نگاهی به موشکهای کره شمالی

Shargh - - جهان -

«کی ان-1»: یک موشــک کروز کوتاهبرد ضدکشتی برد این موشک حدود 160 کیلومتر تخمین زده میشود و احتمالا شــکل تکاملیافته موشــک ترمیت شوروی است.

هواسونگ 5: موشک سوخت مایــع با بردی حدود 330 کیلومتر که با موفقیت آزمایش شده است. گفته میشود که کرهشــمالی بین 150 تا 200 موشک از این نوع را بر روی موشکاندازهای خود مستقر کرده است.

هواسونگ 6: شبیه هواسونگ5 با برد افزاشیافته (550 تا 700 کیلومتر( و کاهک کوچکتر )600 تا 750 کیلوگــرم(. بدونتردید این پرکاربردترین نوع موشــک در برنامه موشــکی کرهشمالی اســت و درحالحاضر نزدیک به ۴00 موشــک هواســونگ 6 در کرهشــمالی وجود دارد.

هواســونگ 7: ســوخت مایع، موشــک متحرک جــادهای با کاهکی بــه وزن 650 کیلوگرم با قابلیت هدایت جیپیاس کــه دقت اصابت را به 190 تا 250 متر خطا کاهش میدهد. برد این موشــک بین هزارو 300 تا هزارو 600 کیلومتر تخمین زده میشود.

هواســونگ 10: این موشک که با اســامی دیگری مانند نودونگ-بی، موســودان و بیام 25 نیز شناخته میشــود، برآورد میشــود کــه بین دوهــزارو 500 تا چهار هزار کیلومتر برد داشته باشد. گفته میشود که حدود 35 موشــک از این نوع بر روی موشکاندازهای کرهشمالی مستقر شده باشند.

هواسونگ 12: یک موشک متحرک جادهای میانبرد که از سوخت مایع تغذیه میکند. این موشک که از آن با عنوان «کی ان-17» نیز یاد میشود، بین پنج تا شش هزار کیلومتر برد دارد و برای نخستین بار در می 2017 با موفقیت آزمایش شد.

هواسونگ 14: موشک بلندبــرد و جادهای که با نام «کی ان-20» شناخته میشــود، در ماه جولای 2017 آزمایش شــد و برد آن بین شــشهزارو 700 تا هشت هزار کیلومتر تخمین زده میشود.

تائپودونگ 2: برای اولین بار در سال 2006 میادی آزمایش شــد که موشک ۴0 ثانیه بعد از پرتاب سقوط کرد. تخمین زده میشود که این موشک بین چهار تا 10 هزار کیلومتر برد داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.