مکان دموکراسی

Shargh - - انديشه -

نســبت میان دموکراسی و محل ظهــور و بــروز آن از دیرباز دغدغه متفکــران و نظریهپــردازان غربــی بــوده اســت. در ســالهای اخیــر پیوند میــان دموکراســی و عدالت اجتماعــی و مکان یــا آنچه تحت عنــوان «فضای عمومی » شــناخته میشــود مسئلهســاز بوده اســت. تحلیلهای بسیاری در این خصوص نوشته شده، از جمله کتاب «ساختن اجتمــاع: شــکلبندیهای امــر اجتماعی در فلســفه و شهرگرایی معاصر» نوشــته برایــان الیوت که بهتازگی به فارســی منتشــر شــده اســت. برایــان الیوت، نویســنده و متفکر انگلیســی، صاحب آثاری در زمینه فلســفه قــارهای و خصوصا ارتباط آن با معماری و شهرســازی اســت. او هماکنون اســتاد فلسفه دانشــگاه پورتلند اســت. الیوت در این کتاب مدعی است میان فلسفه و معماری ارتبــاط تنگاتنگی وجود دارد، تــا جاییکــه بــدون توجه به «مکان» نهتنها دموکراسی و رسیدن به اهداف عدالت اجتماعی ممکن نیســت، بلکــه فهــم اجتمــاع نیز ناممکن اســت. در نظر او نســبت میــان اجتماع و مــکان یا فضاهای عمومــی را میتوان با شــکلگیری خانــواده مقایســه کرد کــه بدون «خانــه» معنایــی نــدارد. کتــاب حاضر میکوشــد نشان دهد تحقق دموکراســی و عدالــت اجتماعــی مشروط به کنشــی جمعی از سوی تکتک افراد جامعه اســت که آن نیز در گــرو مکانی برای کنشورزی است. بنابراین نویسنده مدعی است بدون توجه به چیستی مکان و نحوه شکلگیری آن و توزیع آن میان مردم نه دموکراســی و عدالت اجتماعی ممکن است و نه فهمی از اجتماع حاصل میشــود. روشــن است که تنش میان نظر و عمل در این کتاب نیز بســیار جدی است، چون در نظر نویسنده «نظریه گرایش به این دارد تا بر کنــش جدا از فضــا تأکید کند درحالیکه شهرســازی و معماری مایلاند که فضــا را در غیاب کنش جمعی ببینند». کتاب حاضر در پی رویکردی است که بتواند رفع تنش دیرینه «نظر و عمل»، کنش جمعی و مکان را به موازات هم پیش ببرد.

در بخش نخست کتاب سه نظریه دربــاره شــکلبندیهای اجتماعــی بررسی میشود: اجتماع گفتوگویی هابرماس، اجتماع تکیــن متفکرانی همچون ژان لوک نانســی و جورجو آگامبــن و اجتمــاع اعتراضــی کــه مبتنیبــر آرای متفکرانــی چون ژاک رانسیر و شانتال موف است. نویسنده ضمن نقد دو رویکرد اول ایده مطلوب خود را در رویکرد سوم بسط میدهد: «امید من از نگاشــتن ایــن کتاب این اســت که در تداوم ســنت ســاختن اجتماع به مثابه و از طریق مخالفت ]و اعتراض[ سهمی داشته باشم ». در بخش بعدی برخلاف بخش اول که معطوف به نظریه است، به سه مدل شهرسازی و شــهرگرایی میپردازد: شــهرگرایی جدیــد، شــهرگرایی پستمدرن و آرمانگرایی دیالکتیکی. هر یک از مدلهای بخش دوم تقریبا منطبق بــر یکی از نظریــات اجتماع در بخــش اولاند. نویســنده نشــان میدهد چگونه ایدههــای هر یک از این مدلهای اجتماعی، شهرسازی و شهرگرایی خاصی را عرضه میکنند. او بــا ارائــه مــواردی مشــخص و شناختهشده نحوه انطباق این مدلها و نظریات را نشان میدهد. در بخش دوم نیز نویســنده با مدل سوم، یعنی آرمانگرایی دیالکتیکی همدل است و اهــداف خــود را در نظریه اجتماع اعتراضی در این مدل عملی میداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.