گفتوگو با دبیرکل جمعوع قیاتلپییشربفاتفدالتو مشاور قالیباف احمدینژادِ انتخابات 96 نبود

بخش عمده آرای آقای قالیباف به سبد روحانی ميرفت اما رئیسي ميخواست بماند

Shargh - - سياس -

کــه در مناظرهها هم البته اول آقای قالیباف بحث حقوقهای نجومی و... را مطرح کردند. حتی در همان نامه پراشــکال اولیه ســازمان بازرسی هم این ادعا درباره مدیران مطرح نشده بود. درحالیکه آقای جهانگیری در مناظــره گفتند دوهــزار و 500 میلیارد تومــان املاک نجومی به مدیران واگذار شــده اســت. این دوهــزار و 500 میلیارد تومان کــذب محض اســت. موضوع املاک پــروژهای بود کــه در برابر حقوقهای نجومی مطرح شــد و بزرگترین افتخار شهرداری در حوزه رســیدگی به تســهیلات رفاهی کارکنان یعنی کمک قانونی به تعاونیهای مســکن که بیش از 27 هزار نفر از پرسنل را شامل میشد را با توسل به یک نامه مغشوش سازمان بازرسی که خود رئیس سازمان بازرســی و دادستان کل کشــور و دادستان تهران آن را رد کردند، به یک ســوژه منفی علیه قالیباف تبدیل کردند و بعدها سرنخ این سوژهسازی هم کشف شد. هیچ اقدام غیرقانونی و جرمــی در این زمینه ارتکاب نیافته و ارائه تســهیلات منطبق بر قوانین مصوب مجلس و شورای شهر به همه کارکنان بوده است. ↙ به مدیران داده شــده دیگر. در ســایتها هم لیستش با اسامی مدیران منتشر شد. لیســتی که در ســایتها منتشــر شــد برگرفته از همان نامه مغشــوش و محرمانه بود که بعدها رد شد چون اصلا مواردی از اســاس کذب بود مواردی هم در میزان و... اشتباهاتی داشت اما در نهایــت برخی مدیران هم مثل بقیه و کمتر از هر دوره دیگری از این تسهیلات بهرهمند شــدند. اما رقم بسیار ناچیزی نسبت به رقم ادعایی بود. خیلی هم مبلغ بالایی اســت. من چند نفر از این مدیران ↙ را میشناسم که منازلشــان در بالای شهر است و مبالغ زیادی هم قیمــت دارد و گاه چندمیلیارد اســت. پس دوهزار و 500 میلیارد خیلی بیراه به نظر نمیرسد. حالا اما صرفنظر از اینکه چرا داده شده و به چه نحو داده شده. بحث من این است این مســیری که آقای قالیباف و تیم تبلیغاتیشان انتخاب کردند، اشتباه بود. دروغ را آنقــدر بــزرگ گفتند تا همه باور کننــد. هنوز بعد از گذشــت حدود 10 ماه یک مورد هم اثبات نشده است درحالیکه موارد حقوق نجومی ثابت شــده بود و افراد اذعان کردند که این حقوق ماهانه را گرفتهاند. اما درباره بخش دوم سؤال شما ببینید وقتی به شــما اتهام بزنند که مثلا قبــل از اینکه بیایید اینجا 500 هزار تومان دزدی کردهاید، بعد شما میخواهید توضیح بدهید و درعینحال خبر قطعی داشته باشید که همین الان که وارد اینجا شــدید دیدهاید که من مثلا یک میلیون تومان دزدی کردهام. شما چه واکنشــی دارید؟ نمیگویید تو که داری به من تهمت میزنی و دروغ هم میگویی، خودت این کار را کردی؟! واقعا شــما جای آقای قالیباف بودید چهکار میکردید؟ در مناظره ادعاهای بســیاری مطرح شــد، خب شما بهعنوان خبرنگار بیایید همه موارد را یکییکی بررســی و راســتیآزمایی کنید. ما فقط باید صحت این گفتار و ادعاها را بســنجیم و ببینیم دروغ میگوید یا راســت. هر کدام از اینها را که بخواهید من برای شــما ثابت میکنم این بخشــی که ما معتقدیم دروغ است چرا دروغ است و برعکس اگر مواردی مطرح شده چه استنادی دارد. اگر گفتیم آقای روحانی در شــهرک غرب متری سههزار تومان در این ســال زمین گرفته این هم سندش؛ مســتند حرف زدهایم. اگر گفتیم آقــای جهانگیری 145 هزار تومــان در میدان ونک گرفته سندش را هم نشــان میدهیم و این چیزی نیست که ما بگوییم تهمتی زدهایم. حرف ما این اســت که اعلام این جرم هم نیست، بلکه این چیزی اســت که وجود داشته و قراردادش هم موجود اســت. اما شما که میگویید بستنی طلا، املاک نجومی و... این را بیایید از قوه قضائیه و دادســتان و سازمان بازرسی و... بپرسید که کدامــش صحت دارد؟ یکی از آنها هم تا بــه حال بهعنوان یک پرونده ثابت شده است؟ بحــث ناجوانمردانهای را مطرح کردیــد؛ ما دیدیم آقای ↙ قالیباف در هر ســه مناظره به قالیباف دیگری تبدیل شــد که بیشــتر یادآور احمدینژاد بود و در هر مناظره بیشتر به رئیس دولتهای نهم و دهم شبیه شــد. ما در سال 84 با یک آقای قالیباف اتوکشــیده کتوشــلواریپوش و برندپوش روبهرو بودیم؛ ســال 92 یک آقای قالیباف نسبتا معمولیتر و در سال 96 یک آقای قالیباف با لباس محمود احمدینژاد. این بحثها بیشــتر گزارههایی هست که در فضای مجازی به آنها دامن زده شــد و تکرارش باعث شــد کــه در ذهن جا بیفتد. مــن خودم در این مجموعه بودم و کاملا صادقانه و عینی مطرح میکنم، در فضا و خلأ بحث نمیکنم. آقای جهانگیری وقتی که در مناظره اول میآید، شهرداری را میگوید، کوچه ششمتری را میگوید، بستنی طلا را میگوید. وقتی کسی میآید و پشتسر هم 11 عنوان اتهامی میگوید، دیگر اصلا فضایی نمیماند که شــما بخواهید بحثهای ایجابی و برنامهای خود را مطرح کنید. در 25 دقیقه که در کل مناظره فرصت هســت هم باید به این اتهامات جواب بدهید و هم به ســؤالات پاسخ بدهید و بحثهای تبیینی مطرح کنیــد، طبیعتا در این فرصت محدود امکانپذیر نیســت. بالاخره شــبهات زیادی را مطرح کردند. وقتــی که آقای قالیباف بهعنوان آخرین نفر پشت تریبون رفت مجبور شد به این شبهات محکم پاســخ بدهد. اما نکتهای که باید بگویم این است بخشی از برداشتی که از این سه مناظره هست به آن چیزی که بازنمایی مناظرات است، برمیگردد چون بازنمایی مناظره از خود مناظره مهمتر اســت. در بازنمایی مناظره تیم تبلیغاتی و عملیات روانی آقای روحانی به کمک لشــکر فضای مجــازی در داخل و خارج خیلی خوب عمل کردند. شــما فکر نمیکنید که آقــای قالیباف اگــر در مناظرهها ↙ خــودش میبود بهتر نبــود. مثلا وقتی میآینــد بحث اموال را مطرح میکنند. خب رقیب اصلی ایشــان که هر ســال باید لیست اموالش را اعلام کند. یا درمورد املاک افراد، بقیه ایراد میگیرند و عکس خانه بقیه را منتشر میکنند. اینکه ما میدانیم ایشان هم منزلی دارند که خوب است و بالای شهر است و... یا اینکه مثلا بگویند در حسابم فلانقدر دارم که خندهدار است. خب بهتر نبود در بشقاب خودش، خودش را مطرح میکرد تا اینکه به خانه و لیست اموال دیگران بپردازد؟ چرا فکر میکنید آن کسی نبود که مطرح میکرد. همین الان شــما دارید میگویید منزل ایشان در بالای شهر است درحالیکه منزل ایشان در منطقه چهار است. آقای قالیباف واقعا همان بود اما من به شما حق میدهم که بعد از گذشت 38 سال از انقلاب به دلیل اینکه بســیاری از مســئولان حد و حدود را نگه نداشتند و مردم را بدبین کردند، شــما هم بدبین باشــید امــا درباره آقای قالیباف واقعیت همین است. ایشان هیچ فعالیت اقتصادی حتی مباح نداشته و زندگی معمولیاي دارند. آدمی که ســال 84 لباس مارک پوشــیده ساعت دستش ↙ فلانقدر قیمــت دارد. اصلا به این مســئله در خیلی زمانها شــناخته شــده حالا اینچنین مطرح کند غیرقابل باور است. شهردار یک شهر باید یک زندگی مناسب و خوبی داشته باشد. ایشان کِی عکس منزل بقیه را نشان دادند. کانال هوادارانشان که پخش کرد. ↙ خب کانال هواداران چه ربطی به ایشان دارد. اینطور نگویید، خب کاملا مشخص است که خط فکری از ↙ کجا به هواداران داده میشود. آقــای قالیباف چه زمانی موضوع ســند خانه آقای روحانی و آقای جهانگیری را مطرح کردند؟ بعد از مطرحشدن اتهام املاک نجومی از سوی آقای جهانگیری. آن قضیه را که قوه قضائیه و سازمان بازرسی پیش از اینها ↙ مطــرح کرده بودند و ربطی به دولت نداشــت کــه البته پیرو املاک نجومی بحث حقوقهای نجومــی را هم مطرح کردند و... مطرح شــد. با وجود اینکه بســیاری این وعدهها را فضایی میدانســتند بخش عمده آنها به صــورت عینی در قانون برنامه ششم توســعه به صورت کلی هدفگذاری شــده بود. بهعنوان نمونه در مورد پنج میلیون شــغل؛ شــما میدانیــد که الان نرخ بیکاری 12.7 است تکلیف برنامه ششم توسعه این است که نرخ بیکاری در پایان 1401 به 8.6 برسد. کسی که در رقابت انتخاباتی میخواهد وعدهای بدهد باید چهار ســال تا پایان 1400 را در نظر بگیرد پس یعنی باید نرخ بیکاری حدودا به 9.4 درصد برســد. این به غیر از یکمیلیون و 200 هــزار نفر فارغالتحصیل بیکاری هستند که هر سال اضافه میشود. یعنی سهمیلیون و 500 بیکار فعلی بهعلاوه ســهمیلیونوخردهای یعنی نزدیک هفتمیلیون نفر باید برایشان کار ایجاد شــود درحالی که تعهد آقای قالیباف پنج میلیون شــغل بود یعنــی حتی پایینتر از عــددی که قانون برنامه ششــم توسعه در نظر گرفته است. خود آقای روحانی هم اعلام کرده که 950 هزار شغل ایجاد خواهیم کرد. در مورد چهار سال گذشته هم چهار میلیون شغل بود که آن حرفوحدیثها درباره مشروطبودنش در مناظرات مطرح شد. منظورتان بحث گردشگری است؟ اما واقعا آقای روحانی ↙ آنطور مطرح نکرده بودند. فیلم کامل را ببینید. من هم آن فیلم را کامل دیدهام و ایشان میگوید با گردشگری شــغل ایجاد میکنیم. بههرحال ببینید دولت فعلی هم معتقد اســت چیزی حدود یک میلیون شــغل باید ایجــاد کند که البته مــا معتقدیم خیلی کم اســت ولی پس فضایــی توصیفکردن سالانه یک میلیون شغل کاملا ناجوانمردانه بود. درحالیکه هم قانون حد آن را مشــخص کرده و هم دولت فعلی و مســتقر آن را تقریبا قبول دارد. یــا درباره یارانه هم بههمینترتیب؛ در همه دنیا در کشــورها برای افراد ازکارافتاده مستمری ماهانهای را در نظر میگیرند و اسم این کار را پولپاشی یا گداپروری نمیگذارند؛ چون معتقدند دولت و کشــور باید برای افرادی که رابطهشان با اقتصاد به دلیل ازکارافتادگی و فقری که دارند، قطع است باید آن عده حتما تأمین معاش شــوند. این عده در کشور ما یا ذیل کمیته امداد هستند یا ذیل ســازمان بهزیستی هستند یا پشت نوبتی این دو تا مرکز هســتند یا افرادی که اساسا به اینها معرفی نشدهاند؛ چیزی حدود شش میلیون نفرند. در تحریریه همشهری طرحی را با حدود 20 ماده پیشنهاد دادیم و پیگیری کردیم و برای اولینبار در تاریخ مجلس با 281 امضا دوفوریت آن تصویب شــد و بعد چون به پایان مجلس قبلی )مجلس نهم( رســیده بود و ابتدای مجلس دهم در پروســهای که 20 ماه طول کشــید قرار گرفت و در ایــن 20 ماه ما بالغ بر 20 تیتر یــک در مورد این موضوع زدیم، یعنی طرح شش میلیون نفر که به اینها رسیدگی شود. نهایتا هم در کمیسیون تلفیق در پایان ســال گذشته در ماده 94 کمیسیون تلفیق تصویب شــد و برای اولینبار در قانون بودجه و تبصره 13 آن آمــد و بهعنوان تکلیف عینی برای دولت در نظر گرفته شــد هرچنــد بــا تغییری که دادند این را از شــش میلیون نفر کمتر و مبلغــش را هم کمتر کردنــد ولی عملا معادل ســه برابر یارانه میشــد. تا قبل از تصویب این طرح آقای نوبخت اعلام مخالفت میکرد و میگفت ما نقدینگی و اعتبار برای این موضوع نداریم. اما در اولین ماه بعد از تصویب که میشــد فروردینماه، این پول به حساب این افراد واریز شد. یا مثلا پیامکی برای چهار میلیون نفر که یارانهشان قطع شده ارسال شد که یارانه شما واریز خواهد شد. یا در موضوع کارانه، شما دیدید که سایت کار 1396 راه افتاده بود که وزارت کشــور اعلام کرد غیرقانونی اســت و این فیلتر شد اما شبیه همان سایت کاج تحت عنوان کارورزی دولت ایجاد کرد اگرچه نقصهایی دارد نســبت به آن طرحی که ما مطرح کردیم ولی آن هم دارد اجرا میشود. هــر بــار در مناظــرات از آقــای قالیباف دربــاره امکان ↙ اجرائیشــدن پنج میلیون شغل پرسیده شــد، فقط به بیان انتقاد از دولت و بیان کلیات اکتفا کرد. این شــیوه عمل نامزد شما در انتخابات، با پاسخ مطالب شما درباره ویژگیهای نامزد ریاستجمهوری در تناقض نیست. شــما اگر همین الان بتوانید در گوگل ســرچ کنید در سرچتان چند مصاحبه پیدا میکنید؛ مصاحبه با مهر، مصاحبه با باشــگاه خبرنگاران جوان و مصاحبه با یکی دوتا رسانه دیگر که بهتفصیل موضوعات اقتصادی درباره چگونگی ایجاد پنج میلیون شــغل مطرح شــده است. چرا الان شــما معتقدید مطرح نشده، چون طبیعتا وقتی سیل پیامهای انتخاباتی و... میآید پیامهای ایجابی

