آغاز اجرای اپرای خیام

Shargh - - هنر -

گــروه هنر:

اپرای عروســکی خیام به نویســندگی، طراحــی و کارگردانــی بهــروز غریبپــور، سرپرســت گروه تئاتــر عروســکی آران، 25 تیــر در تالار فردوســی به صحنــه رفت. به گزارش رســانه گروه اپرای عروسکی آران، اپرای عروســکی خیام بهعنوان هشتمین اثر از مکتب تئاتر عروسکی آران، 25 تیر با صدای محمد معتمدی در نقش خیام به صحنه رفته اســت. در این اپرا، گوشههایی از زندگی خیام و افــکار او و همچنین تأثیری که روی مــردم ایــران و حتی جهان داشــت، دیده خواهد شــد. خیام با رباعیاتش در جهان ســفر کرده و به همین دلیل در ایــن کار موســیقی جایــگاه ویژه خود را دارد و خاص و غنی ســاخته خواهد داشت. امیر بهزاد که در اپرای «سعدی» و پیش از آن اپرای «لیلی و مجنون »، بهعنوان آهنگساز همکاری داشــت، در ایــن پروژه هم ســومین همــکاری را بــا گــروه آران بهعنوان آهنگســاز اپرای «خیام» دارد. لازم بــه ذکر اســت اشــعاری از خیام به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و کردی خوانده میشود. گفتنی است امیر بهزاد، آهنگساز، فرنوش بهزاد، بهعنوان رهبر ارکستر، علی پاکدست، مریــم اقبالــی، علــی ابوالخیریان و قاســم رحمتی، دستیاران اپرای خیام هســتند. با توجه به اتمام بلیتهای دو هفتــه اول اجرا، روزهــای جدید فروش از 24 تیر، ســاعت 14 شــروع شده اســت. علاقهمندان به تماشای اپرای عروسکی خیام، میتوانند از 25 تیر هرشب ساعت 19 به تالار فردوسی بنیاد رودکی مراجعه کرده و همچنین برای رزرو و تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.