م رورايبر طمواضلاععيادمتحمودميهدرربساالنذشته

Shargh - - سياست -

ســیدمحمود علــوي ۶۳ســاله، وزیــر مهربــان و خوشبرخورد دولت حســن روحاني، نهتنها به واسطه وزیر وزارتخانه حســاس اطلاعات، بلکه به خاطر روحیه و شخصیت خاص خود نیز جذابیت دارد. او متولد لامرد فارس اســت و از سهسالگي به همراه پدر روحاني خود که براي تکمیل تحصیلات حوزوي عازم نجف شده بود، به عراق ســفر کرد. خود نیز از ۱۶سالگي در همان نجف لباس طلبگي پوشــیده و ســپس دروس حــوزوي را در آبادان و قم ادامه داد. او در خاطرات خود از علاقهاش به کارهاي فرهنگي نیز گفته؛ در کودکي عکاسي، در دوران نوجواني نقاشي و در جواني بازیگري تئاتر را هم تجربه کرده است.علوي پیش از انقلاب دانشجو هم بوده است و عضو فعال اغلب انجمنهاي اســلامي دانشجویان. او دکتراي فقه و مباني حقوق اسلامي از دانشگاه فردوسي مشــهد را دارد و در پژوهشــکده امام خمیني و انقلاب اســلامي، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق، دانشگاه مذاهب اســلامي، دانشگاه آزاد و دانشکده علوم حدیث اســتاد بوده اســت. بعد از انقلاب و در رقابتهاي اولیــن دوره مجلس شــرکت کرد و به عنوان نماینده لامرد وارد پارلمان شد. او در دوره دوم و چهارم و پنجم نیز نماینده مجلس بود اما براي انتخابات مجلس نهم رد صلاحیت شد. علوي در ســال 9۴ در فهرست انتخاباتي «خبرگان مردم» - فهرســت مشترک اصلاحطلبان و اعتدالگرایان- قرار گرفت و به عنوان دهمین نفر از تهران راهي مجلس خبرگان رهبري شد.داســتان وزیرشدن او نیز جالب اســت؛ علوي دراینباره در یک مصاحبه تلویزیوني گفته: «به دلیل ســوابق کاري خود فکر ميکردم که آقاي روحاني وزارت کشــور را به من پیشــنهاد دهند، زماني که دکتر روحاني از من درخواست همکاري کردند، گفتم آقاي دکتر ما اگر تبلیغ شــما را کردیم، نیتمان این بود که کار کشور، دســت یک آدم عاقل بیفتد که الحمدلله نتیجه هم گرفتیم و هیچ توقعي هم نداریم. بنده اســتاد دانشــگاهم و مشغول درسدادن هستم، اما اگر نیاز به همکاري من دارید، حتي اگر فقط پاســخگویي به تلفنهاي شــما هم باشــد، بنده کوتاهي نخواهم کرد، اما آقــاي روحاني برخلاف تصورات من گفتند: ميخواهم وزارت اطلاعات را به شــما بســپارم!». در نهایــت او در همان مجلس نهمي کــه براي نمایندگي آن رد صلاحیت شــده بــود، به عنوان وزیــر اطلاعات معرفي شــد و با کســب ۲۲۷ رأي موافق از ۲8۳ رأي، هفتمین وزیر اطلاعات جمهوري اســلامي ایران شــد. روحیههــاي خاص او در مدت وزارتش نشــان از روش و منش متفاوت او به این وزارتخانه اســت. خیليها در روز رأيگیري مجلس دهم و ریاستجمهوري یازدهم، او را در میــان مردم و منتظر در صف رأيگیري دیدهاند. حتي او بارها در پیادهروي صبحگاهي نیز شــرکت کرده اســت. او در تبریز با پیــادهروي در خیابانهاي تبریز از مقبره سیدحمزه، مقبرهالشــعرا، مسجد کبود و عمارت میدان ســاعت تبریز بازدید کرد یــا در پیادهروي در کنار ســواحل کیش و خیابانهــاي اصفهان شــرکت کرده است. دي ماه سال گذشته نیز در شهر آبادان پیادهروي و در نماز مســجد قائم این شهر شرکت کرد که نشان از روحیه خاص اوســت. چندروزي به پایان دولت یازدهم و وزارت سیدمحمود علوي باقي است. باید دید حسن روحاني وزیر خاص و خوشبرخــورد خود را دوباره انتخاب خواهد کرد، وزیري که رویکردش را به این وزارتخانه حســاس اینگونه بیان کرده اســت: «وزارت اطلاعات در پي آن اســت که نقش پدري براي مردم ایفا کند که علاوه بر مهرورزي به همه فرزندان، آن فرزنداني را هم که راه خطا رفتهاند به مســیر درست راهنمایی کند و به قولي کار وزارت اطلاعات دستگیري از مردم است نه دســتگیرکردن آنان». گزیده صحبتهاي او در مدت چهار سال وزارت او در ادامه ميآید:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.