این دوهزار و 500 میلیونتومانی که آقای جهانگیری گفت هم دادستان و هم سازمان بازرسی تأیید کردند که اینها همان 27 هزارنفری هستند که تعاونیهای آنها یکمیلیون و صدهزار مترمربع تسهیلات گرفتهاند. این را بیبیسی اولینبار تیتر زد، همان شب اولی که در سایت معمارینیوز اعلام شد فردایش بیبیسی تیتر زد که دوهزار و 500 میلیون تومان هبه به مدیران شهری. درحالیکه کذب محض بود

و تبیینی، اصلا شــنیده نمیشــوند. من کمپینی راه انداختهام که ظرفیتهای حرفه وکالت برداشته شود، اصل 28 قانون اساسی آزادی انتخاب شغل است. در حوزه داروخانه هم همین است اگر شما همه شرایط را داشته باشید، حق فنی، تجربه، تحصیل و پول از خودت بیاوری و زمین بخری، منِ معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت 20 سال بعد به تو مجوز میدهم. این میانگین در ســنگاپور یک روز اســت، در نیوزیلند سه روز است. پس نتیجه میگیریم اگر دولت فقط پایش را از روی گلوی شــغل بر دارد، میشــود چندمیلیون شــغل. پس چون اینها در عرصه انتخابات بود شنیده نمیشود. چون آنجا دعوای حیدرینعمتی بهتر شنیده میشود. اما شروعکننده دعوای حیدری- نعمتی آقای قالیباف بود. ↙ یــک بار دیگر مناظره را مرور کنیم که از مناظره اولی که آقای قالیباف شروع کرد درباره چهار میلیون شغل گفت چه کسی وارد شد و گفت شما دروغ میگویید و چنین چیزی نبوده است. اما کسی به ایشان نگفت دروغ میگویید. آقای جهانگیری ↙ گفت خلاف میگویید. در مناظره اول وســط صحبتی که آقــای قالیباف درباره ایجاد شــغل داشــت مطرح میکرد، آقا روحانی این بحثها را مطرح میکرد و گفت من نمیخواهم شــما بیشتر از این دروغ بگویی، چون گناهتان زیاد میشــود. شما که دیدید بنده هم پشت صحنه آنجا بودم پس آن کاغذ را هم شما دست آقای قالیباف دادید؟ ↙ نه از اول دست خودشان بود! انتخابات 29 اردیبهشــت 96 با همه حواشی کمنظیر آن به اتمام رســید اما مباحث پیرامون آن همچنان باقی است. چهره عجیب این انتخابــات، محمدباقر قالیباف بود که ســومین حضورش در انتخابات هم به ناکامی انجامید. حسین قربانزاده، سردبیر روزنامه همشهری و دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت – حزب محمدباقر قالیباف-، از نزدیکترین چهرهها به شــهردار تهران است. وی در گفتوگو با « شرق »، نکاتی را درباره روزهای انتخابات و شرایطی که منجر به کنارهگیری قالیباف شد، بیان کرد. ↙ تحلیل شــما از نتیجه انتخابات و آرایی که به دست آمد، چیست؟ قبل از هر چیــزی باید بگویم مهمترین ثمــره انتخابات برای کشــور ما این اســت که مردم در سرنوشــت خودشان مشارکت میکنند و این برای کشــور ما افتخار بزرگی اســت که صرفنظر از هر نتیجهای و صرفنظر از انتخاب هر شــخصی، مردم ضمن اعتمــاد به نظام پای صندوق میآیند و حق خودشــان را اعمال کنند. این مشــارکت به صــورت میانگین بــالای 60درصدی هم گواه همین مســئله است و این درحالی اســت که در بسیاری از کشــورهایی که مدعی دموکراسی هستند، این عدد بسیار پایینتر است. اما درباره نتیجه انتخابات خب بالاخره معمولا در کشــور ما دولت مســتقر تکرار میشود و ســوابق هم همین را نشان داده اســت. آقای دکتر روحانی هم بهعنوان رئیسجمهور مستقر این چرخــه را تکرار کردند و با وجود آن چیزی که در نظرســنجیها حدود ماههای بهمن و اســفند ارائه شد، موفق شدند. براساس آنها ایشــان نسبت به رؤســایجمهور مســتقر دورههای پیشین در همین زمان یعنی حدود ســه تا چهار مــاه مانده به انتخابات ریاســتجمهوری، اقبال عمومــی کمتری داشــتند ولی طبیعتا رقابت ســنگینی که در هفتههای آخــر و بهویژه هفته آخر اتفاق افتاد این نتیجه را رقم زد. ↙ از رقابت ســنگین میگویید. الان اگــر بخواهید تحلیلی از رفتار مردم داشــته باشید، به نظر شــما چه اتفاقی رخ داد؟ چه چیز باعث شــد حتی افرادی که خیلی وقت بود رأی نداده بودند پای صندوقهای رأی آمدند؟ جامعه مــا دو ویژگی هیجانیبودن و تا حــدی ناراضیبودن را داراســت و این موضوع را اســاتید جامعهشناسی هم مطرح میکننــد. بنابراین هر چقــدر این فضای دوقطبــی و این فضای چالشــی بین رقبا بیشتر شــود طبیعتا نتیجه بلافصل آن، حضور بیشتر مردم و مشارکت آنهاست. اما آن چیزی که در کشور ما اتفاق میافتد متأسفانه بهویژه در هفتههای منتهی به انتخابات، این اســت که زمین بازی انتخابات از حوزه شاخصها و ویژگیهای رئیس قوه اجرائی به منازعهای منتقل میشــود که دیگر ســطح دعوایش لزوما در محدوده قوه مجریــه قــرار نمیگیرد. ما وقتی بــه دو هفته پایانــی انتخابات و بهویــژه هفته آخر نگاه میکنیم و ســخنرانی آقایان روحانی و رئیســی را در شــهرهای مختلف تجزیه و تحلیل میکنیم بهویژه ســخنان جناب آقای دکتر روحانی در مشــهد و ارومیه و... لزوما مرتبط با مطالبه اصلی مردم نیست. اتفاقــا در ایــن مورد کــه مطــرح کردیــد مطالعات و ↙ نظرسنجیها نشــان داده که بحث آزادی بیان مطالبه بخشی از جامعه اســت. آیا بیان این موضوع از طرف یک کاندیدا از نظر شما ایراد دارد؟ ایرادی که نــدارد. آقای دکتر روحانی این حــق را دارد که در فضــای تبلیغات انتخاباتی بهعنوان نامزد انتخاباتی هر ســوژه و موضوعی که مایل اســت را مطرح کند. مــن از فضای تبلیغات انتخاباتــی بیرون میآیــم و صرفنظر از انتخابــات، چالشهای کشور را مطرح میکنم؛ این کشور الان با چه چالشهایی مواجه اســت و قاعدتا اگر قرار باشــد کاری برای ایــن چالشها صورت بگیرد کدام موضوعات در صدر این اولویتها هســتند. به استناد نظرســنجیهایی که در طول ســال گذشــته انجام گرفته است. فصل مشــترک همه نظرســنجیهایی که ایرنا، ایســپا، دانشگاه تهران، بسیج، وزارت، سپاه و هر جای دیگری که شما ببینید انجام دادهاند در طول سال گذشته این بوده که مطالبه اول مردم ایجاد شغل و دغدغه بیکاری است. حدود 12 میلیــون نفر فارغالتحصیل داریم کــه بیش از پنج میلیون و 800 هزار نفر آنها از علمشان تا پایان عمر هیچ بهرهای نمیبرند و اساســا جویای کار نیســتند. بنابراین منِ قربانزاده اگر بخواهم کاری را برای این کشــور بهعنوان اولویت در نظر بگیرم حتما موضوع اشتغال و دیگر موضوعات اقتصادی مرتبط است؛ ظرفیتهایی که در این کشور استفاده نشده و میتوانسته استفاده شود و ما چون اســتفاده نکردیم همیشه آن را غیرقابل دسترس میدانیم. پس من معتقدم مهمترین شاخصههایی که باید در این انتخابات میآمــد و تأثیرگذار بود و صحنه را عوض میکرد، این دغدغههای اصلی اقتصادی بود البته آزادی هم دغدغه مردم و همان جوان هست؛ آزادی مدنی، آزادی اجتماعی و... ولی اگر با همان جوان الان صحبت کنی حتما مهمترین مطالباتش شــغل، مسکن و ازدواج خواهد بود. بــرای مثال، آقای احمدینژاد کشــور را با 506 هزار میلیارد تومــان تحویل آقای روحانی داد و حــالا یک تریلیون و 300 هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی اســت یعنی از سال 1392 تا 1396 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه شده است. این 800 هزار میلیارد تومان کجا رفته است؟ این همان مدل مدیریتی است که ما به آن نقد داریم. بحث اشتغال را مطرح کردید. شما مشاور آقای قالیباف در ↙ انتخابات بودید. البته بدون شک یکی از مطالبات مهم جامعه بحث اشــتغال اســت. آقای قالیباف هم در طــول تبلیغات انتخاباتــی مدام از موضوع ایجاد پنج میلیون شــغل ســخن گفتند. اما هیچگاه از نحوه اجرائیشدن آن سخنی نگفتند. من با یکی از کارشناســان حوزه پتروشیمی صحبت میکردم گفتند در بهترین حالت پتروشــیمی سالی 400 شــغل ایجاد میکند. طبیعتا دادن وعدهای هم که قابلیت اجرائیشــدن نداشــته باشد، اخلاقی نیست. در بیانیهای که روز ثبتنام آقای قالیباف قرائت کرد تعهدات مختلفی ازجمله ایجاد پنج میلیون شــغل، افزایش یارانه، ایجاد ســامانه ملی کارانه و نمونههای مختلف دیگر که بعضا در طول رقابت انتخاباتی به آن اضافه شــد مثل ایجــاد وزارت خارجه و تجــارت بینالملل، مثل تضمین وام خــرد مردم از محل یارانهها

تا آنجــا که من خوانــدهام و یک بار خود آقــای قالیباف ↙ قبل از انتخابات اعلام کردند گفتند یکســری از این املاک را پس گرفتهایم و یکسری را قرار شــده به صورت قسطبندی بپردازند.

