. ما حتي افراد را براي توضیح درباره عملکرد گذشــته آنها دعوت ميکنیــم، ما با آبروي افراد بازي نميکنیم... براي حاکمیت فرهنگ دیني مــا نميتوانیم آرامش مردم را ســلب کنیم. بســتر رشــد فرهنگ دیني، آرامش جامعه اســت. امنیتي که اسلام براي جامعه ميپســندد، امنیت همراه با آرامش، شــادابي و سرور اســت. امنیت گورستاني

جامعــه را به جایي نميرســاند... طبــق اطلاعات ناجــا در دو ماه اول ســال 9۴ تجمعات صنفي ۵۵ درصد افزایش داشته اســت، بنابراین امکان تبدیل این تجمعات به اعتراضات سیاســي و چالشهاي امنیتي وجود دارد. در این بيپولي لبخند فرمانداران و مسئولان ميتواند رضایت مردم را به دست آورد. (9 خرداد ۱۳9۴)

دانشگاه: باید ســایه امنیتيشدن مراکز آموزشي برداشــته شود... استادان، دانشــجویان و طلبهها با رعایت چارچوب نظام در جهت حفظ امنیت کشور تلاش خواهند کرد. )۱۱ آذر ۱۳9۳)

رضايت مردم: اگر ميخواهیــم امنیت پایدار در جامعه برقرار شــود، باید به مردم شخصیت دهیم و زمینه رضایتمنــدي آنان را فراهــم کنیم... وقتي آرامش و امنیت در جامعه باشــد، ســرمایهگذاران فرصت و جرئت ســرمایهگذاري و اشتغالآفریني را ميیابند. )۱ آذر ۱۳9۳) * نهادهاي امنیتي موظف به بسترســازي براي جلــب اعتماد ســرمایهگذاران هســتند. )۳0 مرداد )۱۳9۳

* مــردم وقتــي امنیت روانــي و آرامش روحي داشــته باشــند به دنبال ناهنجاري نميروند. )۱۳ مرداد ۱۳9۳ ) درباره برهمزدن ســخنرانيها بهدســت عناصر

مدعي ايمان: در زمان انقلاب بســیاري کسي چون شهید بهشتي را ترور شــخصیتي ميکردند و اکنون نیز این اتفاق در مورد برخي مســئولان رخ ميدهد. برخــي بــراي رســیدن به اهــداف سیاســي دروغ ميگوینــد، از احکام اســلامي و ارزشهاي اخلاقي عبور و هتک حرمت ميکنند و آنچه ســخت انسان را دچار افســردگي ميکند این است که کساني این کار را ميکننــد که خود را مؤمن، ولایتمدار و معتقد به شرع ميدانند.

اندکي غفلت ميتواند ما را دچار فاجعه هفتم تير و موجبات هفتم تير را فراهم کند. بايد بههوش باشيم. آنچه دو، ســه ســال پيش اتفاق افتاد و نوه امام را در حرم امام هــو کردند چه بود؟ آنچه در قم اتفاق افتاد و حرم حضرت معصومه )س( را هتک حرمت کردند و ســخنراني رئيس مجلس را مورد وهن قرار دادند چه بود؟ در شــب احيا که در حرم ثامنالائمه مراســم ســخنراني آقاي ناطقنوري را بههم زدند چه بود؟ اينها نمونه همانهايي اســت که در مورد شــهيد بهشتي در زمان انقلاب ميديديم و متأسفانه تــا زماني که مقام معظــم رهبري ايــن اقدامات را تقبيح نکرده بودند، اين افراد حاضر به قبول قبح آن اقدامات نبودند. حسن و قبح برخي امور ذاتي است. اين حرکتها حرکتهاي قبيحي بــود، اما آيا حتما بايد رهبري ميگفتند؟ )۷ تير ۱۳۹۳)

ما بايد با دانشجو دلسوزي پدرانه داشته باشيم و بايد جوابي به سؤالات بدهيم که او را قانع کند، نه ســاکت کند و اگر غير از اين باشــد، اشــتباه از عملکرد ماست )۹ خرداد ۱۳۹۳.)

اهميت گردشــگري: مردم کشــورها به قانون کشــورهاي مقصد احترام ميگذارند، هــر فعاليتي بــه طور طبيعــي آفتهايــي در پي دارد کــه نبايد گردشــگري را به دليل آفتهايي که ممکن اســت داشــته باشــد تعطيل کــرد... با رشــد و توســعه گردشـــگري ناهنجاريهــا در کشــور از بين ميرود بنابراين فرهنگ تکريم و گراميداشت گردشگران بايد رواج پيدا کند... در بســياري از کشــورهايي که حتي گوشهاي از ظرفيتهاي کشــور ما را ندارند صنعت گردشگري رواج يافته و درآمد ارزي بسياري عايد اين کشورها شده است، ما بايد با برنامهريزي و همکاري همه دســتگاهها و بخش خصوصــي از جاذبههاي فرهنگي و تاريخي کشــورمان براي جذب گردشــگر استفاده کنيم )۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۳.)

زندگي خصوصــي مردم: مردم بايد احســاس کنند کســي به آنها تعرض نميکند و جان و مالشان در امنيــت اســت و ما هم حــق نداريــم در زندگي خصوصي مردم سرک بکشيم )۹ ارديبهشت ۱۳۹۳.)

مســائل فرهنگي، امنيتي نيستند: امروز با موج عرفانهاي کاذب مواجهيم که برخورد با آنها امنيتي نيست، بلکه برخورد فرهنگي است. راهکار حجاب و عفاف هم دادزدن و توسريزدن نيست، بلکه نيازمند اقدام فرهنگــي اســت... اکنون مســئوليت وزارت اطلاعات به دوش يک انســان فرهنگي گذاشته شده اســت، بنابراين يکي از وظايفي که بهعنوان متوليان فرهنگي به دوش ماســت صيانــت از آحاد جامعه اســت، با رويکرد فرهنگي تلاش ميکنيم همه مردم امنيت داشته باشــند... بايد فضا بهگونهاي باشد که دانشجو و استاد در دانشگاه و معلم و دانشآموز در مدرسه بتوانند بهراحتي حرف بزنند و رويکرد معلم هم اقنايي باشد. بايد آســتانه تحملمان را بالا ببريم (۲ شهريور ۱۳۹۳.)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.