ر خکیهرجنوپبیی به وهنمسایهگشیمایاش پی النگشبنهاردامذاکیر هنآظاممیردایدکا

Shargh - - جهان -

هــادي آذري:

چنــد روز پس از افزایــش تنشها میان پیونگیانگ، ســئول و واشنگتن بر ســر برنامه موشکی کرهشمالی، حالا کرهجنوبی به یکباره از پیشنهاد مذاکره نظامی با همسایه شــمالی خود خبر داده است. هدف از ایــن مذاکرات طبق گفته یک مقام ارشــد کرهجنوبی، مذاکــره بر ســر فعالیتهــای خصمانهای اســت که میتوانــد تنش نظامی در مرز دو کــره را افزایش دهد. با این حال، کرهجنوبی با این پیشــنهاد به نظر دو هدف را دنبال میکند. در شــرایطی که حضور ایالات متحده در این منطقه، بیشازپیش بر هراس کرهشــمالی دامن میزند، به نظر ســئول میخواهد به جای تکیه بر پیوند نظامی و امنیتــی با ایالات متحده، ابتــکار عمل درباره بحران موشــکی پیونگیانگ را بیشازپیش در دســت بگیرد. از ســوی دیگــر، ایالات متحده میکوشــد از این بحران بهعنوان اهرم فشــاری علیه سئول در مناسبات تجاری دو کشور استفاده کند و کرهجنوبی با این پیشنهاد بهدنبــال خنثیکردن این طرح آمریکاســت. پیشــنهاد مذاکره نظامی با پیونگیانگ در حالی مطرح میشــود که قوتگرفتن برنامه موشــکی کرهشمالی در ماههای گذشــته با انتقاد شدید آمریکا و پاســخ تند پیونگیانگ همراه بوده است. در همین رابطه، کرهشمالی در پاسخ به تهدیدات و انتقادات واشنگتن، در آستانه روز استقال آمریکا اقــدام به پرتاب یک فروند موشــک بالســتیک قارهپیما کرد که رســانههای کرهشــمالی، آن را قادر به حمل کاهک هســتهای به منظور هدف قراردادن خاک آمریکا توصیف کردند. مقامات آمریکایی نیز ضمن تأیید اینکه این موشک میتواند به نقاطی در آلاسکا برسد از مصونبودن بخش عمده خاک آمریکا خبر دادند.

هراس موجه پیونگیانگ

البته واکنشها به آزمایش موشــکی پیونگیانگ در روز اســتقال آمریکا فقط به انتقــاد و اظهارات کامی خاصه نشــد. یک روز بعد از آن، آمریــکا و کرهجنوبی اقدام بــه برگزاری یــک مانور نظامی مشــترک کردند. مسئلهای که به نظر بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران به جای بازدارندگــی، میتواند عــزم پیونگیانگ برای تــداوم برنامه موشــکیاش را جزمتر کند. کرهشــمالی ایــن تمرینها و مانورهای نظامی را به منزله یک تهدید جدی به منظور اشــغال خاک این کشــور تلقی میکند. البته این ترس کرهشــمالی چندان هم بیدلیل نیست و تاریــخ بر آن گواهی میدهد. در جریان جنگ کره )ژوئن 19٥0 تــا جــولاي 19٥3( ایالات متحــده در رأس یک ائتاف بینالمللــی در حمایت از کرهجنوبی وارد جنگ با کرهشــمالی شد درحالیکه کرهشــمالی از حمایت و

کمــک نظامی روســیه و چین برخوردار بــود. درگیری نظامی در این جنگ با امضای توافقنامه ترک مخاصمه پایــان یافت اما هنوز آمریکا و کرهجنوبی معاهده صلح با کرهشــمالی را امضا نکردهاند و بین دو طرف رســما وضعیت جنگ برجاست. ایالات متحده به منظور دفاع

از کرهجنوبی در برابر حمله احتمالی کرهشمالی، حضور گسترده نظامی خود را در آن کشور حفظ کرده است.

آمریکا و چالش چین

از دیگر ســو، آزمایش موشــکی کرهشــمالی دولت آمریکا را در موقعیت دشــواری قرار داده اســت. عاوه بر بخشهایــی از خاک آمریکا، متحد این کشــور یعنی کرهجنوبی درحالحاضر، در سایه تهدید حمله موشکی پیونگیانگ قــرار دارد و این در حالی اســت که دولت آمریــکا ابتکار عمــل چندانی برای مقابلــه مؤثر با آن در اختیــار ندارد. هرگونه اقدام نظامی از ســوی آمریکا میتواند کل شبهجزیره کره و حتی جهان را با خطر یک جنگ هســتهای مواجه کند. در مقابــل، انفعال و عدم واکنش مناســب آمریکا بیشازپیش هژمونی این کشور در منطقه را زیر ســؤال خواهد برد؛ آن هم در شرایطی که چین به لطف قدرت و رشــد اقتصادی فزاینده خود آماده اســت تا جای خالی آمریــکا را در منطقه پر کند؛ مسئلهای که برای واشنگتن گران تمام خواهد شد. با این حال، در شرایطی که هیچگونه رابطه دیپلماتیکی میان پیونگیانگ و واشــنگتن برقرار نبوده و تنشها میان این دو کشور در نتیجه پاسخهای پینگپنگی دونالد ترامپ و کیمجونگ اون در حال افزایش است، هنوز بهنظر وجود یــک میانجیگر مانند چین میتوانــد بهترین گزینه برای جلوگیری از افزایش تنشها باشد.

کرهشمالی، اهرم فشار ترامپ

بااینحــال، خــاف آنچــه در نــگاه اول به نظر میرسد، برخی معتقدند برنامه موشکی کرهشمالی میتواند برای آمریکا و دولت ترامپ منشأ خیر شود. آنطور که از شواهد و قرائن پیداست، ایالات متحده در تاش است تا از تهدید کرهشمالی بهعنوان اهرم فشــاری برای متقاعدکــردن کرهجنوبــی به منظور بازنگری در توافق تجاری پنجســاله میان دو کشور، بهره بگیرد. از نظر دونالد ترامپ، این توافق دوجانبه تجــاری میان ایــالات متحــده و کرهجنوبــی که از مارس 2012 به اجرا درآمده است، باعث ازبینرفتن فرصتهای شغلی بسیاری در شرکتهای آمریکایی شده است. همچنین از کسری تجاری ایالات متحده با کرهجنوبــی بهعنوان یکی از دلایــل این بازنگری یاد میشــود. البته کرهجنوبی با این بهانه که دولت جدیــد «مون جائــه این » هنوز وزیر تجــارت خود را منصوب نکرده اســت، تابهحال موفق شــده از این خواست ایالات متحده شــانه خالی کند؛ اتفاقی که به نظــر نمیتواند برای مدتزمان زیــادی به طول بینجامد. ترامپ پیشتر بــا انعقاد قراردادهای چند ده میلیارددلاری با عربســتان و قطــر ثابت کرده که ید طولایی در گرفتن ماهی از آب گلآلودِ مناقشــات منطقــهای دارد. بهنظر این بار نیز برنامه موشــکی کرهشــمالی بهانه خوبی است تا آمریکا حساب خود را با کرهجنوبی صاف کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.