ببینید اینها مواردی هســت که مطابق قانون ســتاد تسهیلات مســکن اجازه داشته است که با شــرایطی به کارکنان ارائه کند. یعنی مصوبه شــورای شهر و قانون مجلس این اجازه را میداده که... که ببخشــد به مدیران شــهرداری آن هم با قیمت بسیار ↙ پایین؟

نه اصلا بخششی در کار نیست. ببینید یک چیزی در ذهن شما افتاده است، بخشش. تسهیلات مسکن؛ هرکسی که کارمند دولت است یا کارمند شــهرداری یا نهاد عمومی غیردولتی تا آخر عمر میتواند از یک بن مســکن استفاده کند، یعنی یا عضو تعاونیها شود یا به شــکلی که بگوید من این بن مسکن را خریدهام. یعنی به او یک حق مســکنی اعطا شــود. کارمند دولت اینطور است. نهادهایی مثل نهادهای نظامی خانههای سازمانی دارند که بعد واگذار میشود، وزارتخانهها هم این بن مسکن را دارند و تعاونی. تعاونی را هم افراد ایجاد میکنند و میروند تسهیلات میگیرند. ایــن تعاونیهــا از یک مراجعی مثل شــهرداری و... تســهیلات میگیرند. این تســهیلات را چه کسی مشــخص میکند؟ شورای شهر و مجلس براســاس قوانینی که وجود دارد در این موضوع از کارگر پســماند کهریزک تا آن رفتگری کــه آقای قالیباف گفت تا حملونقل موتوری از این بن مســکن استفاده کردهاند. تقاطع حکیم- بلوار تعاون دوهزار و 500 واحد هســت که هرکسی که آنجاست حدود 90 میلیون تومان در طول دو سال پرداخت کرده است اقساط پنجمیلیونی و 10میلیونی پرداخت کرده تا نهایتا 90 میلیون تومان شــده. زمانی که کلید واحد را به او دادهاند همان زمان میتوانســته آن را متری چهار میلیون تومان بفروشــد، اگر صــد متر بوده یعنی 400 میلیون تومان، یعنی حدود 300 میلیون تومان سود کرده اســت؛ چه کارمند پسماند کهریزک، چه کارمند شهرداری چه کسی دیگر. ولی اینها تعاونیهایی هستند که همه جا وجود دارنــد. میروند پنج میلیون یا 10 میلیون میســازند و بعــد تحویل میدهنــد و بعد آن فرد یا در آن خانه مینشــیند یا میفروشد. یعنی این هم در قالب تعاونی بوده اســت؟ آن رفتگر هم ↙ مسکن گرفته است؟!!

این دوهــزار و 500 میلیونتومانی که آقــای جهانگیری گفت هم دادســتان و هم سازمان بازرســی تأیید کردند که اینها همان 27 هزارنفری هســتند که تعاونیهای آنها یکمیلیون و صدهزار مترمربــع تســهیلات گرفتهاند.این را بیبیســی اولینبار تیتر زد، همان شــب اولی که در ســایت معمارینیوز اعلام شد فردایش بیبیسی تیتر زد که دوهزار و 500 میلیون تومان هبه به مدیران شــهری. درحالیکه کذب محض بود. 27 هزارنفری که بهرهمند بودنــد را تبدیل کردند به 150 نفــر. 150 نفر هم در قالب همین تعاونیها به این شکل به آنها تخفیف داده شده به همان میزان. هیچکدام اینها جرم و عمل غیرقانونی نبود.

تحقیقوتفحص از شهرداری که مدام عقب میافتد. اتفاقا ↙ اصلاحطلبان شورای شــهر هم از این موضوع بسیار ناراحت بودند اما دستشان به جایی بند نبود. تحقیقوتفحص مجلس تصویب نشــد. رسیدگی قوه قضائیه که عقب نیفتاده است. پس اینها هنوز ثابت نشده است.

بیایید رسانهای به ماجرای انتخابات و مناظرهها نگاه کنیم. ↙ شما قبلتر هم از اصطلاح بازنمایی استفاده کردید. من خیلی به ایــن بازنمایی اعتقادی ندارم. وقتی که مناظرهها ازســوی صداوسیما منتشــر و پخش شده دیگر جای بازنمایی نمیماند. مردم آنچه میبینند را باور میکنند. چــرا بازنمایــی آن در شــبکههای تلگرامی و... بســیار مهم

اســت. تأثیرش به حدی اســت که وقتی آقای روحانی میگویند ما میرفتیم در ســتاد بغلی شــام میخوردیم چقــدر طنز تولید میشود. ↙ این را که بعد از پیروزی گفتند.

خب قبــل انتخابات هم بود. منظــورم کلا چنین موضوعاتی هســت. بههرحال چنین موضوعاتی در کانالهای گوناگون نظیر بیبیســی، مملکته، اصلاحات، وحیدآنلایــن و صد تا کانالی که وجود دارد و موتور تولید طنز هســتند به موضوعی فراگیر تبدیل میشوند.

↙ علیه آقای روحانی هم خیلی مینوشتند. ضمن اینکه طبق آماری که منتشر شــده بود بعد از بازداشت مدیران تلگرامی و مسدودشــدن کانالهای آنها... فضای مجــازی در جریان اصولگرایی میدان و برد بیشــتری داشت نســبت به جریان اصلاحطلبی.

نه کاملا فضا به نفع ایشــان بود. ضمن اینکه اساسا کسی که همیشه اپوزیســیون حاکمیت است در فضای مجازی و در اقبال عمومی همیشه یک گام جلوتر است.

↙ مگر آقای روحانی اپوزیســیون هستند؟ اصلا چرا در اقبال عمومی جلوتر است؟

در جایگاه اپوزیســیون مینشینند. یعنی نقد حاکمیت از سوی یک شــخصیت سیاســی طرفدار آقای روحانی تا یک شخصیت سیاســی طرفــدار آقای قالیباف که بیشــتر نقد دولــت فعلی را میخواهد مطرح کند متفاوت است و تا بخواهد نقدش را مطرح کنــد بلافاصله آن دکمه قرمز ســقف حاکمیــت را میزند چون مردم هم همه اینها را باهم در یک فضای یککاسهای میبینند.

