جای خالی ما در محراب

Shargh - - هنر -

گروه هنر: از ابتدای مرداد «جای خالی مــا» در تــالار محــراب روی صحنه مــیرود. به گــزارش روابطعمومی مؤسســه فرهنگــی- هنــری راهین، نمایش «جای خالی ما» به نویسندگی نفیســه بیــدی و راحلــه قبــادی و کارگردانی رضا راد، روی صحنه تالار محراب میرود. رضا راد، در رابطه با داستان این نمایش گفت: «جای خالی ما» حکایــت آدمهایی اســت که در زندگی روزمره خود دچار چالشهایی شــدهاند که نتیجــه فرازوفرودهای فرهنگی و اقتصادی در چند دهه اخیر است؛ روزگار افرادی با موقعیتها و سوابق اقتصادی و اجتماعی درخشان کــه بهواســطه تصمیمهای مــا، از جایگاه خود تنزل کرده و آســیبهای آن متوجه همه شده است و نمیتوان بیتفاوت از کنار آن گذشــت. حسین میرزائیان، مسعود بهارلو، فریبا رسولی و صدف میرمحمدی ایفاگر نقشهای این نمایش هســتند. محسن صادقی نیز دســتیار کارگردان در این نمایش اســت. راد با اشــاره به اینکه اکنون روزهــای پایانــی تمریــن نمایش را ســپری میکنند، اظهار کرد: از ابتدای مردادمــاه نمایش «جــای خالی ما» در ســالن اصلی مجموعــه محراب روی صحنه میرود و امیدوار هستیم بتوانیم نمایشی خوب را که برآمده از دغدغههای مردم اســت روی صحنه ببریــم. نمایش «جای خالــی ما» از یکم مرداد به تهیهکنندگی مؤسســه فرهنگــی- هنــری راهیــن در تــالار محراب روی صحنه میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.