چه کسی از عملیات قدس سود میبرد؟

Shargh - - جهان -

کســی در این حقیقت بحثی ندارد که اشغالگری اسرائیل اصل همه مشــکات ما و ریشــه همه خشــونتها و تروریسم اســت. اما چرا این اشغالگری با سربازان و نیروهای پلیس و اطاعاتش سر از مسجدالاقصی و پیرامــون آن درآورده اســت؟ اصا چرا آنها در بیتالمقدس و ســایر سرزمین فلسطین هستند. محمود درویش گفته بود: «ای رهگذرانی که بین کلمات در گذر هستید، نامهایتان را برگیرید و بروید.»

حقایــق برآمــده از تجارب گذشــته نباید چشــمهای ما را بســته و ذهنهایمان را از این پرســش مهم دور نگه دارد که چرا این عملیات در صبح روز جمعه در درون مسجدالاقصی اتفاق افتاد.

همچنین نباید کلمه «مقاومت» چشم و ذهن ما را بر این تفکر ببندد که این عملیــات را چه کســی هدایت کرد؟ بهخصوص کــه میدانیم اســرائیل از مدتها پیش تحت دعاوی دروغین «هیکل سلیمان »، قدس را هــدف گرفته بود. کلمه «مقاومت» همچنین نباید ما را بترســاند و از این باز دارد که مراقب باشــیم این مقاومت در خدمت دشــمن در نیاید، یا در خدمت یک طرف منطقهای غیرفلســطینی که برای خودش ادعای مقاومت مبهمی میکند و به دنبال کارهایی است که به صورت مستقیم به منافع ملت فلســطین آسیب میرســاند. در این رابطه دو نکته مهم وجود دارد:

اول: باید پرســید چرا دقیقــا این عملیات در چنین زمانــی اتفاق افتاد؟ یعنــی در صبــح روز جمعه؟ تا به اشــغالگران این بهانــه را بدهد که مســجدالاقصی را ببندنــد و در تمــام بیتالمقدس فلســطینیها را از رفتن بــه نماز بازدارند. این عملیات درســت در زمانــی اتفاق افتاد که صهیونیســتها در ســایه بحرانهای رو به گسترش کشــورهای عرب و شــکاف بین فلســطینیها فرصت خوبی برای اجرای طرحهای خود درباره قدس بهدســت آوردهاند؛ ازجمله تکمیل روند یهودیسازی این شهر و بهخصوص مسجدالاقصی و تکمیل و تقسیم مکانی و زمانی این مسجد که اجرای آن از نظر اسرائیل به یک جرقه احتیاج داشت.

نکته دیگر درباره زمانبندی آنکه این عملیات درســت زمانی اتفاق افتاد که فرســتاده آمریکا در اسرائیل حضور داشــت. این عملیات برگ برندهای بود که تقدیم دولت آمریکا شد تا بتواند به وسیله آن فشارهای بیشــتری را بر دولت خودگردان فلســطینی وارد کند و خواستار اجرای طرحها و راهحلهایی باشــد که بیشــتر پاســخگوی اهداف اســرائیل و تأمینکننده امنیت اشغالگران باشد.

دوم: واقعا چه کســی از این عملیات سود میبرد؟ قطعا ملت فلسطین و بــه دنبالش ملتهای عرب و مســلمان بزرگترین ضرر را از این بابت متحمل خواهند شــد. ما میدانیم و به یاد داریم که صهیونیســتها و سازمانهای تروریســتی برای توجیه سیاستهای پاکسازی نژادی خود از ســال 198۴ تاکنون چه برنامههایی را در پیش گرفتهاند. آنها با همین بهانهها بود که توانســتند نزدیک به یک میلیون فلسطینی را از سرزمین خود برانند و داراییهایشان را ضبط کنند و بهطورکلی سرزمین فلسطین و ملتــش را از روی نقشــه محو کننــد. همچنین مــا میدانیم چگونه اســرائیل جنگهای خود را با هدف توسعه و گسترش سرزمینهایش به حساب فلسطینیها و اعراب توجیه میکرد.

پیــش از آنکه فرصتها از دســت برود این نکته ضــرورت دارد که بین مقاومت مشــروع علیه اشــغالگران که در ارتباط با اهداف و منافع ملی فلســطینیها باشــد و «مقامت اجارهای» که در خدمت طرفهای منطقهای است تمییز قائل شویم و بدانیم که برای آنها مسئله فلسطین و خون ملت فلسطین بهعنوان یک برگ برنده است که در چانهزنیهای خود اســتفاده میکننــد و درواقع در خدمت منافع و اهداف خودشــان است.

عملیات الاقصی یک بار دیگر زنگها را به صدا درآورد و به ما آگاهی بیشــتری داد تا قدرت تمییز بیشــتری داشته باشــیم و بتوانیم بین آنچه در خدمــت منافع ما یا دشــمنان یا طرفهای منطقهای اســت تفکیک قائل شویم. این عملیات همچنین باید زنگهای خطر را در بین اعراب و مسلمانان به صدا درآورده باشد که امروز واقعا مسجدالاقصی در خطر است؛ خطری که تاکنون سابقه نداشته است.

منبع: الحیاه الجدیده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.