مثلا در ســال 92 که آقای روحانی نقــد آقای احمدینژاد ↙ را مطرح کردند چرا اینطــور نبود. مگر آن موقع نقد حاکمیت بود؟ مگــر بخواهید دولت احمدینژاد و حاکمیت را همســو ببینید.

ببینید، شما وقتی درباره سازش -مقاومت صحبت میکنید و آن را معیار قرار میدهید و همه بحثهای سیاست خارجی را در این سالها در موردش نقد میکنید، بعد از آقای روحانی که یک درجه میآید پایینتر، دیگر عملا آنجا که بحث ما در شــبکههای اجتماعی و فضای مجازی توفانی به پا میشود که در رد مثلا این رویکرد جمهوری اســلامی و... است و این اتفاق در مورد فضای مجازی در دو ماه قبل انتخابات بود. یعنی معتقدید فضای مجازی کاملا دســت اصلاحطلبان ↙ بود؟

خیلی بیشــتر و تأثیرگذارتر. هنرشــان هم بالاتر بود. یعنی در فضای طنزســاختن و... اینها خیلی راحت صورت میگرفت پس درواقع بازنمایی مناظره کاملا بهگونهای دیگر بود.

مــن بهراحتی میتوانــم بگویم بخشهایــی از صحبتهای آقــای روحانی و آقای جهانگیری کــذب محض بود و همهجوره هم وقتی شــما ببینید؛ تأیید میکنیــد. در کنار آن، بحثهایی که آقــای قالیباف مطرح کرده کدامش کذب و دروغ اســت، شــما میگویید استراتژیاش احمدینژادی است و قالبش عوض شده و یک قالیباف دیگر اســت؛ من میگویم بالاخره قبل از اینکه آدم اســتراتژی را بخواهد قضاوت کند که یک رویکرد تبلیغاتی است درمورد صحت و سقم حرف افراد قضاوت میکند؛ 1( که آن فرد کی دروغ گفت، کی راســت گفت و 2( کی در واکنش گفت، کی بهعنوان کنش مطرح کرد.

این پاسخ شما برایم پذیرفته نیست. اما فارغ از این بحث ↙ آیا بهعنوان یک اهل رســانه این سیســتمی که ایشان ادامه دادند در تبلیغات انتخاباتی موفق بود، شــما بهعنوان مشاور ایشان قبول دارید و اگر بار دیگر بیایند همین سیستم را ادامه میدهید یا اینکه قبول دارید که این مدل به ایشــان نمیآمد و شــاید یک مدل بهتری را اگر اجرا میکردند شــاید موفقتر بودند کمااینکه شاید اگر انصراف نمیداد و میماند جای آقای

رئیسی شــاید خیلی موفقتر بود و شــاید جریان اصولگرایی خیلی موفقتر جلو میرفت. به نظر شما بهعنوان مشاور آقای قالیباف این استراتژی تبلیغاتی درست بود با وجود اینکه همه صاحبنظران معتقد بودند نمایشی از آقای احمدینژاد برای طبقه فرودست جامعه بود تا بتواند رأی آنها را جلب کند.

استراتژی تبلیغاتی ما کاملا از افکارسنجی به دست آمده بود. یعنی در جزئیترین موضوعاتی کــه ما موضعگیری میکردیم یا مــدل رفتار تبلیغاتی را بروز میدادیم حتما قبلش افکار عمومی را ســنجش میکردیم که چنین مطالبه و دغدغهای دارند و بین این دو تا موضوع کدام را میپسندند؛ تا ما این نظرسنجی را انجام نمیدادیم این رفتار تبلیغاتی را انتخاب نمیکردیم.

بنابراین این اســتراتژی، استراتژیای اســت که مبتنی بر اقبال افکار عمومی بود. اینکه آیا ضعف دارد، خب طبیعتا هیچ برنامه تبلیغاتیای نیســت که ضعف نداشته باشــد و حتما من هم اگر بخواهم راجعبه آن قضاوت کنم میتوانم بروم یک جزئیاتی پیدا کنم. در مورد این موضوع که اینجا میشــد این کار را انجام داد و کمااینکه در مورد برنامه تبلیغاتی نامزد پیروز هم که 24 میلیون رأی آورده، میشود، حتی نه در مورد بحثهایی که ما میگوییم دروغ اســت، بلکه درباره اســتراتژی تبلیغاتی هم میشود رفت و یــک ضعفهایی را پیدا کرد، از اینکــه بگذریم به صورت کلی که شــما احتمالا منظورتان این اســت خیر، یعنــی ما معتقدیم اســتراتژی مطلوبی بوده همانطوری که شــما میگویید اگر این اســتراتژی ادامه پیدا میکــرد حتما ما معتقدیم کــه در نتیجه انتخابات هم میتوانست تأثیر بگذارد.

امــا در جواب ســؤال بعدی شــما، ایــن اتفاقی بــود که 24 اردیبهشت تصمیمگیری شد.

چرا؟ در نظرسنجیهایی که به عمل میآمد به نظر میآمد ↙ که آقای قالیباف روندش رو به رشد بود، رأیهای آقای رئیسی با شیب ملایمتری رشد داشت؛ چرا تصمیم گرفته شد که آقای قالیباف بهنفع آقای رئیســی کنار برود؟ چرا عکس این اتفاق نیفتاد؟ چرا همیشه جریان اصولگرایی آقای قالیباف را دقیقه نود از حمایت خود کنار میگذارد.

منظورتان ائتلاف1+2 است و اینکه چرا بقیه کنار نرفتند، خب این دعواها همیشــه وجود دارد و آدمها با ارزیابی نظرسنجیها و محاسباتی فکر میکنند که وضعیت خودشان مطلوبتر است. ســال 92 شــاید چنین اتفاقی افتاد ولی در مورد این اتفاق چون من در ســفرها که با ایشان بودم و جلســات مختلفی که تحلیل میشــد، ما یک نظرسنجی معیار داشتیم که نظرسنجی دانشگاه تهران بود. این نظرســنجی حتی 57.5 درصد آرای آقای روحانی را روز پنجشــنبه پیشبینی کرد. یعنــی اینقدر دقیق و نزدیک به نتیجه بود. روز به روز نظرســنجی صورت میگرفت. از 23 تا 25 اردیبهشــت که مهمترین جلســات بود و تصمیمــات مهم آنجا گرفته شــد کماکان اقبال آقای قالیباف در نظرســنجی دانشــگاه تهــران بالاتر بود و اگر هر کدام از ایــن افراد را در نظر میگرفتیم که کنار بروند ســبد رأیشــان چگونه تأثیر میگــذارد؛ بالای 50 تا نزدیــک 60 درصد از آرای دکتر قالیباف با کناررفتن میریخت در سبد آقای روحانی. بالای 90 درصد آرای آقای رئیسی با کناررفتن میآمد در ســبد آقای قالیباف پس یعنی براساس محاسبات دو دو تــا چهار تا حتما آقــای قالیباف میماند و آقای رئیســی کنار میرفت و اگر دونفری میماندند به دلیل آنکه اســیر تندشــدن فضای سیاســی و منازعهای که آقای روحانی از هفته آخر شروع کرده بود میشدند، به ســمتی پیش میرفت که عملا باز همین نتیجه اتفاق میافتاد اما ممکن بود با چهار، پنج درصد رأی کمتر آقای روحانی لب مرزی رأی بیاورد.

من دو هفته قبل از انتخابات توییت کردم که اگر آقای قالیباف کنار بــرود آقای روحانی دور اول رئیسجمهور اســت که انتقاد کردند دوستان که چرا پیشبینی کردی و بر چه اساسی پیشبینی کردی؟ من براســاس نظرســنجیها میگفتم و همین اتفاق هم افتاد که اگر آقای قالیباف کنــار برود آقای روحانی بهراحتی دور اول رئیسجمهور میشود. اگر آقای قالیباف بماند آقای روحانی بهسختی رئیسجمهور است و اگر آقای رئیسی کنار برود حداقل انتخابات به دور دوم کشــیده میشود. این پیشبینی ما براساس نظرسنجیهایی بود که اتفاق میافتاد.

ما در بحثها و مشــورتهایی که داشــتیم معتقد بودیم که آقای رئیسی کنار بروند بهتر است مخصوصا که اگر آن شوک هم بیاید حتما تأثیر بهتری دارد، اما به هر دلیلی آقای رئیسی تصمیم گرفت کنار نــرود. خب طبیعتا یک بخش اقبالی بود که ایشــان

میدید؛ در اســتانها اقبال ایشان خیلی بیشــتر از آقای قالیباف بود. در جمعهایی که میآمدند طبیعتا آنها جمعهایی هســتند که نمیشود با آنها قضاوت آرا داشت. چون 10 برابر آنها در خانه نشســتهاند و نظر و تصمیم دارند و غیر از آن هم بالاخره اتفاقی که افتاد این بود که بالاخره حتما مشــورتهایی هم داشتهاند. با یک افرادی مشــورت کردهاند و نظر داشتهاند و احساس کردهاند که نه نباید کنار بروند و این کنارنرفتن آنها باعث شد آقای قالیباف تصمیــم بگیرد که بماند دونفری رقابت کنند یا برود و آن شــوک را ایجاد کند. پس آقای رئیسی گفتند که من کنار نمیروم و توپ به زمین ↙ آقای قالیباف افتاد؟

آقای رئیســی کنار نرفتند. حالا اینکه گفتند یا چطوری گفتند، اینها ملاحظات داخلی هستند که من خیلی نمیتوانم در موردش اطلاع دقیق بدهم. ولی نکته این اســت آن چیزی که من و شما دیدیــم این بود که آقای رئیســی کنار نرفتند. آقــای قالیباف باید تصمیم میگرفت که بماند دونفری یا برود و طبیعتا این کناررفتن ایشــان این شوک را ایجاد میکرد. ما امیدوار بودیم حداقل با این شــوک بخشــی از این انرژی به وجود بیاید که تــا یک حدی هم این انرژی ایجاد شــد ولی نتوانست این انرژی در حدی رأی آقای روحانی را بریزد که به دور دوم کشیده شود یا اتفاق دیگري بیفتد. آقای قالیباف با مصلیرفتن و اعلام حمایت از آقای رئیسی عملا تمام توانش را گذاشــت که بتواند همه اعتبار و اقبال عمومیای که دارد به ســمت آقای رئیسی ســوق بدهد. ولی بالاخره همان پیشبینیهایی که در نظرســنجیها بود درســت درآمد و بخش

عمدهای از آرای آقای قالیباف با وجود بیانیه و اعلامی که ایشان داشــتند به ســبد آقای روحانی رفت. به نظر من روزی که آقای قالیباف انصــراف داد آقای روحانی خوشــحالترین فرد بود که میدید با این اوضاع زمینه بازی وجود دارد که میتواند راحتتر در فضای سیاسی صحبت شود.

↙ یعنی در انصــراف آقــای قالیباف، نظر جمنــا و جامعه روحانیت مبارز تأثیری نداشــت؟ اینکه آنها از آقای رئیســی اعلام حمایت کردند. در تصمیم آقای قالیباف تأثیر داشــت یا نه؟

خیر. جمنا که از اول ایــن دو تا را اعلام کرده بود و از روز اول گفتــه بود که مــا هیچکدام را برتری ندادیــم و هیچ اجباری هم نکرده بودند که حتما...

↙ اما هفته آخر گفتند که ما ترجیحمان این اســت که آقای رئیسی بماند. چرا؟

هیچجــا این را اعلام نکردند ولی بعــد از اینکه آقای قالیباف کنار رفت گفتند چون طبیعی هم هست.

↙ جامعه روحانیت مبارز چطــور که همه گفتند کاندیدای ما آقای رئیسی است؟

جامعــه روحانیت در هر انتخابات یک روحانی را ترجیح داده و نسبت به آن اقبال داشته است.

↙ یعنــی میخواهید بگویید که اینهــا و حتی اعلام حمایت جبهــه پایداری هیچکــدام تأثیری در تصمیم آقــای قالیباف نداشته و تصمیم شخصی بوده است؟

نه. اجباری به آقای قالیباف نشده که حتما کنار برود.

↙ اجبار نمیخواهم بگویم اما اینکه اعلام حمایت نمیشود بهتر است کنار بروند؟

نــه. نه. اتفاقی که افتاد این بود که آقای قالیباف دو نفرماندن را هم شکست میدانست ولی امیدوار بود با کنارهگیری خودش این شوک بتواند تأثیرگذار باشــد که عرض کردم یک بخشی تأثیر داشــت چون بالاخره همانطور که برای آقای روحانی در هفته آخر یک موج ایجاد شده بود، آقای رئیسی هم موج داشت. ↙ اگر این انصراف را میگذاشــتند یک روز قبل از انتخابات و شاید اگر نظرسنجی بیشتری میآمد، فکر نمیکنید بهتر بود؟

نــه. همان زمان هم شــاید بعضیها معتقدند کــه دیر بوده اســت. بالاخره انصراف در هفته آخر از روز دوشنبه به بعد نهایتا دیگر خیلی دیر اســت. آقای عارف هم دوشــنبه یا سهشنبه کنار رفتند و بعد از آن اصلا معنی ندارد و حتما باید این موج به همه جا برسد و انرژی را ایجاد کند. خبرش، پیامدهایش، فیدبکش و... که این حداقل چند روز طول میکشد.

↙ برخی اخبار اعلام میکرد که آقای قالیباف ناراحت هستند. یعنی مثلا از اینکــه انصراف دادهانــد ناراضیاند. حتی یادم هســت چند روز آخر پرسوجو شد کجا هستند؟ گفتند اردبیل هستند و اصلا تهران نیستند. ما روز یکشــنبه که رفتیم اصفهان، شــیراز و ورامین، دوشنبه صبح رفتیم رشت و از آنجا باید میرفتیم اردبیل.

↙ میخواهم بگویم که چرا وسط سفرهای استانی؟ اینطور ناگهانی؟ این خودش یک سؤال است.

طبیعی است. چون همه ســفر میروند و جلسات هم تهران بودیم، ما تا ساعتها و نصفهشب هم جلسه داشتیم. ولی نکته این است که ما بعد از رشت باید دوشنبه میرفتیم اردبیل بعدش هم تبریز. چون این اطلاعرسانی دیر صورت گرفت. اگر خاطرتان باشــد ظهر بیانیه درآمد از اردبیل و شهرســتانهای اطراف آمده بودند و خیلی به آنها برخورده بود که این جلســات تشکیل شده و خبــر انصراف آقای قالیباف آمد. چون رشــت را با هم بودیم و بایــد میرفتیم اردبیل و پروازمان برگشــت و آمدیم تهران در این اتفاق. ولی کنسل شــد و ما از آقای رئیسی اعلام حمایت کردیم. بــرای همین آقای قالیباف برای اینکــه جبران کند این موضوع را روز رأیگیری رفت اردبیل که هم دلجویی کند و هم آنجا حضور داشــته باشــد. برای این اســت و ربطی به ناراحتی ندارد. چون طرفداران آقای قالیباف در اردبیل جمع شده بودند و ایشان نرفته بود برای همین روز جمعه در اردبیل رأی دادند و در نماز جمعه پیش از خطبهها صحبت کردند. شما خودتان این پیشنهاد را دادید یا مخالف بودید؟ ↙

بله من پیشنهادم ماندن آقای قالیباف بود ولی وقتی که آقای رئیســی کنار نمیرود و این وضعیت هست حتما کناررفتن مفید بود. یعنی روز یکشنبه و نهایتا دوشنبه که این تصمیم گرفته شد.

برای شــخص آقــای قالیبــاف چطور؟ منهــای جریان ↙ اصولگرایی؛ چون احســاس میکنم برای خود ایشــان خیلی خوب نبود.

چرا؟

یکجوری احســاس میشــود که پرونده کاریشان بسته ↙ میشــود، شاید به قول شــما یا برخی اصولگرایان این به نفع جریــان اصولگرایی بود که یک نفر کاندیدا باشــد اما از لحاظ فردی چطور؟

چون معمولا برداشــتی که از آقای قالیباف میشود این است که ایشــان خیلی به دنبال ریاســتجمهوری اســت و عطشــی دارد اما این را کســی که با آقای قالیباف باشــد میداند که چقدر مضحک اســت. ایشــان تا لحظه آخر اجتناب داشت که ثبتنام کند و با فشــاری که هوادار و غیرهوادار و در فضاهای اینچنینی ایجاد شــده بود ثبتنام کرد و همه اینها فضایی را ایجاد کرد که آقای قالیباف به لحاظ شــخصی راحتــیاش در این بود که اصلا بگــذارد کنار چون هــم به لحاظ کافی برای خــودش در فضای بیرونــی کار دارد آن هــم در حــوزه خدمت به مــردم و فضای رسیدگی به محرومان و قرارگاه جهادی و موضوعات سلامت و... غیر از کارهای شــغلی و شــخصی خودش که ایشان هم خلبان اســت هم استاد دانشــگاه. پس به اندازه کافی ایشان در فضای شخصی مشــغله دارند و در همان فضا هم ایشان لذت میبرد. مدل آقای قالیباف مدلی اســت که از اذان صبح میآید بیرون تا پایان شب و لذتش همین است که این مترو به ثمر برسد این تونل به ثمر برســد و مدلش این کار است. خیلی جنس آقای قالیباف جنس آقای لاریجانی و باهنر و... نیست، جنس کسانی که فضای سیاسی بیشتری دارند و ممکن است علاقهشان جلسات سیاسی باشد؛ نیست. جنسش علاقه به فضاهای کاری است که آن حوزه را هم بیشتر ترجیح میدهد. این خیلی از این جهت برای شخص خودش بد نشده که ایشان از این فضا آمده بیرون چون ایشان هر جا که باشد آنجا را متحول میکند و فرقی نمیکند که کجا باشد.

این انصراف بهنفع ایشــان از این جهت ممکن است باشد که ورودش بــه همان عرصههایی که علاقه دارد اســت. ولی اگر تا لحظــه آخر میماند چه اتفاقی میافتــاد؛ پیشبینیها میگفت کــه آن دونفریرفتن عملا به همان نتیجه ختم میشــود. البته بعضیها معتقدند که نه بالاخره رأی آقای قالیباف حفظ میشد و میتوانست به دور دوم برود. این یک اختلافنظر است.

از 23 تا 25 اردیبهشت که مهمترین جلسات بود و تصمیمات مهم آنجا گرفته شد کماکان اقبال آقای قالیباف در نظرسنجی دانشگاه تهران بالاتر بود و اگر هر کدام از این افراد را در نظر میگرفتیم که کنار بروند سبد رأیشان چگونه تأثیر میگذارد؛ بالای 50 تا نزدیک 60 درصد از آرای دکتر قالیباف با کناررفتن میریخت در سبد آقای روحانی. بالای 90 درصد آرای آقای رئیسی با کناررفتن میآمد در سبد آقای قالیباف پس حتما آقای قالیباف میماند و آقای رئیسی کنار میرفت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.